Már elérhetőek államilag támogatott helyek nem csak mesterképzéseken, hanem nappali tagozatos, alapképzési szakokon is!

Szolgáltatásaink

Ösztöndíjak

Ösztöndíjlehetőségek az Edutus Egyetemen

Alapítvány Diákja ösztöndíj

A Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Alapítvány Alapítói Közgyűlése megalapította az Alapítvány Diákja elismerő címet, melyet az alapképzésben résztvevő hallgatók nyerhetnek el, kiemelkedő tanulmányi eredményük alapján. A cím odaítélése a Kuratórium hatásköre, szempontrendszere: A Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Alapítvány Kuratóriuma Alapítvány Diákja címet adományoz annak az Edutus Egyetemen tanuló hallgatónak, aki
a) az alapképzésben nappali, levelező tagozaton legalább 30 kreditet teljesített,
b) rendelkezik legalább egy középfokú „C” típusú nyelvvizsgával,
c) csak jeles érdemjegyei vannak (gyakorlati jegy, kollokvium, szigorlat),
d) tanulmányi eredményét vizsga ismétlése nélkül érte el, kivéve, ha egy sikeres érdemjegyet javít jelesre.
A cím pályázat alapján nyerhető el, amennyiben a pályázó valamennyi feltételnek egyidejűleg megfelel.
A cím elnyerése esetén a hallgató egyszeri 100 000,-Ft ösztöndíjban részesül.
Pályázatokat a Neptun tanulmányi rendszerben kell leadni, az adott félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig.

Edutus Sport ösztöndíj
Edutus Sport ösztöndíjra az egyetem bármely képzésén tanuló hallgató részesülhet, aki részt vesz az egyetem sportolói programjában, kiemelt sportteljesítménnyel rendelkezik (országos versenyek 1-3. helyezettje vagy nemzetközi versenyek 1-6. helyezettje), valamint legalább egy sikeresen lezárt tanulmányi félévvel rendelkezik.
Az ösztöndíj odaítélése az előző félév tanulmányi és verseny eredménye alapján történik, összege hallgatónként eltérő lehet.
Az ösztöndíj mértéke
– a MOB Életút programban részt vevők esetén a MOB támogatással megegyező összeg, de legfeljebb az adott féléves költségtérítésből fennmaradó összeg.
– a többi hallgató esetén 30 000 – 100 000 Ft közötti összeg.
Az ösztöndíjra nem kell pályázni, az előző féléves tanulmányi és verseny eredmények alapján automatikus az odaítélés. A támogatott hallgatók száma a rendelkezésre álló keret függvénye.
Edutus Start ösztöndíj
Edutus Start ösztöndíjra jogosult az az első alkalommal önköltséges alapképzésre beiratkozó hallgató, aki elérte az adott képzésen az állami ösztöndíjas képzésre meghatározott felvételi ponthatárt.
Edutus tanulmányi ösztöndíj

Edutus tanulmányi ösztöndíjra az egyetem önköltséges képzésben résztvevő legjobb tanulmányi eredményt elért hallgatói jogosultak, akik az adott félévüket a vizsgaidőszak utolsó napjával lezárták.
Az ösztöndíj odaítélése az előző félév tanulmányi eredménye (korrigált kreditindex) alapján történik.
Budapesten és Tatabányán, nappali és levelező képzésen egy-egy hallgató (félévente összesen 4 fő) részesülhet az ösztöndíjban.
Az ösztöndíj mértéke az adott félévi költségtérítés 25%-a.
Az ösztöndíjra a Neptunban kell pályázni az előző féléves tanulmányi átlagok alapján, az odaítélés és az elnyert összeg utalása október 10-ig ill. március 10-ig történik.

Magyar Nemzeti Bank Kiválósági Ösztöndíj
Az ösztöndíjban a jegybank tevékenységéhez kapcsolódó magyar és idegen nyelvű gazdaságtudományi alap- és mesterképzési szakokon, osztatlan képzéseken kiemelkedő tanulmányi-, tudományos- és közösségi teljesítményt nyújtó nappali munkarendű, állami ösztöndíjas és  önköltséges hallgatóknak, képzési szintenként maximum 3-3 százaléka részesülhet, állampolgárságtól függetlenül.
Az ösztöndíjprogram által támogatott szakok: Gazdálkodási és menedzsment, Nemzetközi gazdálkodás.
Az ösztöndíj összege 30.000 Ft/hó, amely a tanév vonatkozásában 10 hónap tekintetében kerül folyósításra. Az ösztöndíj folyósítása a pályázást követő tanévet meghaladóan nem ütemezhető át.
A pályázati eljárást az Egyetem bonyolítja le.
A beérkezett pályázatok értékelésekor az Egyetem 70%-ban a tanulmányi teljesítményt, 20%-ban a tudományos tevékenységet (publikáció, tudományos diákköri dolgozat, nemzetközi és hazai versenyeken való részvétel és szakkollégiumi tevékenység) 10%-os arányban a közéleti, közösségi tevékenységet veszi figyelembe.
A Hallgatói Ösztöndíj Bizottság a beérkezett pályázatokat rangsorolja és az első 5 legmagasabb pontszámot elért hallgatót a Magyar Nemzeti Bank Kiválósági Ösztöndíjában részesíti.
Tatabánya Városi ösztöndíj
Tatabánya Város Önkormányzata évente 10 fő első éves tatabányai képzési helyre felvett, nappali vagy levelezős, önköltséges hallgató számára ösztöndíjat biztosít. Az ösztöndíj egy tanulmányi félévre szól, összege az adott félév költségtérítésének 75%-a (havi 27.000 Ft 10 hónapon keresztül).
Az ösztöndíj odaítélése során előnyt élveznek:
– műszaki oktatásban részesülő hallgatók,
– magasabb felvételi pontszám,
– tatabányai állandó lakcímmel rendelkezők,
Kettős diploma

