Rólunk

EU-s projektjeink

Támogatott projektek

Megvalósítás alatt álló projektjeink:

EFOP-3.4.3-16-2016-00019

„Oktatási innovációk megvalósítása az Edutus Főiskolán”                                                

Projekt kezdete: 2017.06.01.
Projekt vége: 2019.05.31.
Támogatás összege: 105 507 120 Ft

A projekt célja:

A felsőoktatási részvétel növelése, oktatási innováció erősítése

A projekt tevékenységei:

I. Közvetlen felsőoktatási részvételt növelő beavatkozások

 • Pályára állító Program kidolgozása, a hátrányos helyzetű, különösen a fogyatékos fiatalok felsőoktatásba való bekerülésének és bennmaradásának elősegítése érdekében, kapcsolódó mentorprogram
 • Ösztöndíj feltételrendszer, dokumentáció kidolgozása kifejezetten fogyatékkal élő hallgatók számára
 • Új felsőoktatási szakképzés és OKJ képzés programjának kidolgozása, elindítása
 • Tanulásmódszertani tréningek szervezése a hallgatóknak, speciálisan a hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő hallgatóknak
 • Nyári kurzus szervezése „Hogyan írjunk sikeres szakdolgozatot?” címmel hallgatóknak

II. Oktatási innováció – a felsőoktatási képzési szerkezet, módszer és tartalom modernizálása, munkaerő-piaci relevanciájának fokozása

 • A felsőoktatási szakképzések, alapképzések és mesterképzés tanterveinek átalakítása az új KKK által meghatározott elvárásoknak, valamint a vállalati igényeknek megfelelően, módszertani újításokkal
 • Első féléves tantárgy tartalmi és módszertani kidolgozása, amely magában foglalja hallgatói léthez kapcsolódó információszerzés módszereit, szakmai információszerzés és feldolgozás módszereit, stb.
 • Minden alapszakhoz minimum 2 tárgy angol nyelvű tananyagának kidolgozása
 • Oktatók, gyakorló szakemberek, mesteroktatók oktatás-módszertani továbbképzése
 • Tréningek szervezése a hallgatók számára a munkaerőpiacon hasznosítható kompetenciák fejlesztése érdekében
 • Speciális képzések, képzési modulok fejlesztése vállalati közreműködéssel
 • Vállalati szakemberek pedagógiai, oktatás-módszertani továbbképzése
 • Online kurzusok kidolgozása, pilot program indítása
 • Könyvtárhasználati hallgatói tréningek szervezése
 • Webináriumi rendszer továbbfejlesztése
 • Dolgozói nyelvi képzések indítása a nemzetköziesítési folyamatok támogatására

III. Nemzetköziesítés

 • Nemzetközi Hét program továbbfejlesztése keretében a partnerkapcsolatok bővítése, erősítése külföldi felsőoktatási intézményekkel, közös kurzusok kidolgozása műszaki területen, a főiskola külföldi hallgató vonzó képességét erősítő szolgáltatások

IV. Kárpát-medencei oktatási tér kialakítása

 • Szülőföldi magyar nyelvű felsőoktatás képzési kínálatának szélesítése érdekében Magor Program keretében és pilot képzési program kidolgozása
 • képzési programhoz kapcsolódó e-learning tananyagok kidolgozása egységes módszertan alapján
 • Tanár-továbbképzési programok szervezése;
 • A felsőoktatási végzettség időben megszerzését és a felsőoktatási esélyegyenlőséget szolgáló jó példák megosztására irányuló és módszertani workshopok

V. Felsőoktatási egészségnevelés fejlesztése

 • A főiskolai sportélet fejlesztése, sportversenyeket rendezése a városi önkormányzattal közösen a Főiskola 25 éves évfordulója alkalmával, a hallgatók nagyszámú bevonásával
 • A tatabányai „turulfutás” évenkénti megszervezése a Hallgatói Önkormányzat részvételével
 • A fenti eseményekhez, valamint az intézményi sporteredményekhez kapcsolódó kommunikációs tevékenység fejlesztése, pl. sajtóközlemények kiadása, sajtó meghívása eseményekre, tematikus FB oldal kialakítása a hallgatók számára, plakátok kihelyezése, stb.

