Már elérhetőek államilag támogatott helyek nem csak mesterképzéseken, hanem nappali tagozatos, alapképzési szakokon is!

Mesterképzés

Marketing

A Marketing mesterszak képzési célja olyan magasfokú marketing elméleti ismeretekkel és magabiztos gyakorlati alkalmazási készségekkel rendelkező okleveles közgazdászok pályára állítása, akik képesek felismerni egy vállalat marketing környezetének valamennyi összefüggését, és ennek megfelelően írányítani a vállalat piaci műveleteit. Az Edutus Egyetemen Marketing mester oklevelet szerzettek nemcsak holisztikus megközelítésben látják a vállalkozás üzleti lehetőségeit, hanem a fenntarthatóság jegyében képesek meghatározni a szükséges feladatokat. Ilyen értelemben az üzleti siker és a fenntartható fejlődés nem kizárja egymást, hanem éppenhogy erősítő szinergikus hatást eredményeznek.

Megszerezhető végzettség
Okleveles közgazdász marketing szakon
Képzési idő
4 félév
Képzés nyelve
Magyar
Tandíj
állami ösztöndíjas vagy 385.000 Ft
Képzési forma
Levelező
Helyszín
Budapest

A képzés célja marketing szakemberek képzése, akik különböző üzleti és non-business szervezetekben, intézményekben és vállalkozásokban végeznek marketingtevékenységet. Megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek marketingstratégia kialakítására, a tág értelemben vett marketingtevékenységek, projektek menedzselésére, különböző szervezetek, folyamatok és szakmai programok irányítására, a szükséges marketingeszközök tartalmának meghatározására, feladatok végrehajtásának koordinálására, kapcsolattartásra belső és külső funkciókkal, szervezetekkel. Írásban, szóban és modern infokommunikációs eszközökkel két idegen nyelven is képesek kommunikálni. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A végzettek képesek megszervezni és lebonyolítani a szükséges piackutatási feladatokat, elkészíteni a sikerrel kecsegtető marketingterveket, meghatározni a versenyképes marketingmixet, hatékonyan megszervezni a marketingdöntések végrehajtását és rendszerbe építeni a marketing-kontrolling folyamatokat. A képzésben különös hangsúlyt kapnak az értékesítés-menedzsmenttel foglalkozó ismeretek és technikák, valamint az e-kereskedelem és az online marketing ma már egyre szélesebb körben terjedő gyakorlata.

Fontos információ

Szakmai gyakorlatot a képzés nem tartalmaz.

A szakon szakmai és motivációs beszélgetés van, melynek időpontja 2024. május 24-25., helyszíne: Budapest Villányi út 11-13.

A szakmai és motivációs beszélgetésről e-mailben kap értesítést.

Idegennyelvi követelmény

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Képzési és kimeneti adatok

A mesterképzési szak megnevezése
marketing (Marketing)
A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
– végzettségi szint: mesterfokozat
– szakképzettség: okleveles közgazdász marketing szakon
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Marketing
Képzési terület
gazdaságtudományok
A képzési idő félévekben
4 félév
A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
120 kredit
– a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

– a diplomamunka készítéséhez, projektmunkában való részvételhez rendelt kreditérték: 15 kredit

– a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: az oklevél megszerzéséhez előírt összes kredit legalább öt százaléka

Milyen többletet ad az alapképzéshez képest?

Oktatási programjaink az elmúlt években beváltak, arról számos pozitív visszajelzésünk érkezett. A képzés alapelvei – amelyek az egyetem egész képzési politikájának meghatározó pillérei – az erős elméleti és módszertani alapozó képzés, a széles körű, gyakorlatorientált, az alkalmazás technikáit előtérbe helyező szakmai képzés és a magas színvonalú – tudást és kommunikációs készséget egyaránt fejlesztő – nyelvi képzés.