Intézményünknek jelenleg több intézménnyel van megállapodása ún. kettős diploma megszerzésére. Ennek lényege, hogy az Edutus Egyetemen tanulmányokat folytató hallgató két intézmény diplomáját szerezheti meg egyidejűleg, rövidebb tanulmányi időtartam alatt. A külföldi intézmény a kreditelismerés révén beszámítja a hallgató által korábban teljesített kurzusokat (minimum 120 kredit) és a fogadó intézményben két tanulmányi félév teljesítését követően a hallgató megszerezheti annak diplomáját is.

Tovább a program részleteihez

Campus Mundi program

A Campus Mundi program célja a felsőoktatás minőségének javítása, különös tekintettel a foglalkoztathatóságra, valamint a magyarországi felsőoktatási intézmények nemzetközi szerepének, elismertségének növelése. A projekt egyrészt a nemzetközi hallgatói mobilitás elősegítését, másrészt a hazai felsőoktatási intézmények hallgatóvonzó képességének és nemzetköziesítésének támogatását szolgálja.

A program az EFOP-3.4.2 kiemelt projekt „Campus Mundi – felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program” címen az Európai Unió és Magyarország Kormányának 100 % mértékű támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 6,9 Mrd. Ft EFOP és 2,3 Mrd. Ft VEKOP forrással valósul meg a Tempus Közalapítvány mint kedvezményezett kezelésében. Projektszám: EFOP-3.4.2-VEKOP-15-2015-00001. A projekt tervezett befejezési dátuma 2022. február 28.

Tovább a Campus Mundi oldalára

Vállalati ösztöndíjak
Az egyetem vállalati partnerei ösztöndíjakat alapíthatnak. Vállalati ösztöndíjat az egyetem bármely hallgatója kaphat, amennyiben megfelel a pályázatban foglalt feltételeknek.
Az ösztöndíj összegét és a pályázati feltételeket a vállalati partner és az egyetem vezetése közösen határozzák meg. (pl: Sanmina, AGC).
Pálfi István Ösztöndíj Program

A Pálfi István Régiófejlesztési Alapítvány – a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával – meghirdeti a Pálfi István Ösztöndíj Programot a magyarországi, valamint határon túli államokban működő felsőoktatási intézményekben 4. és 5., illetve MSc évfolyamon tanuló hallgatók, továbbá doktori képzésben részt vevő hallgatók, doktori abszolutóriummal rendelkezők, illetve doktorjelöltek számára.

Tovább az ösztöndíj részleteihez

Pegazus Program

Tanulj ingyen, finanszírozzuk közösen! A Pegazus Program, olyan ledolgozható tandíj, valamint támogatási rendszer, melyet az Egyetemen tanuló nappali tagozatos, önköltséges vagy költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatóink részére hoztunk létre, ilyen formában kizárólag az Edutus Egyetemen működik.

A Pegazus programunk kulcsszavai

 • Anyagi függetlenség
 • Szakmai tapasztalat
 • Biztos jövő

A programba jelentkezők részére az intézménnyel kapcsolatban álló iskolaszövetkezetek saját kapcsolatrendszereiken keresztül munkavégzést biztosítanak, valamint az Egyetemmel partneri viszonyban álló vállalkozások is ajánlanak munkalehetőséget.

Tovább a program részleteihez

Ösztöndíj pályázat fogyatékossággal élő hallgatók számára

Az Edutus Egyetem Hallgatói Térítések és Juttatások Szabályzatának 8.§-a, 14.§-a, valamint 16. §-a szabályozza azokat az ösztöndíjakat és támogatásokat, amelyeket a fogyatékossággal élő hallgatók igénybe vehetnek.

A jelen ösztöndíj pályázati rendszer célja ennek kiegészítése egyrészt a fogyatékossággal, másrészt a tanulási zavarral élő hallgatók számára.