VI. Megalapozó kutatások, felmérések lebonyolítása

EFOP-3.4.4-16-2017-00012

„Az Edutus Főiskola képzéseinek innovatív kommunikációja, valamint az MTMI képzési területek népszerűsítése a robottechnikai és robot programozási tevékenységek segítségével”                                                  

Projekt kezdete: 2017.06.15.
Projekt vége: 2019.06.14.
Támogatás összege: 78 952 000 Ft

A projekt célja:

A hallgatók számának növelése a műszaki, természettudományos, matematikai és informatikai képzési területeken, ennek érdekében tudományos ismeretterjesztő, tudománynépszerűsítő, pályaorientációs tevékenységek megvalósítása. Emellett, illetve ezzel együtt a projekt céljai közé tartozik, pl: a tudománynépszerűsítéshez, tudománykommunikációhoz szükséges kompetenciák fejlesztése, a tehetséges fiatalok felkutatása és felkarolása, kutatási tevékenységekbe bevonása; a tudományos eredmények és ismeretek hatékony, játékos, hands-on science jellegű átadása a diákok számára; az MTMI területek iránt a társadalmi érdeklődés felkeltése és fokozása; a fiatalok, ezen belül a diáklányok – fokozott ösztönzése az MTMI, különösen a műszaki szakok választására, a felsőoktatásba való jelentkezésre.

A projekt tevékenységei:

 • A főiskola profiljának megfelelő, a képzési portfóliót és képzési szolgáltatást, valamint azok használhatóságát és hasznosságát – a célcsoport kommunikációs elvárásainak és jellegzetességeinek megfelelő formában – bemutató alkalmazás kialakítása, valamint komplex innovatív (tudomány)kommunikációs stratégia kidolgozása, ennek keretében online kommunikációs kampány kidolgozása és megvalósítása biztosítása
 • Robot programozás szakkörök szervezése; felkészítő foglalkozások biztosítása a fiatalok számára
 • tudományfesztivál rendezvény keretében, laborlátogatással egybekötött ismeretterjesztő előadások
 • Az informatikai, műszaki területet érintő mérnöki, energetikai, robot programozási programok, élményközpontú rendezvények szervezése: szakmai napok, középiskolai roadshowk és interaktív versenyek (World Robot Olympiad, First Lego League, valamint megújuló energia mini-szimpózium verseny) szervezése, lebonyolítása
 • Interaktív, tematikus szórakoztató játszóház szervezése MTMI területen rendszeresen, pl. megújuló energia, matematika (Geogebra), fizika, robotika témakörben; továbbá tudományfesztivál és robotkiállítás szervezése interaktív ismeretterjesztő és MTMI pálya felé orientáló programokkal
 • Nyári egyetem a mérnöki tevékenységek gyakorlatban való megismertetése céljából a középiskolások számára, betekintést nyerve a lézertechnológia, az energetika, a robot programozás világába
 • Nyitott mérnök laborok program szervezése rendszeresen, ennek keretében a főiskola kutatás-fejlesztési tevékenységének és eredményeinek bemutatása, népszerűsítése, laborlátogatás és ismeretterjesztő előadások tartása, továbbá a középiskolások bevonása a műszaki laborokban zajló tudományos tevékenységekbe, kutatásuk szakmai támogatása hosszabb távon is
 • Üzemlátogatások, vállalati látogatások szervezése
 • 60 órás pedagógus továbbképzési program szakmai és módszertani kidolgozása, tananyag kidolgozása és 1 db témaspecifikus e-learning tananyag a pedagógusoknak a fiatalok oktatásában való gyakorlati használatra), a képzés lebonyolítása: a LEGO-G-től a LabVIEW mérnöki tervező szoftverig
EFOP-3.5.1-16-2017-00014

„A duális és kooperatív képzések fejlesztése az Edutus Főiskolán”                                                   

Projekt kezdete: 2017.09.01.
Projekt vége: 2021.09.30.
Támogatás összege: 198 483 000 Ft

A projekt célja:

 • a felsőoktatási képzések bővítése a munkaerő-piaci igényekhez való igazodás jegyében
 • kooperatív és duális képzések kidolgozása és indítása az Edutus Főiskolán
 • gyakorlatorientáltság, a gyakorlati időszak, a gyakorlati feladatok növelése a felsőoktatási képzésekben
 • szoros együttműködés elősegítése a gazdasági szférával a képzések területén, az együttműködés „intézményesítése”, szabályzatok ki- és átalakítása, állandó szakmai fórum létrehozása
 • gyakorló szakemberek bevonása a kooperatív és duális képzések kidolgozásába, működtetésébe
 • oktatók, gyakorló szakemberek felkészítése a duális képzésekben való részvételre,
 • a felsőoktatási szakképzési és felsőoktatási kapacitások kihasználtságának növelése
 • munkaerőpiac-orientált, vállalkozói kompetenciák fejlesztése
 • a lemorzsolódó vagy lemorzsolódással veszélyeztetett hallgatók benntartása a képzésekben

