Már elérhetőek államilag támogatott helyek nem csak mesterképzéseken, hanem nappali tagozatos, alapképzési szakokon is!

Mesterképzés

Műszaki menedzser

Ez a képzés stratégiájában, szemléletében, struktúrájában, tartalmában és módszereiben lényegesen eltér az általános menedzser képzéstől. Olyan, több tudományterületet is érintő képzésről van szó, melynek keretében a hallgatók alapos természet- és műszaki tudományi ismeretekkel egyidejűleg sajátítják el a mérnöki-műszaki feladatok realizálásához szükséges gazdasági és menedzsment ismereteket.

Megszerezhető végzettség
Okleveles műszaki menedzser
Specializáció
- Létesítménygazdálkodási menedzser
Képzési idő
4 félév
Képzés nyelve
Magyar
Tandíj
Állami ösztöndíjas vagy 440.000 Ft
Képzési forma
Levelező
Helyszín
Tatabánya

Az Edutus Egyetem a nemzetgazdaság és a régió vállalatai által megfogalmazott szakemberigényéből és a szakemberekkel szemben támasztott követelményekből kiindulva határozta el a műszaki menedzser mesterképzési szak 2018. szeptemberében történő elindítását. Az Edutus Egyetem specialitása, hogy a képzés műszaki tudományterületű része a legkorszerűbb mechatronikai alapismeretekre épül. Kiemelten fontosnak tartjuk a létesítménygazdálkodás menedzseri ismereteket, amely specializációként tanulhatók, s újszerűséget jelent más intézményekben folyó hasonló képzésekkel történő összehasonlításban. Ezért joggal állíthatjuk, hogy a műszaki menedzser szak a fenti struktúrával országban egyedülálló és éppen ezért hiánypótló jelentőségű. Az 50 fő feletti foglalkoztatottal rendelkező mintegy 8 ezer közép- és nagyvállalat álláshirdetéseinek nagy része arról tanúskodik, hogy ezen a területen jelentős munkaerőhiány van.

A mesterképzési szak képzési célja

A képzés célja műszaki menedzserek képzése, akik természettudományi, műszaki és informatikai, gazdálkodás- és szervezéstudományi, valamint nyelvi ismereteik, készségeik révén képesek komplex műszaki-gazdasági feladatok menedzselésére, azaz a technológiai folyamat műszaki és gazdasági vonatkozású tervezésében, fejlesztésében való közreműködésre, a megvalósítás irányítására és az eredmények számbavételére, értékelésére és a kapcsolódó döntések meghozatalára. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Szakmai jellemzők

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül

  – természettudományi ismeretek [matematika, fizika, kémia és további (kvantitatív módszerek, mechanika, ökológia, nanotechnológia, ökonometria) ismeretek] 20-35 kredit;

  – gazdasági és humán ismeretek (nemzetközi menedzsment és gazdaságtan, versenyképesség elemzése, munkagazdaságtan, fenntartható fejlődés, szervezetfejlesztés, humánerőforrás- menedzsment, kommunikációs ismeretek, az egészségfejlesztés munkahelyi feltételeivel összefüggő ismeretek, további, intézményi tantervben meghatározott szakmai ismeretek) 10-20 kredit;

  – műszaki menedzseri szakmai ismeretek [rendszeranalízis, rendszerek tervezése és irányítása, folyamatszabályozás, ágazati (gépipari, vegyipari, nanotechnológia, biotechnológia, hulladékszegény) technológiák, további, intézményi tantervben meghatározott szakmai ismeretek] 15-35 kredit.

A létesítménygazdálkodó specializációt is figyelembe véve a műszaki, technológiai és a hozzájuk kapcsolódó menedzsment szakterület eredményes műveléséhez és fejlesztéséhez szükséges szakterületekről szerezhető speciális ismeret.

