Már elérhetőek államilag támogatott helyek nem csak mesterképzéseken, hanem nappali tagozatos, alapképzési szakokon is!

Mesterképzés

Ellátásilánc-menedzsment mesterképzési szak

Megszerezhető végzettség
okleveles ellátásilánc menedzser
Képzési idő
4 félév
Képzés nyelve
magyar
Tandíj
Állami ösztöndíjas vagy 385.000 Ft/félév
Képzési forma
levelező
Helyszín
Budapest

A képzés célja ellátásilánc-menedzserek képzése, akik az integrált vállalati logisztikai menedzsment összefüggéseit átlátva képesek a vállalati logisztikai rendszer és a vállalatokat átfogó ellátási láncok irányítására. A szükséges elméleti tudás birtokában, illetve a modern gyakorlati megoldások ismeretében képesek a vállalaton belüli, illetve a vállalatok közötti logisztikai folyamatok tervezésére, elemzésére és fejlesztésére, illetve azok hatékony vezetésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására..

A végzettek képesek megszervezni és lebonyolítani a szükséges piackutatási feladatokat, elkészíteni a sikerrel kecsegtető marketingterveket, meghatározni a versenyképes marketingmixet, hatékonyan megszervezni a marketingdöntések végrehajtását és rendszerbe építeni a marketing-kontrolling folyamatokat. A képzésben különös hangsúlyt kapnak az értékesítés-menedzsmenttel foglalkozó ismeretek és technikák, valamint az e-kereskedelem és az online marketing ma már egyre szélesebb körben terjedő gyakorlata

Szakmai gyakorlatot a képzés nem tartalmaz.
A szakon szakmai és motivációs beszélgetés van, melynek időpontja 2024. május 24-25., helyszíne: Budapest Villányi út 11-13
A szakmai és motivációs beszélgetésről e-mailben kap értesítést.

Idegennyelvi követelmény

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Képzési és kimeneti adatok

A mesterképzési szak megnevezése
Ellátásilánc-menedzsment (Supply Chain Management)
A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
– végzettségi szint: mesterfokozat
– szakképzettség: okleveles ellátásilánc menedzser
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Supply Chain Manager
Képzési terület
gazdaságtudományok
A képzési idő félévekben
4 félév
Mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
120 kredit

– a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

– a diplomamunka készítéséhez, projektmunkában való részvételhez rendelt kreditérték: 15 kredit

– a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: az oklevél megszerzéséhez előírt összes kredit legalább 5%-a

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül (tanulmányi idő csökkentéséhez: a hallgató kezdeményezésére történő megfeleltetési eljárásban a korábban megszerzett tudás, ismeret, valamint a munka- és egyéb tapasztalatok, a nem formális, informális tanulással elsajátított kompetencia mérésével, elismerésével, beszámításával)

– gazdaságtudomány és társadalomtudomány 20-30 kredit,

– ellátásilánc-menedzsment, logisztikai fejlesztések szakmai és módszertani ismeretei 65-75 kredit azzal, hogy a gazdasági és társadalom tudományi disztribúció és ellátási menedzsment, a logisztika, stratégiai menedzsment, a logisztikai szimulációs programok, a logisztikai rendszerek, értékteremtő folyamatok menedzsmentje területeiről összesen legalább 29 kredit.

Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

Az ellátásilánc-menedzser

 1. a) tudása

– Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket.

– Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre.

– Ismeri az európai integrációs folyamatot és az Európai Uniónak a tevékenységéhez kapcsolódó szakpolitikáit.

– Birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereinek, ismeri azok korlátait is. Ismeri a vállalkozás, gazdálkodó szervezet, projekttervezési és -vezetési szabályait, szakmai és etikai normáit.

– Ismeri és érti a vállalati logisztikai folyamatok, illetve az ellátásilánc működésére ható meghatározó üzleti és technikai folyamatokat.

– Ismeri a logisztika és ellátásilánc-menedzsment területének meghatározó kutatási irányait, azok fogalomrendszerét és a kutatáshoz szükséges módszertani alapokat.

– Részletekbe menően ismeri az ellátási lánc menedzsment modern üzleti megoldásainak eszköztárát és az ellátási lánc hatékony menedzsmentjét támogató informatikai megoldásokat.