A mesterképzésben ezt kiegészíti a kutatási készségek megszerzése: a hallgatóknak tanulmányaik során több tárgy keretében is szakirodalmi elemzéseket, forráskutatásokat és saját felméréseik értékelését kell elvégezniük, és kutatási eredményeiket írásban és/vagy szóban prezentálniuk kell. Ezen kívül nagy hangsúlyt helyezünk hallgatóink szervezői és vezetői képességeinek fejlesztésére is. Mindennek célja, hogy erős elméleti és módszertani alapokkal rendelkező, ugyanakkor a gyakorlatban felmerülő konkrét feladatok, problémák megoldására, és az eredmények megfelelő kommunikálására képes szakembereket bocsássunk ki.

Munkaerőpiaci lehetőségek

A legkorszerűbb és a gyakorlati alkalmazásban is kipróbált marketingismeretek feljogosítják a végzettet arra, hogy marketingvezetői munkakört töltsön be mind nagyobb, akár multinacionális, mind kis- vagy közepes vállalatoknál.

A világgazdasági válság következtében nehezebbé vált értékesítési körülmények és növekvő verseny egyik oldalról korlátozták a marketingbüdzséket, másrészt viszont épp a marketinghatékonyság javítására hívták fel a figyelmet. Ez a körülmény a jól képzett, újszerű marketinggyakorlatot ismerő marketingesek számára új pályalehetőségeket nyit.

A munkaerőpiaci kereslet számai, előrejelzései, az állásajánlatok is azt tükrözik, hogy a telített közgazdász szakmán belül a marketing, az értékesítés, a kommunikáció és a logisztika területén még bővülő kereslettel számolhatunk, főleg a legmagasabb végzettségűek körében.

A képzés iránti munkaerőpiaci igényt az is bizonyítja, hogy annak tartalmi kidolgozásában aktívan részt vettek az ország vezető kereskedelmi vállalatai: véleményezték a képzés összetételét és struktúráját, az egyes tantárgyak tartalmát, és meghatározták azokat az output mutatókat, képességeket, kompetenciákat és ismeretanyagot, amelyekre a munkaerőpiacnak szüksége van.

Miért érdemes az Edutus Egyetem Marketing mesterképzését választani?

Dr. Kandikó József főiskolai tanár, prorektor levele az érdeklődő hallgatókhoz.

Kedves Hallgató!

Az Edutus Egyetem zászlóshajója az elmúlt több mint huszonöt évben az erős gyakorlati marketingképzés volt. A magyar marketingszakma legjobb oktatói és vezető szakemberei állították össze a tanterveket, hagyták ott tapasztalataikat a meghonosodott marketing oktatásban, amely 2010 óta a Marketing mesterképzéssel is kibővült.

Ez a program a régi főiskolai diplomával rendelkező hallgatóknak gyakorlatilag az egyetemi szintű diploma megszerzését jelenti, az un. bolognai rendszerű képzésben alapszakon diplomát szerzettek részére pedig a mester szintet, az okleveles közgazdász, marketing szakon diplomát biztosítja.

A képzés tartalmilag is sok újdonságot tartalmaz, amelyet maga a tanterv felépítése is igazol. A legújabb marketing tendenciák mellett jelentős újszerű módszertani ismeretek is bekerültek az oktatási programba. Példaként csak az Online marketing vagy a Marketingkontrolling témaköröket említeném, amelyek nélkül egyetlen (sem kis-, sem nagy-) vállalat piaci munkája sem lehet eredményes és hatékony. Programunk egyedisége éppen a gyakorlati alkalmazásra való felkészítésben rejlik, amit már több diplomamunka is igazol, melyben a végzős hallgató a saját vállalkozásuk marketingproblémáját dolgozta fel, és kínált rá megoldásokat.

A mesterképzés módszere is nagyban különbözik a korábbi oktatástól. Az előadások helyett nagy hangsúlyt kap a hallgatók önálló szakirodalom feldolgozása, az egyéni vagy kiscsoportos esettanulmányok megoldása, és ezek szemináriumokon való megvitatása. Vállalati szakemberek és külföldi oktatók bevonásával tesszük színesebbé oktatási programunkat.

