Rólunk

Kutatások, szakmai műhelyek

Szakmai műhelyek

Alternatív Energetika Szakmai Műhely: Az Edutus Egyetem a hagyományos energiafelhasználás alternatívájaként megújuló energiafelhasználást bemutató passzívházat hozott létre a KEOP-6.2.0/B/11-2011-0054 kódszámú projekt keretében. Az ezen a bázison létrejött „ökofőiskolai” műhely a környezeti fenntarthatóság szemlélet elterjesztését tűzte ki célul kutatás, fejlesztés, képzés és gyakorlati megoldások kialakítása által. Közvetlen cél a fenntartható életmód népszerűsítése és a környezeti szemléletformálás eszközrendszerének fejlesztése, és egy új, megújuló energia felhasználásával működő nonprofit információs központ kialakítása.

Passzívház bemutató: https://www.youtube.com/watch?v=O60Ct3n4xfo

„Bejárható Magyarország Program” Szakmai Műhely: A Kormány 1184/2013. (IV.9.) határozata alapján hazánkban elindult a Bejárható Magyarország Program, mely az egyik legnagyobb potenciállal rendelkező hazai kezdeményezés. A programban szereplő 5 jármód (gyalogos, kerékpáros, lovas, vitorlás, túrakenu) segítségével megismerhetőek hazánk természeti- és kulturális értékei, a magyar és magyarországi örökséghelyszínek. A Műhely megalapításának célja a térségen belül – valamint a partnerkapcsolatok kiaknázásával országosan – a program megvalósításával kapcsolatos tudományos és szakmai tevékenységben való részvétel az ország minél részletesebb turisztikai megismertetésére vonatkozó kutatási, tudományos tevékenység, tananyagfejlesztés, oktatás, képzés, tananyag- és termékfejlesztési javaslatok, gyakorlati megoldások kialakítása által.

Bejárható Magyarország Program honlapja: http://www.bejarhatomagyarorszag.eu/

Galamb József Szakmai Műhely: A Kormány 1206/2014. (IV. 1.) Korm. határozattal Tatabánya és Esztergom térségét kiemelt járműipari központtá nyilvánította. A Műhely megalapításának elsődleges célja az Edutus Egyetem oktatási, laboratóriumi potenciáljának és a kutatás-fejlesztési eredményeinek hasznosítása a Tatabánya-Esztergom Kiemelt Járműipari és Mechatronikai Központhoz csatlakozó ipari partnerek számára. Stratégiai cél továbbá a program megvalósításával kapcsolatos tudományos és szakmai kutatás-fejlesztési tevékenység, oktatás, oktatás-módszertani fejlesztés, tananyagfejlesztés és a releváns gyakorlati megoldások átadásának kialakítása, valamint ezek beépítése az Egyetem reguláris oktatásába.

HÉLIA Szakmai Műhely: A “Helyi Élelmiszerláncok Innovációja” Szakmai Műhely célja a térségen belül, a partnerkapcsolatok kiaknázásával pedig országosan és a határon túl a helyi élelmiszerláncok fejlesztésére, terjesztésére, K+F tudástranszfer és innováció megvalósítására irányuló szakmai tevékenység végzése, a legjobb gyakorlatok (best practice) elterjedésének segítése. A szakmai műhely interdiszciplináris kutatási és K+F+I tevékenységét főként külföldi (japán, olasz, szlovén) partnerekkel együttműködve végzi, és évente egy alkalommal megszervezi a japán-magyar kutatói diákfórumot.

A műhelyben készült publikációk: https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=20905

Magyary Településfejlesztési Műhely: A Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program, mint közigazgatás-fejlesztési technológia, a közigazgatás átalakítására vonatkozó kezdeményezés. A Program az egész közigazgatás fejlesztését célozza, de főként a központi közigazgatást, az államigazgatást, miközben egyes intézkedései hozzájárulnak az igazságügyi és önkormányzati szervezet emberi erőforrásának fejlesztéséhez. A Műhely megalapításának célja a Program megvalósításával kapcsolatos tudományos és szakmai tevékenység, tananyagfejlesztés, oktatás, képzés, továbbképzés, termékfejlesztés, gyakorlati megoldások kialakítása.

A műhely első eredményei közé tartozik az Edutus Egyetem által a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel együttműködésben létrehozott „digitális térségfejlesztés” szakirányú továbbképzés programjának kidolgozása, és 2018-as elindítása az Egyetem tatai telephelyén. A képzés célja a közigazgatásban, városüzemeltetésben dolgozók szemléletformálása és jó gyakorlatokkal történő megismertetése az „okos város” koncepció jegyében.

Kutatások

Hárompillérű kutatás a munkahelyi sikerekért

A MÜTF hárompillérű kompetencia kutatást végez, amely eredményei elősegítik a munkaerőpiaci elhelyezkedést, lerövidítik az álláskeresés folyamatát és sikeresebbé teszik a fiatal munkavállalókat. A kutatás keretében 2011. április 26-tól a tatabányai középiskolások töltenek ki kompetencia-kérdőíveket a város összes középiskolájában, illetve megkezdjük a MÜTF-ön 2006-ban végzettek telefonos interjúit. Minden válaszadónak, illetve közreműködőnek köszönjük a segítségét!

