Már elérhetőek államilag támogatott helyek nem csak mesterképzéseken, hanem nappali tagozatos, alapképzési szakokon is!

Szakirányú továbbképzés

Általános blokklánc szakember

Megszerezhető végzettség
Általános blokklánc szakember
Képzési idő
2 szemeszter
Képzés nyelve
magyar
Tandíj
450.000,-Ft/szemeszter
Képzési forma
levelező
Helyszín
Edutus Egyetem, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 1.
Jelentkezési határidő
2024.02.15.

Az ország első blockchain képzése diplomásoknak!

A gyakorlatorientált továbbképzés olyan szakembereket képez, akik kiválóan átlátják a blokklánc technológia adaptációjához szükséges lehetőségeket, feladataik ellátásához tudatosan alkalmazzák a képzés során elsajátított tapasztalatokat.

Jelentkezési határidő

2024. február 15.

Képzés indulása

2024. március 1. 

Mit tanulhat a képzésen?

A képzés 150 órás időtartama alatt részleteiben ismerheti meg a blockchain-nel kapcsolatos témaköröket. Az oktatás nem csak elméleti, de számos gyakorlati óra keretében mutatja be a mindennapi gyakorlatot. 

A képzést elvégzők

 • képesek egy blokklánc projekt bevezetésének stratégiai szemléletű kiértékelésére;
 • képesek egy-egy üzleti modell blokklánc alapúra helyezésének előnyeit és hátrányait felmérni, valamint várható költségét nagyságrendileg megbecsülni;
 • ismerik a blokklánc technológia elméleti alapjait, jellemzőit (architekturális elgondolások, bevezetési lehetőségek, innovációs területek);
 • ismerik a blokklánc technológia terminológiáját;
 • ismerik a blokklánc technológiák használatához elengedhetetlen jogszabályi hátteret, a blokklánc alapú projektek megvalósításának anyagi és eljárásjogi szabályozóit.

Kinek ajánljuk a képzést?

A képzés a vállalati és az állami szférában működő vezetők egyéni fejlesztését elméleti és gyakorlati módszerek segítségével biztosítja, így különösen ajánlott azoknak a gazdasági, pénzügyi, jogi, informatikai, mérnök végzettséggel rendelkező vezetőknek, akik szeretnék a digitális szemléletüket fejleszteni, különös tekintettel a blockchain technológiára.

A képzés oktatói

 • a blockchain technológia elismert hazai szakértői: Blockchaineum, The Core Development

Fontos információk

Kimenet
szakirányú továbbképzésen szerzett oklevél (másoddiploma) 
A képzés időtartama
2 félév (összesen 150 tanóra)
A képzés helyszíne

Edutus Egyetem, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 1.

Jelentkezési és képzés indulási határidőt
Jelentkezési határidő:  2024. február 15.
Indulás: 2024. március 1.
A képzés díja

450.000 Ft/félév, mely – az oktatáson való részvétel mellett – magában foglalja:

 • az elektronikus tananyagokhoz való hozzáférés,
 • a vizsgáztatás,
 • a szakdolgozati konzultáció,
 • a záróvizsga
 • és az oklevélkibocsátás költségét is

További információk:
Forrai Márta
Tel: +36 (1) 450-2422
E-mail: forrai.marta@edutus.hu

Részletes technikai információk a képzésről

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése
Általános blokklánc szakember
A szakirányú továbbképzés képzési területe
Gazdaságtudományok
A felvétel feltételeként

Bármely képzési területen, legalább alapképzési szakon (vagy korábbi főiskolai képzésben) szerzett oklevél.

További információk
A befizetett tandíjról (oktatási költségként elszámolható) számlát állítunk ki.
Az Edutus Egyetem Könyvtára kedvező, a konzultációkhoz rugalmasan alkalmazkodó időbeosztással látogatható a képzés résztvevői számára.
Az itt nem szabályozott kérdésekben az Edutus Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a mérvadó.