MŰSZAKI INTÉZET ÉS LÉZERLABORATÓRIUM

Azok jelentkezését várjuk, akik

A műszaki menedzserek olyan szakemberek, akiknek elsődleges feladatuk, hogy a hagyományos mérnöki, műszaki tervező- és innovációs tevékenységek eredményeit piackomfortossá és versenyképessé tegyék és közreműködjenek a vállalkozások, vállalatok alapításában, működtetésében, irányításában, projektek kidolgozásában, megvalósításában. A menedzseri és a vállalkozói életpálya iránt egyre növekvő érdeklődés és igény is van, mind a környezetünk, mind az ország iparában. Tehát ha ezt a képzésünket választod, nagy előnnyel tudsz majd elhelyezkedni a diploma megszerzése után!

Fontos információ

Képzési és kimeneti adatok

A mesterszak megnevezése
műszaki menedzser (Engineering Management)
A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
– végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat
– szakképzettség: okleveles műszaki menedzser
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Engineering Manager
Képzési terület
műszaki
A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

120 kredit

– a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
– a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 30 kredit
– a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit

Idegennyelvi követelmény
A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat legalább négy hét időtartamot elérő gyakorlat.

Kreditelismerési kérelem letöltése

Specializációk

Létesítménygazdálkodó

A létesítménygazdálkodás az a tevékenység, amelynek feladata, hogy optimális szinten biztosítsa az egész szervezet létesítménygazdálkodási szolgáltatások iránti szükségletének kielégítését, azaz a szervezet főtevékenységének zavartalan működését. Tevékenysége során a változások kezelésével alapvetően befolyásolja a szervezetet, a dolgozók közérzetét, a szervezet működésének hatékonyságát.

A létesítménygazdálkodási szolgáltatások előállítására alakult ki Magyarországon is a létesítménygazdálkodási ipar (FM Industry), amely a GDP 7%-át állítja elő és a foglakoztatásban 9–11%-ot mondhat magáénak. Becslések szerint az ágazat 1500–2000 milliárd forint hozzáadott értéket termel, és mintegy 3–400 ezer fővel járul hozzá a foglalkoztatáshoz.

A létesítménygazdálkodásnak mint üzleti funkciónak és a létesítménygazdálkodási iparnak legfontosabb terméke az épület, mint szolgáltatás, amely igen sok rész-szolgáltatásból áll össze. A szervezetek által igénybevett létesítménygazdálkodási szolgáltatások száma mintegy 100 és 200 között változik.

Munkaerő piaci, elhelyezkedési lehetőségek a létesítménygazdálkodási menedzser specializációval

A hivatalos definíció szerint az FM tevékenység az összes olyan szolgáltatást és a szolgáltatások irányítását foglalja magában, amelyek egy szervezet fő üzleti tevékenységének támogatásához és a működésének elősegítéséhez szükségesek. A létesítménygazdálkodásnak, mint üzleti funkciónak és a létesítménygazdálkodási iparnak legfontosabb terméke az épület, mint szolgáltatás, amely igen sok rész-szolgáltatásból áll össze. A szervezetek által igénybevett létesítménygazdálkodási szolgáltatások száma mintegy 100 és 200 között változik.

A szolgáltatási kör magában foglalja például a következő tevékenységeket:

 • Szervezeti menedzsment.
 • Tervezés és előrejelzés a facility management területén.
 • Területtervezés és gazdálkodás.
 • Építészeti és mérnöki tervezés és terveztetés.
 • Munkahelytervezés és gazdálkodás.
 • Költségtervezés és gazdaságossági vizsgálatok.
 • Ingatlanvásárlás és értékesítés.
 • Az építési, beruházási projektek irányítása.
 • Biztonsági és életvédelmi szolgáltatások.
 • Átalakítás, renoválás, a munkahelyek installációja.
 • Adminisztratív szolgáltatások.
 • Működtetés és fenntartás.
 • Telekommunikáció, adatkommunikáció, kábel- és hálózatmenedzsment.
 • Flotta menedzsment., stb.