A Marketing mesterképzésben való részvételéhez elsősorban nem jó tanulást, hanem élmény dús együttműködést kívánok.

2016. október 21.

Dr. Kandikó József

főiskolai tanár, prorektor

Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

Marketing szakon a közgazdász

a) tudása

– Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket.

– Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre.

– Ismeri az európai integrációs folyamatot és az Európai Uniónak a tevékenységéhez kapcsolódó szakpolitikáit.

– Ismeri a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és

– feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereit, valamint azok korlátait is.

– Ismeri a vállalkozás, gazdálkodó szervezet és projekt tervezési és vezetési szabályait, szakmai és etikai normáit.

– Ismeri a marketing szakterület általános és specifikus jellemzőit, határait, legfontosabb fejlődési irányait, szakterületeinek kapcsolódását rokon szakterületekhez. Részletekbe menően ismeri a marketing szakterület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő terminológiát.

– Ismeri marketing szakterületének sajátos kutatási (ismeretszerzési és problémamegoldási) módszereit, absztrakciós technikáit, az elvi kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait, a marketing részterületek tervezésének, mérésének és elemzésének módszereit.

– Ismeri a marketingstratégia erőforrás alapú elméleteit, a stratégiai menedzsment elemzési módszereit, valamint további marketing részterületek (például eladásmenedzsment, marketing engineering, kvalitatív kutatás, kreatív tervezés) elméleti alapjait és elemzési módszereit.

– Jól ismeri marketing szakterülete szókincsét és az írott és beszélt nyelvi kommunikáció sajátosságait, legfontosabb formáit, módszereit, és technikáit anyanyelvén és egy idegen nyelven.

– Ismeri az értékalkotó marketingfolyamatok és az innováció kapcsolatát.

– Jól ismeri a vevőorientáció érvényesítésének szervezeti formáit és folyamatait. Ismeri és érti a fogyasztói választást magyarázó elméleteket, a fogyasztás társadalmi szerepét.

– Ismeri és használja a marketingkutatás kvantitatív és kvalitatív elemzési és szoftvertámogatású többváltozós módszereit, valamint a vállalati adatbázisok kezelését, elemzését a marketing felhasználás céljából.

b) képességei

– Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat fogalmaz meg, képes az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására, komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, döntések meghozatalára, változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezeti kultúrában is.

– A gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően képes közepes és nagyméretű vállalkozás, komplex szervezeti egység vezetésére, gazdálkodó szervezetben átfogó gazdasági funkciót lát el, összetett gazdálkodási folyamatokat tervez, irányít, az erőforrásokkal gazdálkodik. Nemzetközi, multikulturális környezetben is képes hatékony munkavégzésre.

– Képes elvégezni a marketing szakterülete ismeretrendszerét alkotó különböző elképzelések részletes analízisét, és az átfogó és speciális összefüggéseket szintetizálva megfogalmazni.

– Képes sokoldalú, interdiszciplináris megközelítéssel speciális szakmai problémákat azonosítani, továbbá feltárni és megfogalmazni az azok megoldásához szükséges részletes elméleti és gyakorlati hátteret.

– Magas szinten használja a marketing szakterület ismeretközvetítési technikáit, és dolgozza fel a magyar és idegen nyelvű publikációs forrásait.

– Saját elemzésen alapuló egyéni álláspontot alakít ki és azt vitában is megvédi és képes komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, a megoldás megtervezésére, döntések meghozatalára.

– Gazdálkodási folyamatokban, projektekben, csoportos feladatmegoldásokban vesz részt, vezetőként a tevékenységet tervezi, irányítja, szervezi, koordinálja, értékeli. Képes a tanult ismeretek és megszerzett tapasztalatok birtokában saját vállalkozás irányítására és működtetésére.

