TDK

Az Edutus Egyetem lehetőséget biztosít TDK-n való részvételre nappali és levelezős hallgatóinak egyaránt. Ha érzel magadban elég affinitást és elszántságot szakod iránt, és szeretnél egy témában alaposabban is elmélyedni akkor TDK- ázz!

Mi is ez a TDK?

Az Edutus Egyetemen (korábbi MÜTF és HJF) már több éve rendezünk TDK-t, melynek célja, a tehetséggondozás, ahol a hallgatók először mérhetik össze tudásukat az azonos szakon hallgató diáktársaikkal. Ennek a konferenciának a célja, hogy az egyetemen tanuló hallgatók bemutathassák kutatási témájukat, ezzel ösztönözve az intézmény tudományos diákköri tevékenységét, továbbá, hogy segítséget adjon a későbbi kutatómunkájukhoz, továbbtanulásukhoz és pályakezdésükhöz.

A zsűri által továbbjuttatott pályamunkák, az országos versenyen is részt vesznek.

Miért jó, milyen előnyökkel jár, ha indulsz az intézményi TDK-n?

 • Szakmai előrelépési lehetőség
 • Jól mutat az önéletrajzban
 • Szakdolgozati téma is válhat belőle, így a későbbiekben könnyebb dolgod lehet
 • A díjazottak jutalomban részesülnek
 • Öregbíted Egyetemünk hírnevét
 • Továbbtanulásnál pluszpontot jelent
 • Akár az ország legjobbja is lehetsz

Mit kell ehhez tenned?

 1. Válassz ki egy olyan témát, ami érdekel
 2. Válassz egy konzulenst és egyeztess vele a témádról
 3. Öntsd az előírások szerinti formába
 4. Add le a megadott határidőig

A választott témádat egy 3-4 fős zsűri előtt kell prezentálnod (pontos időpont később), mely alapján alkalmas lehetsz arra, hogy országos szinten is megmutasd és megmérettesd magad!

Gyere és mutasd meg a tehetséged!

Felmerülő kérdéseid esetén keresd Gondos Borbála főiskolai tanársegédet: gondos.borbala@edutus.hu

Fontos inormációk

A dolgozat formai követelményei

Az intézményi TDK dolgozat terjedelme minimum 40.000 és maximum 120.000 karakter (szóközökkel együtt számolva és minimum 25, maximum 80 oldalba formázva) lehet, ami a Bevezetés első oldalától az Összefoglalás utolsó oldaláig értendő. A dolgozatot a tudományos munkákkal szemben elvárt követelményeknek megfelelően kell elkészíteni. A dolgozatban a kötelező hivatkozási forma a Harvard-rendszer szerinti hivatkozás.

A dolgozatot bírálatra a rendező intézmény a szakmai bizottság egyetértésével adja ki két bírálónak. A bírálók a megadott bírálati szempontok alapján véleményezik és pontozzák a dolgozatot.

Formai követelmények

A dolgozatot számítógépen, szövegszerkesztő alkalmazásával kell elkészíteni, Times New Roman betűtípussal, 12-es betűnagysággal, 1,5-es sorközzel. Kérjük a dolgozat szerzőit, hogy a kézirat lezárásának időpontját határozzák meg, az év, hónap és nap pontos megjelölésével, ezzel is segítve a korrekt bírálatot.

Külső borító

A külső borítón középen, a felső harmadban szerepeljen az „TDK-dolgozat" elnevezés 14-es betűnagysággal. A szerző neve a bal alsó sarokban legyen, valamint ha BA képzésben írta a dolgozatot, a BA jelzés a név alá kerüljön (balra zárva), az évszám (a konferencia évszáma) pedig a lap aljára, középre, szintén 14-es betűnagysággal. A külső borítóhoz sablon letölthető a rendező intézmény honlapjáról.

Belső borító

A belső borítón kérjük feltüntetni a dolgozat címét 14-es betűnagysággal, magyar és angol nyelven, valamint a lap alján a kézirat lezárásának időpontját az alábbi módon: pl. Kézirat lezárása: 20xx. október 1.

A dolgozat felépítése

A belső borítót a dolgozat részét képező összefoglaló dokumentum(mely megtalálható a TDK fülön belül) szerint elkészített magyar, majd az angol nyelvű összefoglaló követi. Ezt követi a tartalomjegyzék, táblázat- és ábrajegyzék, oldalszámozás nélkül. A Bevezetés az ezeket követő oldalon kezdődik, 1. oldalszámmal. Az oldalszám a lap aljára, középre kerüljön. A margó minden oldalon 2,50-2,50 cm. A dolgozat törzsrészét az Irodalomjegyzék követi.