Általános blokklánc szakember szakirányú továbbképzés tanterv

I. szemeszter

Tantárgy Óraszám Kreditpont
Matematikai és technológiai alapok

A hallgatók megismerhetik a digitális pénz mögötti technikai világot, és azt a technológiát, amit a biztonságot és korrumpálhatatlanságot garantálja a blockchain számára.
Témakörök:
1. Kriptográfiai alapok: titkosítás és visszafejtés, alapvető technikák
2. Digitális aláírások, kulcskezelések
3. Alkalmazott algoritmusok (RSA, ECDSA)
4. Elliptikus görbék és jelentőségük
5. Véletlen számok kezelése
6. Az ellenőrző összegek kezelése

10 5
Blockchain történelem

A blockchain technológiának az ipari forradalom 4.0 részeként való értelmezése, a jelentősebb pénzügyi és technológiai innovációk tapasztalatainak áttekintésével az ismert társadalmi minták bemutatása és a rövid távú következmények és hosszabb távú eredmények bemutatása. A technológia létrejöttének történeti áttekintése és gazdasági, ideológiai, kulturális hátterének ismertetése.
Témakörök:
1. Pénzügytörténeti áttekintés: a pénzügyi innovációk kialakulásának háttere.
2. Tőzsdei buborékok, nagyobb pénzügyi válságok és hatásaik. A 2008-as pénzügyi válság és a modern pénzügyi rendszer állapota, kihívásai.
3. Technológiai fejlődéstörténet, az ipari forradalmak társadalmi, pszichológiai és civilizációs hatásai.
4. A Bitcoin története a kriptoanarchizmustól az elosztott főkönyvig.
5. Kulturális és ideológiai szempontok a technológia megítélésében

12 5
A blockchain jogi vonatkozásai

A digitális pénz és annak szabályozása nagyon sok jogi kérdést vet fel. A tárgy a digitális pénz jogi kérdéseit és szabályozási világát ismerteti.
Témakörök:
1. Data privacy
2. Information privacy
3. EIDAS rendelet
4. GDPR rendelkezés
5. PSD2 rendelkezés
6. “Decentralized Autonomous Organizations” problematikája
7. Smart contract-ok jogi kérdései
8. Jogi viták / hatáskörök / tulajdonjogok problematikája

14 6
A blokchain gazdaságtana

A blockchain technológiákkal alkalmazandó üzleti modellek eltérő jellegének bemutatása, a különböző működési logikák ismertetése, illetve a meglévő üzleti modellek átalakítási nehézségeinek és kihívásainak ismertetése. Az ismert esettanulmányok kritikus kiértékelése segíti az önálló gondolkodást a területen.
Témakörök:
1. A pénzügyi rendszer és alapvető közgazdasági koncepciók: a pénz funkciói, a bankrendszer, a szabályozói környezet, monetáris politika, likviditás, aktorok és stakeholderek.
2. Kriptóvilág és tokenizált gazdaság: különleges finanszírozási és gazdasági működési modellek, token infrastruktúra (wallet – tőzsde – tokenizációs platform).
3. Blokklánc-logikák és üzleti modellek: A technológia sajátos működési modelljeinek (blokklánc, okosszerződés és token) előnyei, a hozzájuk kapcsolódó direkt és indirekt költségek (tervezés, fejlesztés, fenntartás, működtetés, üzleti modell).
4. Pénzügyi tervezés: költség-haszon elemzés a különleges költségstruktúrához kapcsolódó kérdések és kihívások, a különböző technológiák alkalmazásának motivációi.

20 7
Blockchain típusok működése és differenciáik

A tantárgy célja, hogy a privát és publikus blockchain rendszerek alapvető stratégiai, üzleti és filozófiai irányvonalai, valamint biztonsági, szabályzói, teljesítménybeli aspektusainak megismerése által egy átfogó képet adjon a blockchain világának komplex rendszeréről.
Témakörök:
1. Publikus blockchain rendszerek
2. Privát blockchain rendszerek
3. Federated blockchain rendszerek
4. Konszenzus algoritmusok
5. Identity management
6. Asset kezelés
7. Biztonsági modellek
8. Smart contrract-ok modellezése és alkalmazása
9. Teljesítménybeli mutatók

20 7
I. szemeszter összesen: 76 30

 

II. szemeszter

Tantárgy Óraszám Kreditpont
Tokenizáció és decentralizált alkalmazások

A tantárgy célja a blokklánc környezetben értelmezett tokenizáció folyamatának megismerése, valamint gyakorlati alkalmazásainak bemutatása. Ennek során a hangsúly a tokenizációval kapcsolatos döntéshozatalra (lehetséges és érdemes-e adott projekt esetében) fókuszálódik.
Témakörök:
1. A token fogalma. A token és a coin közötti különbségek. Blockchain coin-ok és Ethereum-ok token-ek általános bemutatása. A differens tokenmanifesztációk alkalmazási területei.
2. A tokenizáció fogalma. A tokenizáció folyamatának alapjai. A különböző token típusok és sajátosságaik. Projektelmezési módszerek tokenizálhatósági szempontból.
3. A tokenek értékesítési folyamata. A token ökoszisztéma jellemzői. A token alapú blokklánc projektek jellemzői.