– Jól ismeri a logisztikai rendszer belső felépítését, a logisztikai folyamatok és rendszerek, tervezési, elemzési és fejlesztési módszereit és eljárásait.

– Ismeri a logisztika, illetve egyes alrendszerei és az ellátásilánc teljesítményének értékelésére alkalmas technikákat.

 1. b) képességei

– Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat fogalmaz meg, képes az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására, komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, döntések meghozatalára változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezeti kultúrában is.

– A gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően közepes és nagyméretű vállalkozást, komplex szervezeti egységet vezet, gazdálkodó szervezetben átfogó gazdasági funkciót lát el, összetett gazdálkodási folyamatokat tervez, irányít, az erőforrásokkal gazdálkodik. Nemzetközi, multikulturális környezetben is képes hatékony munkavégzésre.

– Képes a vállalati versenyképességet támogató logisztikai fejlesztések és célkitűzések megfogalmazására.

– Képes a logisztikai folyamat elvárásainak és teljesítményének más vállalati funkcióval történő hatékony összehangolására.

– Képes a vállalati logisztikai folyamatok rendszerszemléletű és a folyamatokat középpontba helyező irányítására és fejlesztésére.

– Képes a hatékonyabb ellátásilánc-menedzsment eszközeinek vállalatspecifikus meghatározására.

– Képes a logisztika és ellátásilánc-menedzsment meghatározó kutatási területein önálló kutatási probléma megfogalmazására és a kutatás végrehajtására.

 1. c) attitűdje

– Kritikusan viszonyul saját, illetve a beosztottak munkájához és magatartásához, innovatív és proaktív magatartást tanúsít a gazdasági problémák kezelésében.

– Nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat új eredményei iránt.

– Kulturált, etikus és tárgyilagos értelmiségi hozzáállás jellemzi a személyekhez, illetve a társadalmi problémákhoz való viszonyulása során, munkájában figyel a szélesebb körű társadalmi, ágazati, regionális, nemzeti és európai értékre (ideértve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is).

– Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, erre munkatársait és beosztottait is ösztönzi, segíti, támogatja.

– Elkötelezett a minőségi munkavégzés iránt.

– Nyitott és befogadó az ellátásilánc-menedzsment lehetőségei és a gyakorlat új eredményei, valamint a társadalmi-gazdasági-jogi környezet szakterületét érintő változások iránt.

 1. d) autonómiája és felelőssége

– Szervezetpolitikai, stratégiai, irányítási szempontból jelentős területeken is önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket, önállóan lát el gazdasági elemző, döntés előkészítő, tanácsadói feladatokat.

– Önállóan létesít, szervez és irányít nagyobb méretű vállalkozást, vagy nagyobb szervezetet, szervezeti egységet is.

– Felelősséget vállal saját munkájáért, az általa irányított szervezetért, vállalkozásáért, az alkalmazottakért. Önállóan azonosítja, tervezi és szervezi saját és beosztottai szakmai és általános fejlődését, azokért felelősséget vállal és visel.

– A szakmai feladatok megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a releváns ellátásilánc-menedzsment problémamegoldási módszereket.

– Kutatási-fejlesztési és projektcsoportokhoz csatlakozva – a csoportok tagjaival együttműködve – megszerzett ismereteit, gyakorlati tapasztalatait, képességeit és készségeit mozgósítja.

– Képviseli, betartja és betartatja a szervezet etikai normáit, szükség esetén kezdeményezi azok továbbfejlesztését.

A képzésbe való belépés előfeltételei

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott

 1. Teljes kreditértéken elismert alapképzési szakok: a gazdaságtudományok képzési területről az alkalmazott közgazdaságtan, a kereskedelem és marketing, a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az emberi erőforrás, az államtudományi képzési területről a közszolgálati alapképzési szak.
 1. A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján: a gazdaságtudományok képzési területről a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, a pedagógus képzési területről az üzleti szakoktató, a közgazdasági adatelemzés, az informatikai képzési területről a gazdaságinformatikus, a mérnökinformatikus, a programtervező informatikus, a műszaki képzési területről a közlekedésmérnöki, a logisztikai mérnöki, a műszaki menedzser, gépészmérnöki alapképzési szak, valamint azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A 2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a tanulmányok elvégzéséhez szükséges, a korábban megszerzett ismeret, kompetencia az alábbi területekről (minimum 30 kredit):

– módszertani alapismeretek (matematika, statisztika, informatika)

– közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaságtan-

elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan)

– társadalomtudományi ismeretek (európai uniós, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia) területéről

– üzleti és kötelező szakmai alapismeretek (vállalatgazdaságtan, gazdasági jog, marketing, vezetés és szervezés, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, tevékenységmenedzsment, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, stratégiai tervezés, pénzügy, számvitel, kontrolling)

A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzést megelőzően kell megszerezni, melyhez az Edutus Egyetem segítséget ad.