Többszerzős munkák esetén a szerzőknek a tartalomjegyzékben valamennyi fejezetnél fel kell tüntetniük, hogy egy-egy fejezet mely szerző(k) önálló munkája.

A dolgozathoz mellékletek csatolhatók, amelyeket az irodalomjegyzék után kell elhelyezni. A mellékletben táblázatok, ábrák, egyéb olyan dokumentumok szerepeltethetők, amelyek a dolgozat mondanivalójának illusztrálására szolgálnak, de nem képezik a dolgozat érdemi részét.

A helyesírás, a stílus és a fenti formai követelmények a bírálat szempontjai között szerepelnek. A helyesírást illetően az MTA legújabb „A magyar helyesírás szabályai" című kiadvány az irányadó.

Útmutató az intézményi TDK prezentáció elkészítéséhez

Az intézményi TDK szekcióiban az egyes pályamunkák bemutatására 15 perc áll a hallgatók rendelkezésére, mely időintervallumban szabad előadásban kell bemutatni a kutatási eredményeket, a pályamunka tartalmát.

Az előadásokat követő viták rendjéről a zsűri rendelkezik.

A TDK dolgozat bírálati szempontjai

megegyezik az OTDK dolgozat bírálati szempontjaival

TDK Dolgozat Bírálati Lap

A hallgató neve: ......................................................................................................................

TDK-dolgozat címe: ..................................................................................................................

1) A bírálat kizárólag szöveges indoklásokkal (táblázatok alatt) kiegészítve tekinthető érvényesnek.

2) Minden dolgozatot két bíráló értékel.
3) Ha a két bírálat átlaga nem éri el a 24 pontot (40%-ot) a dolgozat nem kerülhet bemutatásra.

4) Ha a két bírálat között 15 pont vagy annál nagyobb különbség van, harmadik bíráló felkérésére kerül sor.

1. Formai követelmények (max. 6pont)

Szakmai elvárásoknak megfelelő (pl. terjedelem, tagolás, fejezetek aránya stb.)

Nem megfelelő

2 1 0 0
Ábrák, táblázatok formailag teljesek -Hiányosak (pl. forrás, mértékegység stb.)
2 1 0 0
Ízlésesen, gondosan szerkesztett --------------------------------- Hanyag munka
2 1 0 0

Összes pontszám: …………………………..

Szöveges indoklás:

2. Szakirodalom feldolgozás (max. 12 pont)

Irodalmak száma, változatossága megfelelő (hazai, nemzetközi) -------- Kevés
3 2 1 0
Pontos hivatkozások a szövegben ------- Elmaradó, pontatlan hivatkozások
3 2 1 0
A témához szorosan illeszkedő, aktuális ----------- Túlzottan általános, elavult
3 2 1 0
Önállóan értékelt ------------------------------------ Önállóan nem értékelt
3 2 1 0

Összes pontszám:.............................................................................................

Szöveges indoklás:

3. Módszertan: adat-, illetve információgyűjtés és -feldolgozás színvonala (max. 12 pont)

Átfogó önálló adat-, illetve információgyűjtés -------- Hiányos / hiányzik
3 2 1 0
A begyűjtött adatok, információk teljes körűek------------- Hiányosak
3 2 1 0
A választott módszer a célkitűzésekhez igazodó

A választott módszer nem megfelelő

3 2 1 0
Magas színvonalú, helyes módszertani alkalmazás - Alacsony színvonalú, helytelen
3 2 1 0

Összes pontszám:....

Szöveges indoklás:

4.Eredmények, következtetések, javaslatok (max. 12 pont)

Eredmények számszakilag, illetve tartalmilag helytállóak -

Hibásak és nem helytállóak

3 2 1 0
Újszerű eredmények és megállapítások ------- Általános megállapítások
3 2 1 0
Eredmények közérthető levezetése és bemutatása ---------Zavaros keretek
3 2 1 0
Következtetések, javaslatok elkülönítettek, helytállóak - Hibásak, vagy hiányoznak
3 2 1 0

Összes pontszám:.................................................................

Szöveges indoklás:

5. Altalános értékelés, összbenyomás (max. 12 pont)

Konkrét célkitűzés(ek) megfogalmazása ----------- Célkitűzés(ek) hiánya
3 2 1 0
Célkitűzés(ek), módszertan, eredmények, következtetések, javaslatok összhangja

Annak hiánya

3 2 1 0
Szakmailag helytálló ------------------ Szakmailag erősen megkérdőjelezhető
3 2 1 0
Általános közérthetőség, követhetőség, nyelvezet -

Nehezen érthető, áttekinthetetlen

3 2 1 0

Összes pontszám:.................................................................