14 6
Okosszerződések

A tantárgy célja a blokklánc környezetben értelmezett okosszerződések megismerése, valamint gyakorlati alkalmazásainak bemutatása. A fókuszban az okosszerződések adaptációs lehetőségeinek vizsgálata.
Témakörök:
1. Az okosszerződés definíciója. Az okosszerződések sajátosságai, azonosságaik és differenciáik.
2. Az okosszerződések történelme. Az okosszerződések tulajdonságai. Az okosszerződések előnyei a hagyományos jogi keretrendszerekkel szemben és mellett.
3. Az okosszerződések felhasználási területei. Az Ethereum okosszerződések sajátosságai. Ethereum és általános okosszerződések közötti konverziós folyamatok.

14 6
Üzletfejlesztés blockchain alapokon

A tárgy célja gyakorlatorientált módszerrel átadni az alapvető fogalmi és módszertani stratégiai tervezési ismereteket, bemutatni ezek blockchain technológiához adaptálhatóságát és önálló gondolkodásra ösztönözni a képzés során megszerzett ismeretek és képességek birtokában. A módszer egyformán alkalmazható startupok és corporate projektek tervezése során.
Témakörök:
1. Üzletfejlesztés elméleti alapok és stratégiai tervezési modellek (célok, üzletfejlesztés vs. értékesítés, PEST, SWOT, BSC, Porter5, Blue Ocean, VRIO, Business Model Canvas).
2. Agilis és Lean üzleti modell fejlesztési módszerek és aktuális fogalmak (SCRUM, Design Thinking, Service Design, Design Sprint, Hackathon).
3. Strukturált stratégiai tervezési eszközök és módszerek a blokklánc alapú üzletfejlesztéshez (Blockchain Business Canvas, Token Utility Canvas).
4. Megvalósítás és projekt management.

14 6
Állami intézményi és decentralizált megoldások és azok implementációja

A tantárgy célja a központosított, nagy számosságú résztvevőt magába foglaló hálózati infrastruktúrával rendelkező szervezetek blokklánc adaptációs koncepcióalkotásának segítése. A bemutatásra kerülő esettanulmányok erősítik a gyakorlati bevezetéshez szükséges szemléletmódot.
Témakörök:
1. Decentralizált rendszerek létrehozásának motivációi (ismétlés). Esettanulmányok a centralizált rendszerek fundamentális problémáiról.
2. A blokklánc alkalmazási területei nagyvállalati környezetben (esettanulmányok): logisztika, szállítmányozás, kontrolling, healthcare, energetika, pénzügy.
3. A blokklánc alkalmazási területei az állam-, és közigazgatásban (esettanulmányok): digitális identitás, oktatás, agrárium, egészségügy.
4. A blokklánc technológia alkalmazása okosvárosokban. A blokklánc adaptációk globális helyzete. A blokklánc jövője.

20 7
Szakdolgozati konzultáció (kritérium követelmény) 12 0
Szakdolgozat 0 5
II. szemeszter összesen: 74 30
Összesen a 2 szemeszter: 150 60

 

Az itt nem szabályozott kérdésekben az Edutus Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a mérvadó.

Megalakult a Blockchain Koalíció

 

Czeglédi Tamás interjút adott a MMOnline-nak, amiben az Edutus Egyetem blockchain képzéséről és a tokenek fontosságáról mesélt. A cikk itt érhető el.

Jelentkezés

Jelentkezéshez átirányítunk az
Edutus Online Jelentkezési felületére
Jelentkezési határidő: 2024. február 15.

Jelentkezem
Jelentkezem

Általános blokklánc szakember

Oldalunk cookie-kat („sütiket”) használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat.
További információ itt.
Elfogadom


Hallgatói felület Oktatói felület

Duális képzések

A duális képzési forma olyan, a felsőoktatás és a gazdasági szereplők együttműködésével megvalósuló speciális gyakorlatorientált felsőoktatási képzés, melynek során a hallgatók már képzési idejük alatt közvetlenül megismerhetik a munka világát, részesévé válhatnak a munkafolyamatoknak, valamint a hagyományos képzésekhez képest jóval több időt tölthetnek a szakmai kompetenciák gyakorlásával.

Bővebben