A 2. pontban a nem teljes kreditértékű diplomával érkezőknek előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményezniük az intézménynél, amelynek módja a Kreditelismerési kérelem benyújtása.

A 2. pontban meghatározott teljesítést a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján az Egyetem Kreditátviteli Bizottsága fogadja el.

Amennyiben kérdése van az oklevelével kapcsolatban, hogy megfelel-e a bemeneti követelményeknek, küldje el kérdést az oklevelének másolatával  a kovacs.gergely@edutus.hu e-mail címre.

A szakra való belépés feltétele minden esetben a sikeres felvételi prezentáció, valamint a hozzá kapcsolódó szakmai és motivációs beszélgetés.

A felvételi szakmai és motivációs beszélgetés alapja a jelentkező alapképzési vagy egyéb felsőfokú képzési szakon készített diplomadolgozatának prezentációja. A prezentáció során vizsgált – és pontozott – szempontok a következők: személyes pályaalkalmasság és motiváció, lényeglátás, összefüggések felismerése, kutatási készség, kommunikációs készség, érvelési készség. Az Edutus Egyetemen alapdiplomát védők esetében a jelentkezés összekapcsolódik a diplomavédéssel, a más intézményekből érkezők ugyanekkor, azonos összetételű vizsgabizottság előtt prezentálnak, és a vizsgabizottság a fenti szempontok alapján pontoz.

A felvételi vizsga sajátos követelményei

A szakon szakmai és motivációs beszélgetés van, melynek időpontja 2024. május 24-25., helyszíne: Budapest Villányi út 11-13

A szakra való belépés feltétele minden esetben a sikeres felvételi prezentáció, valamint a hozzá kapcsolódó szakmai és motivációs beszélgetés.

A felvételi szakmai és motivációs beszélgetés alapja a jelentkező alapképzési vagy egyéb felsőfokú képzési szakon készített diplomadolgozatának prezentációja. A prezentáció során vizsgált – és pontozott – szempontok a következők: személyes pályaalkalmasság és motiváció, lényeglátás, összefüggések felismerése, kutatási készség, kommunikációs készség, érvelési készség. Az Edutus Egyetemen alapdiplomát védők esetében a jelentkezés összekapcsolódik a diplomavédéssel, a más intézményekből érkezők ugyanekkor, azonos összetételű vizsgabizottság előtt prezentálnak, és a vizsgabizottság a fenti szempontok alapján pontoz.

Mesterképzés felvételi vizsgán szerezhető pontok

Elérhető maximális pontszám

100 pont

Felvételi pontok

 • oklevél minősítése alapján: 40 pont
 • szakmai és motivációs beszélgetés (Sz): 50 pont

Többletpontok minden szak esetében maximum 10 többletpont adható

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
 • fogyatékosság: 10 pont
 • gyermekgondozás: 10 pont
 • hátrányos helyzet: 5 pont
 • 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • intézményi TDK 1-3. hely: 3 pont
 • OTDK 1-3. hely: 5 pont
 • sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 • sporteredmény:Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
Oldalunk cookie-kat („sütiket”) használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat.
További információ itt.
Elfogadom


Hallgatói felület Oktatói felület

Duális képzések

A duális képzési forma olyan, a felsőoktatás és a gazdasági szereplők együttműködésével megvalósuló speciális gyakorlatorientált felsőoktatási képzés, melynek során a hallgatók már képzési idejük alatt közvetlenül megismerhetik a munka világát, részesévé válhatnak a munkafolyamatoknak, valamint a hagyományos képzésekhez képest jóval több időt tölthetnek a szakmai kompetenciák gyakorlásával.

Bővebben