Szöveges indoklás:

6. Összefoglaló értékelése (max. 6 pont)

Kutatás kérdésfeltevése -------------- Kérdésfeltevés hiánya
2 1 0 0
Célkitűzés(ek) megfogalmazása ------------------ Célkitűzés(ek) hiánya
2 1 0 0
Szakmailag helytálló összegzés ------Szakmailag erősen megkérdőjelezhető
2 1 0 0

 

Összes pontszám:....

Szöveges indoklás:

ÖSSZES PONTSZÁM (max. 60 pont):.....................

Megválaszolandó kérdések (nem kötelező):

Dátum:

A TDK dolgozat részét képező összefoglaló formátuma

Az összefoglaló formátuma (formázás nélküli dokumentum!)

(enter)

Példa Áron III. évf. (illetve a végzés éve)

Magyar nyelvű cím

Angol nyelvű cím

(enter)

Az összefoglalót Microsoft Word programmal kérjük elkészíteni (lehetőleg a 97-2003 verzióval mentve), 12-es Times New Roman betűtípussal, sorkizárással, sorvégi szóelválasztás nélkül, szimpla sorközzel, körben 2 cm-es margóval, maximum 2500 karakter (szóközökkel együtt), összesen maximum 1 oldal. Az egyes bekezdések a sor elején kezdődjenek. Az összefoglalóban kérjük, ne használjanak semmilyen formázást!

Az összefoglaló tartalmi követelménye, hogy feleljen meg a tudományos munkák összefoglalójával szembeni elvárásoknak (abstract). Térjen ki a kutatás alapkérdéseire, a célkitűzésekre, az alkalmazott módszertanra, valamint a legfontosabb megállapításaira, következtetésére.


Abstract (paper included)

(enter)

Áron Példa III. course (or year of degree )

Title in English

Title in Hungarian

(enter)

The resume should be prepared with Microsoft Word (version not older than 97), font type: Times New Roman, font size: 12, justified, without word separation, with single space, 2 cm margin right and left, up and down, max. 2500 characters (with spaces) and maximum one page. Each paragraph is started at the beginning of the row. Please do not use any formatting in the resume.

The resume should meet the requirements of summaries of scientific papers (abstracts): cover the basic question of research, the objectives, methodology and the main conclusions.

Útmutató az OTDK dolgozat elkészítéséhez

Általános előírások

Az OTDK-dolgozat terjedelme minimum 40.000 és maximum 120.000 karakter (szóközökkel együtt számolva és minimum 25, maximum 80 oldalba formázva) lehet, ami a Bevezetés első oldalától az Összefoglalás utolsó oldaláig értendő. A dolgozatot a tudományos munkákkal szemben elvárt követelményeknek megfelelően kell elkészíteni. Ehhez ajánljuk a rendező intézmény honlapján található „Útmutató az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójához beadott dolgozatok elkészítéséhez” dokumentumot. A dolgozatban a kötelező hivatkozási forma a Harvard-rendszer szerinti hivatkozás.

A dolgozatot bírálatra a rendező intézmény a szakmai bizottság egyetértésével adja ki két bírálónak. A bírálók a megadott bírálati szempontok alapján véleményezik és pontozzák a dolgozatot.

Formai követelmények

A dolgozatot számítógépen, szövegszerkesztő alkalmazásával kell elkészíteni, Times New Roman betűtípussal, 12-es betűnagysággal, 1,5-es sorközzel. Kérjük a dolgozat szerzőit, hogy a kézirat lezárásának időpontját határozzák meg, az év, hónap és nap pontos megjelölésével, ezzel is segítve a korrekt bírálatot.

Külső borító

A külső borítón középen, a felső harmadban szerepeljen az „OTDK-dolgozat" elnevezés 14-es betűnagysággal. A szerző neve a bal alsó sarokban legyen, valamint ha BA képzésben írta a dolgozatot, a BA jelzés a név alá kerüljön (balra zárva), az évszám (a konferencia évszáma) pedig a lap aljára, középre, szintén 14-es betűnagysággal. A külső borítóhoz sablon letölthető a rendező intézmény honlapjáról.

Belső borító

A belső borítón kérjük feltüntetni a dolgozat címét 14-es betűnagysággal, magyar és angol nyelven, valamint a lap alján a kézirat lezárásának időpontját az alábbi módon: pl. Kézirat lezárása: 20xx. október 1. A belső borítóhoz sablon letölthető a rendező intézmény honlapjáról.

A dolgozat felépítése

A belső borítót a 3. és 4. sz. melléklet szerint elkészített magyar, majd az angol nyelvű összefoglaló követi. Ezt követi a tartalomjegyzék, táblázat- és ábrajegyzék, oldalszámozás nélkül. A Bevezetés az ezeket követő oldalon kezdődik, 1. oldalszámmal. Az oldalszám a lap aljára, középre kerüljön. A margó minden oldalon 2,50-2,50 cm. A dolgozat törzsrészét az Irodalomjegyzék követi.