A munkaerő piaci lehetőségek igen széleskörűek, magában foglalja minden olyan területet, ahol a tevékenységek épülethez kötöttek, az irodaházaktól kezdve a bevásárlóközpontok, oktatási-, egészségügyi- szociális- épületeket üzemeltetőkön át az ipari létesítményekig bezárólag.

A képzésbe való belépés előfeltételei
 • az alább meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető
  • a műszaki, az informatika és a gazdaságtudományok képzési területek alapképzési szakjai,
  • az agrár képzési területről a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki alapképzési szak

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján legalább 30 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 50 kreditből:

–    természettudomány ismeretek (matematika, fizika, kémia, mechanika, anyagismeret, biológia) területéről 20 kredit;

–    gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, minőségbiztosítás, környezetmenedzsment, gazdaságstatisztika, társadalomtudomány területéről) 10 kredit;

–    szakmai ismeretek (műszaki ábrázolás, gépek, szerkezetek, informatika és alkalmazások, gyártási és technológiai ismeretek, menedzsment, pénzügyek, államigazgatási és jogi ismeretek, differenciált szakmai ismeretek a műszaki, technológiai, menedzsment és a gazdálkodási szakterületekről) területéről 20 kredit.

A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

A felvételi vizsga sajátos követelményei

A szakon szakmai és motivációs beszélgetés van, időpontja: 2024. május 31. és 2024. június 1.

A szakmai és motivációs beszélgetés helye: Tatabánya, Béla király krt. 58.

A szakra való belépés feltétele minden esetben a sikeres felvételi prezentáció, valamint a hozzá kapcsolódó szakmai és motivációs beszélgetés.

A felvételi szakmai és motivációs beszélgetés alapja a jelentkező alapképzési vagy egyéb felsőfokú képzési szakon készített diplomadolgozatának prezentációja. A prezentáció során vizsgált – és pontozott – szempontok a következők: személyes pályaalkalmasság és motiváció, lényeglátás, összefüggések felismerése, kutatási készség, kommunikációs készség, érvelési készség. Az Edutus Egyetemen alapdiplomát védők esetében a jelentkezés összekapcsolódik a diplomavédéssel, a más intézményekből érkezők ugyanekkor, azonos összetételű vizsgabizottság előtt prezentálnak, és a vizsgabizottság a fenti szempontok alapján pontoz.

Mesterképzés felvételi vizsgán szerezhető pontok

Elérhető maximális pontszám

100 pont

Felvételi pontok

 • oklevél minősítése alapján: 40 pont
 • szakmai és motivációs beszélgetés (Sz): 50 pont

Többletpontok minden szak esetében maximum 10 többletpont adható

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
 • fogyatékosság: 10 pont
 • gyermekgondozás: 10 pont
 • hátrányos helyzet: 5 pont
 • 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • intézményi TDK 1-3. hely: 3 pont
 • OTDK 1-3. hely: 5 pont
 • sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 • sporteredmény:Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont

FELVÉTELIZEK

Felvételi határidő: 2024. február 15.

E-FELVÉTELI

Bővebb információ

Érdeklődj ingyenesen hívható felvételi számunkon:

Felvételi zöld szám

+36-80-911-688
E-FELVÉTELI

Műszaki menedzser

Oldalunk cookie-kat („sütiket”) használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat.
További információ itt.
Elfogadom


Hallgatói felület Oktatói felület

Duális képzések

A duális képzési forma olyan, a felsőoktatás és a gazdasági szereplők együttműködésével megvalósuló speciális gyakorlatorientált felsőoktatási képzés, melynek során a hallgatók már képzési idejük alatt közvetlenül megismerhetik a munka világát, részesévé válhatnak a munkafolyamatoknak, valamint a hagyományos képzésekhez képest jóval több időt tölthetnek a szakmai kompetenciák gyakorlásával.

Bővebben