Már elérhetőek államilag támogatott helyek nem csak mesterképzéseken, hanem nappali tagozatos, alapképzési szakokon is!

Nemzetközi programok

Erasmus Program

Nemzetközi tanulmányokat hallgatóink első sorban az Erasmus mobilitás keretében folytathatnak. Egyetemünk jelenleg 44 külföldi felsőoktatási intézménnyel megkötött kétoldalú szerződés alapján biztosít mobilitási lehetőséget a hallgatók, oktatók és a nem oktató dolgozók részére az Európai Unió Bizottsága által támogatott Élethossziglani Tanulási (Erasmus) Program keretében.

Az Edutus Egyetemről évente átlagosan

25-30 tanulmányi hallgató
20-25 szakmai gyakorlatos hallgató
15 oktató
15 nem oktató dolgozó vesz részt a mobilitási programban.

Az angol nyelv térhódításával első sorban az angol nyelvű képzést nyújtó Erasmus partnerintézmények iránt mutatkozik kiemelt igény, de nagy népszerűségnek örvendenek hallgatóink körében a német, spanyol, francia és olasz nyelvű főiskolák, egyetemek, továbbá a szomszédos, illetve közeli országok kínálta tanulmányi és szakmai gyakorlati mobilitási lehetőségek is.

Pályázatok bírálata, döntéshozatal

Az igénybejelentés formai bírálatát – konzultálva a Tempus Közalapítvánnyal – a küldő felsőoktatási intézmény végzi, a pályázat eredményéről a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz döntést. A rendelkezésre álló költségvetési keret túligénylése esetén az elsődleges szempontok élveznek prioritást, valamint kiíró fenntartja magának a jogot az igénylés elutasítására.

További felvilágosítást az intézményi Erasmus+ koordinátortól vagy a Tempus Közalapítványtól (1/237-1300, info@tpf.hu) kaphat.

Mellékletek:

Célok

§ Lehetővé tenni a hallgatók számára, hogy oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatokat szerezzenek egy másik európai országban
§ Felsőoktatási intézmények közötti együttműködések ösztönzése, az oktatási környezet gazdagítása
§ Magasan kvalifikált, nyitott gondolkodású és nemzetközileg tapasztalt szakemberek bázisának bővítése
§ Kreditátvitel és beszámítás folyamatának fejlesztése

Általános részvételi feltételek
§ A külföldi tanulmányokról egy tartalmilag egyeztetett, írásbeli Tanulmányi Szerződés megkötése
§ A tanulmányi időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az elvégzett tanulmányi programról és eredményekről
§ A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására

A hallgató jogi státusza

Az lehet Erasmus hallgató, aki

  • tanulmányi területtől függetlenül egy Erasmus Intézményi Iránytűvel rendelkező felsőoktatási intézménybe beiratkozott, ahol tanulmányai végeztével (államilag) elismert diplomát, vagy más egyéb felsőfokú képzettséget szerezhet, doktori szintig bezárólag.
  • legalább két lezárt félévvel rendelkezik (a szakmai gyakorlatokra ez a feltétel nem vonatkozik!).

A mobilitásra és az intézményekre vonatkozó kritériumok

Az Erasmus tanulmányi célú hallgatói mobilitásnak az Erasmus Intézményi Iránytűvel rendelkező részt vevő intézmények közötti szerződéseken kell alapulnia.
Ennek a feltételnek szakmai gyakorlat esetén nem kell érvényesülnie a küldő felsőoktatási intézmény és a fogadó vállalkozás között.

Teljes elismerés

A küldő intézménynek teljes mértékben el kell ismernie a külföldön töltött időszakot.

A tanulmányi időszak és a hallgatói tanterv részét képező szakmai gyakorlat esetében a küldő intézmények teljes mértékű elismerést biztosítanak, lehetőleg az ECTS kreditek használatával. Ha a szakmai gyakorlat nem képzi a hallgató rendes tantervének részét, a küldő intézménynek hivatalos formában el kell ismernie ezt az időszakot.

Díjmentesség
A kurzusért, amelyre a tanulmányi megállapodás vonatkozik, a fogadó intézmény részére semmiféle egyetemi díj (tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratórium- vagy könyvtárhasználati díj, stb.) nem fizetendő. A hallgatókat tájékoztatni kell arról, hogy a külföldi tanulmányaik időszaka alatt is fizetniük kell a tandíjat az anyaintézményük részére.
Ugyanakkor kisebb díjak, például biztosítási díj, diákszövetségi tagdíj és különféle anyagokért, pl. fénymásolásért, labortermékekért fizetendő díjak felszámíthatóak, ugyanúgy, mint a helyi hallgatók esetében.