A vizsgálat célja egy olyan kompetencia-ív felrajzolása, amely a MÜTF hallgatóit, végzettjeit már a felsőoktatási belépési pontot megelőzően egészen a munkaerő-piaci kilépésig követi végig, azt elemezve, hogy hogyan alakultak időben az egyes munkaerőpiac-releváns kompetenciák, illetve hogy ezek alakulásában mekkora szerepet játszik a felsőoktatási intézmény. A kutatási kimenet egy időbeliséget is magába építő fenti kompetencia-ív felrajzolása mellett egy olyan kompetencia-térkép elkészítése, amely lehetővé teszi a különböző kulcskompetenciákhoz fűződő munkaerő-piaci várakozások és a kilépettek által birtokolt készségek közti eltérések részletes elemzését.

A kutatás eredménye több tekintetben is fontos szerepet játszik az intézmény önképének megalkotásában:
– Láthatjuk, hogy mi jellemzi az intézménybe belépők kompetencia-készletét
– Láthatjuk, hogy a belépéshez viszonyítva a képzés befejeztével hogyan alakulnak a kompetenciák, ezt tekinthetjük egyfajta intézményi többletnek
– Láthatjuk, hogy a munkaerő-piaci kilépéskor rendelkezésre állókompetenciák a végzettek visszajelzései alapján mennyire bizonyulnak felhasználhatónak a munkaerőpiacon.
Végül pedig mindezt egyfajta intézményi visszajelzésként a munkaerőpiac felől is megvizsgálhatjuk: mit várna el a térségi munkaerőpiac egy frissdiplomástól. E tekintetben a végzettek és a munkaadók által jelzett kompetencia-igények közti eltérés elemzése is fontos eredményeket hozhat.

Regionális munkaerőpiaci vizsgálat

A Diplomás Pályakövetési Rendszer keretében 2010. július–augusztusában lezajlott Regionális munkaerő-piaci felmérés során a régió munkáltatóinak véleményét kívántuk megvizsgálni. Arra voltunk kíváncsiak, hogy melyek az Egyetem és a régió felsőoktatása szempontjából releváns munkáltató szervezetek elvárásai a végzettek szakmai és egyéb kompetenciáját illetően, valamint arra, hogy ezeknek az elvárásoknak mennyire sikerül megfelelnünk. Emellett arra törekedtünk, hogy feltárjuk azokat az együttműködési formákat, amelyek tovább erősíthetik a főiskola és a munkaerőpiac közötti kapcsolatokat, elősegítve ezzel a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája versenyképességének növelését.

A cégeket két módszerrel vizsgáltuk: a nagyobb cégek képviselőivel 12 mélyinterjút készítettünk, a kis- és középvállalatok, vállalkozások képviselői részére pedig fókuszcsoportokat szerveztünk. Mind az interjúk, mind a fókuszcsoportos beszélgetések során a vállalatok személyi ügyekkel, humánpolitikával foglalkozó munkatársait, hr-vezetőit, illetve kisebb cégek esetében ügyvezetőit, igazgatóit vontuk be a vizsgálatba.
A vizsgálati minta alapját azon cégek listája képezte, akik az elmúlt évek folyamán fogadtak diákot a Modern Üzleti Tudományok Főiskolájáról szakmai gyakorlatra, vagy egyéb módon (például szakképzési járulék fizetése) kapcsolatban állnak az Egyetemmel. Regionális szempontból Tatabánya és környéke (Környe, Oroszlány), Győr, illetve Budapest cégeire koncentráltunk.
A vizsgálat során három alapvető célkitűzés vezérelt bennünket. Egyrészt kíváncsiak voltunk arra, hogy milyen szempontok, elvárások jelennek meg egy vállalati kiválasztási folyamat során. Másrészt képet akartunk kapni a diplomásokkal, illetve speciálisan a frissdiplomás munkavállalókkal kapcsolatos tapasztalatokról, véleményekről. Végül pedig, a kutatás lehetőségeihez mérten fel szerettük volna tárni, hogy hogyan lehetne a vállalkozások és a felsőoktatás kapcsolatát szorosabbá, intenzívebbé és aktívvá tenni.
Vizsgálatunk, módszertani sajátosságainál fogva, nem alkalmas arra, hogy általános érvényű megállapításokat tegyen. A kis mintán végzett, a téma mélyrétegeinek feltárására törekvő felmérés eredményei azonban, véleményünk szerint a felsőoktatás folyamatainak egy olyan, beszédes lenyomatát tárják elénk, amelynek jelzésértéke vitathatatlan.

A kutatás eredményeit tartalmazó zárótanulmány innen letölthető.