– Képes vezetői testületek számára önálló elemzések és előterjesztések készítésére.

c) attitűdje

– Kritikusan viszonyul saját, illetve a beosztottak munkájához és magatartásához, innovatív és proaktív magatartást tanúsít a gazdasági problémák kezelésében. Nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat új eredményei iránt.

– Kulturált, etikus és tárgyilagos értelmiségi hozzáállás jellemzi a személyekhez, illetve a társadalmi problémákhoz való viszonyulása során, munkájában figyel a szélesebb körű társadalmi, ágazati, regionális, nemzeti és európai értékre (ideértve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is).

– Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, erre munkatársait és beosztottait is ösztönzi, segíti, támogatja.

– Vállalja azokat az átfogó és speciális viszonyokat, azt a szakmai identitást, amelyek marketing szakterülete sajátos karakterét, személyes és közösségi szerepét alkotják.

– Hitelesen közvetíti szakmája összefoglaló és részletezett problémaköreit.

– Új, komplex megközelítést kívánó, stratégiai döntési helyzetekben, illetve nem várt élethelyzetekben is törekszik a jogszabályok és etikai normák teljeskörű figyelembevételével dönteni.

– Kezdeményező szerepet vállal szakmájának a közösség szolgálatába állítására. Fejlett marketing szakmai identitással, hivatástudattal rendelkezik, amelyet a szakmai és szélesebb társadalmi közösség felé is vállal.

d) autonómiája és felelőssége

– Szervezetpolitikai, stratégiai, irányítási szempontból jelentős területeken is önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket, önállóan lát el gazdasági elemző, döntés előkészítő, tanácsadói feladatokat.

– Önállóan létesít, szervez és irányít nagyobb méretű vállalkozást, vagy nagyobb szervezetet, szervezeti egységet is.

– Felelősséget vállal saját munkájáért, az általa irányított szervezetért, vállalkozásáért, az alkalmazottakért.

– Önállóan azonosítja, tervezi és szervezi saját és beosztottai szakmai és általános fejlődését, azokért felelősséget vállal és visel.

– Kialakított marketing szakmai véleményét előre ismert döntési helyzetekben önállóan képviseli. Új, komplex döntési helyzetekben is felelősséget vállal azok környezeti és társadalmi hatásaiért.

– Bekapcsolódik kutatási és fejlesztési projektekbe, a projektcsoportban a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

– Társadalmi és közéleti ügyekben kezdeményező, felelős magatartást tanúsít a munkatársak, beosztottak vonatkozásában.

A mesterképzés jellemzői

Szakmai jellemzők

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül (tanulmányi idő csökkentéséhez: a hallgató kezdeményezésére történő megfeleltetési eljárásban a korábban megszerzett tudás, ismeret, valamint a munka- és egyéb tapasztalatok, a nem formális, informális tanulással elsajátított kompetencia mérésével, elismerésével, beszámításával)

– gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek (modern közgazdasági elméletek, döntéselméleti és módszertani ismeretek, szervezetek és vállalkozások gazdálkodása és vezetése, irányítása, stratégai menedzsment, pénzügyi menedzsment, a marketing vezetési kérdései, értékteremtő, logisztikai folyamatok tervezése és irányítása) 25-40 kredit;

– marketing szakmai ismeretek [környezet- és piacelemzés tervezése, végrehajtása, marketingkutatás tervezése, módszertana, marketing információs és döntéstámogató rendszer, a fogyasztáselmélet és vásárlói magatartás elemzése, disztribúció-menedzsment, beszerzési és értékesítési (Sales) folyamatok irányítása, vezetése, ellátási lánc menedzselése, termékek és márkák menedzselése, integrált marketing-kommunikáció, kommunikációs stratégia és eszközei, gazdasági és versenyjogi ismeretek, marketingstratégia tervezése és végrehajtása, marketing-kontrolling, interkulturális, nemzetközi marketing kérdései, társadalomtudományi módszertanok, legújabb szakmaterületi eredmények elsajátítása, alkalmazása] 30-40 kredit.