Az ösztöndíj pályázaton azok a hallgatók vehetnek részt, akik szakértői véleménnyel igazolni tudják, hogy:

 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015.(IV.9.)Korm. rendelet 62. § (2) – (5) bekezdései szerint fogyatékkal élő hallgatónak számítanak,
 • a fenti rendelet 62. § (6) – (7) bekezdése szerinti pszichés fejlődési zavarral vagy egyéb tanulási nehézséggel (pl. diszlexia, diszgráfia, stb.) élő hallgatónak számítanak.

Az ösztöndíj pályázat benyújtásának feltétele, hogy a hallgató:

 • az Edutus Egyetemen hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen nappali vagy levelező munkarendben,
 • rendelkezzen legalább egy lezárt tanulmányi félévvel.

Az ösztöndíj pályázat elbírálása az alábbiak figyelembe vételével történik:

 • a hallgató korrigált kreditindexe a pályázat benyújtását megelőző félévben,
 • a hallgató tudományos munkában való részvétele az alábbiak szerint:
  • OTDK-n való részvétel: 5 pont
  • intézményi TDK-n való részvétel: 4 pont
  • szakkollégiumban való részvétel (TDK munka nélkül): 3 pont
 • a hallgató közéleti tevékenysége (HÖK által igazolva):
  • aktív közéleti szerepvállalás: 5 pont
  • esetenkénti közéleti szerepvállalás: 3 pont

A bírálati szempontok súlyozása a következő:

Szempont Súly
korrigált kreditindex 50%
tudományos tevékenység 40%
közéleti tevékenység 10%

 

Az ösztöndíj paraméterei:

Ösztöndíjban részesíthető hallgatók létszáma ·      fogyatékosság esetén: maximum 3 fő/félév

·      pszichés zavar és egyéb tanulási nehézség esetén: maximum 3 fő/félév

Összege ·      fogyatékosság esetén: 25.000 Ft/hó

·      pszichés fejlődési zavar és egyéb tanulási nehézség esetén: 20.000 Ft/hó

Időtartama és teljes összege 5 hónap (egy tanulmányi félév), így teljes összege:

·      fogyatékosság esetén: 125.000 Ft

·      pszichés fejlődési zavar és egyéb tanulási nehézség esetén: 100.000 Ft

Benyújtási határidő ·      őszi félévben: szeptember 30.

·      tavaszi félévben: február 28.

Benyújtási módja Neptun Tanulmányi Rendszer, Ügyintézés/Kérvények menüpont, Fogyatékkal és tanulási zavarral élők ösztöndíj pályázata
Bíráló testület Hallgatói Ösztöndíj Bizottság (HÖB)
Bírálat időtartama A benyújtási határidőtől számított 3 hét, melyet követően a pályázó értesítést kap az Oktatásszervezési Osztálytól a pályázat eredményéről.
Ösztöndíj fizetésének módja A hallgató számlájára történő utalással egy összegben:

·               őszi félévben: november 30-ig

·               tavaszi félévben: április 30-ig

 

Kérdés esetén az Oktatásszervezési Osztály munkatársai nyújtanak segítséget, forduljanak a tanulmányi előadójukhoz.

Dokumentum letöltése

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében)teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.

Tovább az ösztöndíjrendszer oldalára

Budapest Ösztöndíj Program

Budapest Főváros Önkormányzata a BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM keretében pályázatot hirdet felsőfokú tanulmányokat folytató, nappali tagozatos hallgatók számára

A BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM célja:

 • A pályázatot elnyerő, felsőoktatási képzésben részt vevő ösztöndíjasok betekintést nyerjenek a Fővárosi Önkormányzat tevékenységébe, megismertesse a helyi közigazgatás és a közszolgáltatások rendszerét;
 • Hozzájáruljon a felsőoktatásban megszerzett elméleti tudás gyakorlatban történő alkalmazásához.

Tovább az ösztöndíj program részleteihez

ERASMUS +

Az Erasmus+ az Európai Unió oktatást, képzést, ifjúságügyet és sportot támogató programja, amelyre pályázatot intézmények nyújthatnak be, az egyéni részvétel ezeken keresztül valósulhat meg. A 2021-2027 közötti programszakasz költségvetésére több mint 26 milliárd euró támogatást fogadtak el. A következő 7 évben a program nem csupán befogadóbb lehet, de még inkább zöld fókuszú és digitális.

Tovább az ERASMUS+ oldalára

Oldalunk cookie-kat („sütiket”) használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat.
További információ itt.
Elfogadom


Hallgatói felület Oktatói felület

Duális képzések

A duális képzési forma olyan, a felsőoktatás és a gazdasági szereplők együttműködésével megvalósuló speciális gyakorlatorientált felsőoktatási képzés, melynek során a hallgatók már képzési idejük alatt közvetlenül megismerhetik a munka világát, részesévé válhatnak a munkafolyamatoknak, valamint a hagyományos képzésekhez képest jóval több időt tölthetnek a szakmai kompetenciák gyakorlásával.

Bővebben