A hallgatói mobilitás időtartama
Az Erasmus tanulmányi célú mobilitás esetén a minimális időtartam 3 hónap, a maximális pedig 12 hónap.

Elismerés és Tanulmányi Megállapodás

Mielőtt a hallgató megkezdi az Erasmus tanulmányi időszakot, az anyaintézménynek ellenőriznie kell, hogy a tervezett fogadó intézménynél elvégzendő tanulmányi program elfogadható-e azon fokozat vagy diploma tekintetében, amelynek eléréséért a hallgató jelenleg tanul, illetve, hogy ennek eredményeképpen az Erasmus tanulmány elfogadható-e a kielégítő teljesítést követően.

Tanulmányi célú mobilitás esetén, a tanulmányi időszakot megelőzően mindegyik hallgatónak oda kell adni a Tanulmányi Megállapodást. A Tanulmányi Megállapodást a fogadó intézmény, az anyaintézmény és a hallgató is elfogadja.

A Tanulmányi Megállapodás bármilyen módosítását, ami a hallgatónak a fogadó intézménybe való megérkezésekor szükségesnek látszik, a hallgató érkezését követő egy hónapon belül véglegesíteni és formalizálni kell. Az ezután felmerülő változásokkal kapcsolatban mindhárom félnek formálisan meg kell egyeznie, és a változásokat késedelem nélkül végre kell hajtani.
A mobilitási időszak sikeres befejezésekor a fogadó intézménynek a hallgató részére ki kell állítani a Tanulmányi Megállapodás szerint elvégzett tanulmányokról és eredményekről az igazolást.

A fogadó intézménynél a hallgató által elvégzett tanulmányért járó kredit, illetve elismerés csak abban az esetben tagadható meg, ha a diák nem éri el a fogadó intézmény által megkövetelt elméleti vagy gyakorlati tudásszintet, vagy bármi más módon nem tesz eleget az elismeréshez szükséges feltételeknek, amelyekről a részt vevő intézmények megállapodtak.

A hallgató tevékenysége a fogadó országban

Erasmus mobilitási támogatást kizárólag a következő külföldi tevékenységekre lehet megítélni:
§ olyan Erasmus Intézményi Iránytűvel rendelkező intézetnél folyó nappali egyetemi vagy posztgraduális tanulmány, ideértve a diplomamunka elkészítését (de nem tartoznak bele az olyan kutatási tevékenységek, amelyek nem képezik valamely kurzus speciális részét), amelynek eredménye elismert diploma vagy fokozat.
§ nappali szakmai gyakorlatok, feltéve, hogy a szakmai gyakorlatot az anyaintézmény a hallgatói program szerves részeként fogadja el.
§ tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja.

Önfinanszírozó hallgatók
Az Erasmus lehetőséget ad arra, hogy valaki ‘önfinanszírozó Erasmus hallgató’ legyen (mind a tanulmányi, mind pedig a szakmai gyakorlati célú mobilitás esetén), vagyis olyan hallgató, aki az összes Erasmus hallgatói mobilitási kritériumnak eleget tesz, és az összes Erasmus hallgatóra vonatkozó előnyből részesül, de nem kap Erasmus mobilitási támogatást. A szabályok – a támogatások elosztásának kivételével – az önfinanszírozó hallgatókra is vonatkoznak.

Az anyaországba történő mobilitás

Egy részt vevő ország állampolgára, aki ideiglenesen egy másik részt vevő országban él, mert ott folytatja felsőfokú tanulmányait, jogosult arra, hogy Erasmus mobilitási program keretében abba az országba menjen, ahonnan származik, de a pályázatok elbírálásakor e pályázatoknak a legalacsonyabb prioritást kell biztosítani.