A képzésbe való belépés előfeltételei

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott

 1. Teljes kreditértéken elismert alapképzési szakok: a gazdaságtudományok képzési területről a gazdálkodási és menedzsment, a pénzügy és számvitel, a nemzetközi gazdálkodás, a kereskedelem és marketing, a műszaki képzési területről a műszaki menedzser alapképzési szak.
 2. A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján: a gazdaságtudományok képzési területről az emberi erőforrások, a turizmus-vendéglátás, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a közszolgálati, az üzleti szakoktató alapképzési szak, valamint azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A 2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a tanulmányok elvégzéséhez szükséges, a korábban megszerzett ismeret, kompetencia az alábbi területekről (minimum 30 kredit):

– módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika),

– elméleti közgazdaságtani ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, regionális gazdaságtan, gazdaságtörténet),

– üzleti szakmai ismeretek (vállalatgazdaságtan, vállalati pénzügy, marketing, számvitel, vezetés-szervezés, emberi erőforrás).

A 2. pontban a nem teljes kreditértékű diplomával érkezőknek előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményezniük az intézménynél, amelynek módja a Kreditelismerési kérelem benyújtása.

A 2. pontban meghatározott teljesítést a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján az Egyetem Kreditátviteli Bizottsága fogadja el.

Amennyiben kérdése van az oklevelével kapcsolatban, hogy megfelel-e a bemeneti követelményeknek, küldje el kérdést az oklevelének másolatával  a kovacs.gergely@edutus.hu e-mail címre.

A felvételi vizsga sajátos követelményei

A szakra való belépés feltétele minden esetben a sikeres felvételi prezentáció, valamint a hozzá kapcsolódó szakmai és motivációs beszélgetés.

A felvételi szakmai és motivációs beszélgetés alapja a jelentkező alapképzési vagy egyéb felsőfokú képzési szakon készített diplomadolgozatának prezentációja. A prezentáció során vizsgált – és pontozott – szempontok a következők: személyes pályaalkalmasság és motiváció, lényeglátás, összefüggések felismerése, kutatási készség, kommunikációs készség, érvelési készség. Az Edutus Egyetemen alapdiplomát védők esetében a jelentkezés összekapcsolódik a diplomavédéssel, a más intézményekből érkezők ugyanekkor, azonos összetételű vizsgabizottság előtt prezentálnak, és a vizsgabizottság a fenti szempontok alapján pontoz.

Mesterképzés felvételi vizsgán szerezhető pontok

Elérhető maximális pontszám

100 pont

Felvételi pontok

 • oklevél minősítése alapján: 40 pont
 • szakmai és motivációs beszélgetés (Sz): 50 pont

Többletpontok minden szak esetében maximum 10 többletpont adható

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
 • fogyatékosság: 10 pont
 • gyermekgondozás: 10 pont
 • hátrányos helyzet: 5 pont
 • 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • intézményi TDK 1-3. hely: 3 pont
 • OTDK 1-3. hely: 5 pont
 • sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 • sporteredmény:Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont

FELVÉTELIZEK

Felvételi határidő: 2024. február 15.

E-FELVÉTELI

Bővebb információ

Érdeklődj ingyenesen hívható felvételi számunkon:

Felvételi zöld szám

+36-80-911-688
E-FELVÉTELI

Marketing

Oldalunk cookie-kat („sütiket”) használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat.
További információ itt.
Elfogadom


Hallgatói felület Oktatói felület

Duális képzések

A duális képzési forma olyan, a felsőoktatás és a gazdasági szereplők együttműködésével megvalósuló speciális gyakorlatorientált felsőoktatási képzés, melynek során a hallgatók már képzési idejük alatt közvetlenül megismerhetik a munka világát, részesévé válhatnak a munkafolyamatoknak, valamint a hagyományos képzésekhez képest jóval több időt tölthetnek a szakmai kompetenciák gyakorlásával.

Bővebben