Publikációs tevékenység és konferencia részvétel támogatása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

az Edutus Egyetem oktatói, kutatói és TDK-zó hallgatói részére
a publikációs tevékenység és konferencia részvétel támogatására

I. Pályázati feltételek

 • Támogatás tárgya: Egyszeri pénzügyi segítség nyújtása az Edutus Egyetem oktatói, kutatói és TDK konferencián színvonalas munkát bemutató hallgatóinak a munkájukhoz kapcsolódó hazai vagy nemzetközi konferencián előadóként történő részvételhez, konferenciakötetben vagy szakfolyóiratokban való publikálásához, ha ezek költségei pályázati projektekből vagy más módon nem finanszírozhatók.
 • Támogatás fajtája: Publikációs támogatás, amely Európán belüli konferencián való részvételre és cikkek publikációs költségének fedezésére fordítható. Konferencia-publikációk esetén két dologra is lehet egyszerre pályázni: az utazási és a részvételi költségekre, valamint a publikáció konferenciakötetben történő megjelentetésére.
 • Pályázni jogosultak köre: Kizárólag az Edutus Egyetemmel tanári, oktatói, kutatói munkaviszonyban vagy hallgatói jogviszonyban álló személyek, akik a konferencián az Edutus Egyetemet képviselik, illetve publikációjukat az Edutus Egyetemhez dedikálják. Előnyt jelent TDK konferencián elért helyezés és egyéb díjazás, minősített nemzetközi folyóiratban való publikálás, vagy nemzetközi konferencián való előadás. Egy publikáció, illetve egy konferencia előadás esetén csak egy tanár/oktató/kutató vagy hallgató pályázhat.

II. Pályázati anyag

 • A pályázat tartalmazza a tanárok, oktatók és kutatók esetében a jelentkező nevét, beosztását, e-mail címét, telefonszámát. tanszékét, hallgatók esetében a jelentkező nevét, e-mail címét, Neptun kódját, és szakját (ld. a kitöltendő pályázati űrlapon).
 • A pályázatban meg kell jelölni a támogatási igény célját (az előadás és/vagy cikk címét, konferencia esetében: cím, helyszín, időpont; cikk esetében: folyóirat neve és kiadója), összegét, valamint a támogatás igénylésének indoklását (ld. a kitöltendő pályázati űrlapon).
 • A pályázathoz csatolni kell:
  • Hallgató esetében a sikeres TDK szereplés rövid leírását (és ha van helyezést, illetve díjakat tanúsító oklevél másolatát);
  • Igazolást arról, hogy az tanár/oktató/kutató/hallgató jelentkezését a konferenciára elfogadták, ill. hogy a beküldött cikket megjelenésre elfogadták.
  • Magát a publikációt a köszönetnyilvánítással: „Az eredmények közzétételéhez anyagi hozzájárulást nyújtott az Edutus Egyetem Publikációs Tevékenységet és Konferencia Részvételt Támogató Pályázata.” vagy angolul: „The publication of the work reported herein has been granted by the Edutus University Publication Activity and Conference Participation Supporting Call”

III. Eljárási szabályok

 • A pályázati űrlapot az alábbi linken elektronikusan kitöltve kell eljuttatni az Edutus Egyetem Tudományos Tanácsának titkárához: https://www.edutus.hu/online-jelentkezes/publikacios-tevekenyseg-es-konferencia-reszvetel-tamogatasa/
 • A pályázati keretösszeg minden év elején Rektori utasításban kerül meghatározásra, nagysága évente felülvizsgálatra kerül a bevételek alakulásának függvényében,
 • A pályázat folyamatosan nyitott, minden évben az adott évi keretösszeg kimerülésekor felfüggesztésre kerül.
 • A pályázók jelentkezése folyamatos, a támogatás odaítéléséről a Szenátus Tudományos Tanácsa dönt a benyújtást követő két héten belül.
 • A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek:
  • akik nemzetközi konferenciára jelentkeznek,
  • minősített hazai vagy nemzetközi szakfolyóiratban publikálnak,
  • ha a publikáció vagy a konferencia részvétel PhD fokozat megszerzéséhez vagy habilitációhoz szükséges,
  • a jobb TDK-eredményt elért, vagy több TDK-dolgozatot beadó hallgatók
 • A döntésről jegyzőkönyv készül. A döntés lehet: támogatva, részben támogatva (a mérték és indoklás feltüntetésével), elutasítva (az indoklás feltüntetésével).
 • A kifizetés az eredeti számla leadása ellenében történik. Számla esetén a vevő: Edutus Egyetem 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.

 

Oldalunk cookie-kat („sütiket”) használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat.
További információ itt.
Elfogadom


Hallgatói felület Oktatói felület

Duális képzések

A duális képzési forma olyan, a felsőoktatás és a gazdasági szereplők együttműködésével megvalósuló speciális gyakorlatorientált felsőoktatási képzés, melynek során a hallgatók már képzési idejük alatt közvetlenül megismerhetik a munka világát, részesévé válhatnak a munkafolyamatoknak, valamint a hagyományos képzésekhez képest jóval több időt tölthetnek a szakmai kompetenciák gyakorlásával.

Bővebben
Újdonság

Edutus képzés ajánló

Alkalmazásunk segít megtalálni a számodra legmegfelelőbb képzéseinket.

MEGNÉZEM
Új