Többszerzős munkák esetén a szerzőknek a tartalomjegyzékben valamennyi fejezetnél fel kell tüntetniük, hogy egy-egy fejezet mely szerző(k) önálló munkája.

A dolgozathoz mellékletek csatolhatók, amelyeket az irodalomjegyzék után kell elhelyezni. A mellékletben táblázatok, ábrák, egyéb olyan dokumentumok szerepeltethetők, amelyek a dolgozat mondanivalójának illusztrálására szolgálnak, de nem képezik a dolgozat érdemi részét.

A helyesírás, a stílus és a fenti formai követelmények a bírálat szempontjai között szerepelnek. A helyesírást illetően az MTA legújabb „A magyar helyesírás szabályai" című kiadvány az irányadó.

TDK Előadás Bírálati Lap

A hallgató neve: ............................................................................................

TDK-dolgozat címe: .......................................................................................

Bíráló neve és beosztása:................................................................................

1. Az előadás szemléltetésmódja (max. 6 pont)

Figyelemfelkeltő, tagolt diák ---------------------------------------- Szegényes / túldíszített; elnagyolt / túlzsúfolt diák
3 2 1 0
Ábrák, táblázatok használata szakszerű -------------------------------------------------------------------- Nem szakszerű
3 2 1 0

Összes pontszám:.....................................................

2. Az előadás tartalmi színvonala (max. 20 pont)

Célkitűzés(ek), módszerek közérthető bemutatása -------------------------------------------- Zavaros / hiányos ismertetés
4 3 2 1 0
Eredmények közérthető levezetése és bemutatása --------------------------------------------- Nehezen követhető, zavaros
4 3 2 1 0
Előadás szakmailag helytálló -------------------------------------------------------------- Nem helytálló
4 3 2 1 0
Lényegre törő, logikusan felépített előadás -------------------------------------------Gyengén strukturált, zavaros előadás
4 3 2 1 0
Megfelelő szakmai szókincs, szakkifejezések helyes használata--------------- Hiányos szókincs, helytelen használat
4 3 2 1 0

Összes pontszám:..................................

3. Általános értékelés (max. 14 pont)

Előadás tagolása arányos (bevezetés, célkitűzés, módszertan, eredmények, következtetések, javaslatok) ------- Aránytalan
3 2 1 0
Kiváló előadásmód ----------------------------------------------------------------------------------------- Gyenge előadásmód
3 2 1 0
Közérthető, jól követhető előadás ----------------------------------------------------------------- Nehezen érthető, áttekinthetetlen
3 2 1 0
Kérdésekre adott válaszok szakmailag helytállók ------------------------------------------------- Szakmailag helytelen válaszok
3 2 1 0
A témában, szakterületen való jártasság kiváló ----------------------------------------------------------- Hiányos, nem megfelelő
3 2 1 0

Összes pontszám: ……..

ÖSSZES PONTSZÁM (max. 40 pont):.....................

Megjegyzés: Dátum:

A bíráló aláírása
Útmutató az OTDk prezentáció elkészítéséhez
 • A XXXII. OTDK Közgazdaságtudományi Szekciójában az egyes pályamunkák bemutatására 15 perc áll a hallgatók rendelkezésére, mely időintervallumban szabad előadásban kell bemutatni a kutatási eredményeket, a pályamunka tartalmát.
 • Az előadásokat követő viták rendjéről a zsűri rendelkezik.
 • A prezentáció tartalmazhatja a témavezető nevét és a küldő intézményt is.
 • A prezentációt a rendező intézmény online rendszerébe fel kell tölteni. A feltöltés határideje a konferencia kezdete előtti 3. munkanap. Az a hallgató, aki a rendező intézmény online rendszerébe határidőre nem tölti fel a prezentációját, az előadást diák használata nélkül, szóban tarthatja meg.

 

Oldalunk cookie-kat („sütiket”) használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat.
További információ itt.
Elfogadom


Hallgatói felület Oktatói felület

Duális képzések

A duális képzési forma olyan, a felsőoktatás és a gazdasági szereplők együttműködésével megvalósuló speciális gyakorlatorientált felsőoktatási képzés, melynek során a hallgatók már képzési idejük alatt közvetlenül megismerhetik a munka világát, részesévé válhatnak a munkafolyamatoknak, valamint a hagyományos képzésekhez képest jóval több időt tölthetnek a szakmai kompetenciák gyakorlásával.

Bővebben
Újdonság

Edutus képzés ajánló

Alkalmazásunk segít megtalálni a számodra legmegfelelőbb képzéseinket.

MEGNÉZEM
Új