Az anyaintézményeknek fel kell hívniuk a leendő fogadó intézmények figyelmét arra, hogy „hazatérő” hallgatót ajánlanak, és ezt egyértelműen jelölni kell a Nemzeti Irodának megküldendő záróbeszámolóban.
A mobilitási időszak meghosszabbítása
Ahol azt a Nemzeti Iroda és a felsőoktatási intézmény irányelvei lehetővé teszik, a mobilitási időszak meghosszabbítható a küldő és a fogadó intézmény közti megállapodással, a következők szerint:
1. A jelenlegi Erasmus időszak tervezett befejezése előtt kell megkötni a módosított megállapodást és meghozni a szükséges intézkedéseket.
2. A meghosszabbítás azonnal, közvetlenül követi a jelenlegi Erasmus időszakot. Nem lehet kihagyás a két időszak között (az ünnepnapok és az egyetem zárva tartása nem minősül „kihagyásnak”). Ha a két időszak között szünet van, akkor azt az intézményeknek meg kell indokolniuk, a Nemzeti Irodának pedig jóvá kell hagynia.
3. A mobilitási időszak – beleértve annak bármely támogatással járó meghosszabbítását – nem tarthat tovább szeptember 30-nál (vagy a tanév végénél) abban a tanévben, amelyben a mobilitás megkezdődött.

Szakmai gyakorlat és tanulmány kombinációja egyetlen tanulmányi mobilitási időszakban

A szakmai gyakorlat időszaka és a tanulmányi időszak kombinálható egyetlen külföldi „tanulmányi” mobilitási időszakká. Az egyetlen időszak azt jelenti, hogy
1. a szakmai gyakorlatnak ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt kell lezajlania, mint ahol a diák a tanulmányait végzi;
2. a két tevékenységnek egymást követően kell lezajlania.
A „kombinált időszakra” vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal.

A kombinált időszak időtartama 3 és 12 hónap között változhat. Ez azt jelenti, hogy lehetséges például 1 havi szakmai gyakorlatot és 2 havi tanulmányi időszakot kombinálni.

Az Erasmus Hallgatói Iránytű

Az Erasmus hallgató minden joga és kötelezettsége le van írva az Erasmus Hallgatói Iránytűben, amelyet minden diák megkap, mielőtt megkezdené külföldi tanulmányi időszakát. A Nemzeti Irodának biztosítania kell, hogy minden kimenő hallgató megkapja a Hallgatói Iránytű egy példányát.

Hallgatói mobilitások támogatási szerződése – pénzügyek

Az ösztöndíj hozzájárulás a külföldi tanulmányi időszak többletköltségeihez. Ez a hónapok alapján kerül kiszámításra, és átalánydíj formájában kerül kifizetésre.

Az egyéni hallgatói ösztöndíj esetében a küldő felsőoktatási intézmény kritériumokat állíthat fel, például a jelentkező tanulmányi eredményét, a fogadó szervezetben használt munkanyelv ismeretét, a motivációt, stb.

Az egyéni ösztöndíjak kiszámítását célországonként meghatározott maximum összegekre tekintettel a küldő intézmény végzi. A felsőoktatási intézmények bizonyos kritériumokat figyelembe vehetnek az egyéni összeg megállapítása során, így pl. a társfinanszírozáshoz elérhető forrásokat, a kedvezményezett szociális és gazdasági helyzetét, stb.
Az önfinanszírozó hallgatók is tudomásul veszik a mobilitási szerződésükből fakadó kötelezettségeket és feltételeket.
Hallgatói beszámoló és a hallgatói támogatási szerződések lezárása
Minden Erasmus mobilitást vállaló hallgató köteles hallgatói beszámolót készíteni a mobilitás teljesítését követően.
A felsőoktatási intézmény vagy a Nemzeti Iroda a hallgatóktól visszakér minden olyan összeget, amelyet nem a szerződésben foglalt rendelkezések szerint használtak fel.
Ha egy hallgató nem teljesíti a külföldi tanulmányi időszak alatt a kurzus követelményeit, az a támogatás részleges vagy teljes visszafizetési kötelezettségét vonhatja magával. A támogatási összeg visszatérítését nem lehet kérni abban az esetben, ha a hallgatót vis maior körülmények akadályozták a tervezett külföldi tanulmányok elvégzésében. Az ilyen eseteket a küldő intézmény köteles jelenteni, a Nemzeti Irodának pedig minden felmentést írásban jóvá kell hagynia.

Bővebb információ:

Tempus Közalapítvány – www.tpf.hu

Oldalunk cookie-kat („sütiket”) használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat.
További információ itt.
Elfogadom


Hallgatói felület Oktatói felület

Duális képzések

A duális képzési forma olyan, a felsőoktatás és a gazdasági szereplők együttműködésével megvalósuló speciális gyakorlatorientált felsőoktatási képzés, melynek során a hallgatók már képzési idejük alatt közvetlenül megismerhetik a munka világát, részesévé válhatnak a munkafolyamatoknak, valamint a hagyományos képzésekhez képest jóval több időt tölthetnek a szakmai kompetenciák gyakorlásával.

Bővebben