A projekt tevékenységei:

I. Duális és kooperatív képzések (ki)fejlesztése és elindítása az Edutus Főiskolán

 • műszaki mérnökasszisztens felsőoktatási szakképzéshez kapcsolódóan kooperatív együttműködés kialakítása legalább 1 vállalati partnerrel, a képzés kooperatív jellegű kidolgozása, azaz a gyakorlati képzési tartalmak (tantárgyi és szakmai gyakorlati tematikák) és módszertan kidolgozása
 • 1 db új duális képzés (mechatronikai mérnök alapképzési szak) képzési programjának, tananyagának, módszertanának kidolgozása
 • 4 db duális szak (kereskedelem és marketing, gazdálkodási és menedzsment, turizmus-vendéglátás, műszaki menedzser) fejlesztése min. 1-1 vállalat bevonásával az alábbiak szerint: az érintett tantárgyak tematikáinak átdolgozása a duális képzés igényeihez igazodva; a vállalati képzési szakasz tantervének, tananyagának, módszertanának kidolgozása
 • az 5 duális és 1 kooperatív képzéshez legalább 1-1 tárgy e-learninges tananyagának kidolgozása
 • a duális hallgatók értékelési és mérési rendszerének kidolgozása;
 • a munkaerő-piacon elvárt készségek fejlesztésének beemelése, s a bevont vállalatok igényeinek megfelelő projektmunka, projektfeladatok beépítése a kooperatív és duális képzések tanterveibe, tantárgyi programjaiba; ehhez kompetenciamátrix készítése, kompetenciafejlesztés módszertanának kidolgozása
 • az 5 duális és 1 kooperatív képzéssel érintett szakon legalább 1-1 fő vállalati szakember bevonása az oktatásba
 • a duális és kooperatív képzésekbe bekapcsolódó oktatók és vállalati szakemberek képzések során való felkészítése az oktatásra, képzésfejlesztésre
 • a duális és kooperatív képzésbe bekapcsolódó partner vállalati szakemberek és érintett főiskolai oktatók, felelősök számára workshopok szervezése
 • duális hallgatók számára tréningek szervezése
 • a duális és kooperatív képzések szakmai felelőseinek (mind intézményi mind a vállalati oldalon) együttműködését biztosító állandó szakmai fórum létrehozása, működtetése; duális képzések minőségbiztosítási rendszerének kialakítása; hallgatói, intézményi szabályzatok kiegészítése a duális képzések specialitásaival

II. A lemorzsolódott, illetve lemorzsolódással veszélyeztetett hallgatók benntartása a képzésekben, újbóli bevonásuk támogatása

 • Képzési program és ennek keretében kapcsolódó képzési tanácsadás megvalósítása a lemorzsolódott és lemorzsolódó hallgatók számára az oktatásba történő visszaintegrálásuk támogatása érdekében, illetve benntartásuk érdekében

III. A duális képzés elterjesztése, népszerűsítése a potenciális hallgatók, összességében a középiskolás korosztály körében, illetve a duális képzésre jelentkezés támogatása

 • duális szakmai napok szervezése egyrészt középiskolás diákok, másrészt vállalatok részére
 • a duális képzés népszerűsítését, megismertetését, a képzésre való jelentkezés gyakorlatias jellegű oktatását célzó programok, tréningek megvalósítása középiskolások számára
 • kiadvány, leporelló készítése a duális képzések népszerűsítése érdekében a középiskolások és a vállalatok körében
EFOP-3.6.1-16-2016-00009

„Lézertechnológiai és energetikai alapkutatás megvalósítása az Edutus Főiskolán, tudástranszfer, továbbá a vállalati kapcsolatok és a társadalmi szerepvállalás erősítését célzó tevékenységekkel kiegészítve”                                                 

Projekt kezdete: 2017.02.01.
Projekt vége: 2020.07.30.
Támogatás összege: 188 892 746 Ft

A projekt célja:

 • Az Edutus Főiskola, ezen keresztül Magyarország és az EU kutatási kapacitásainak növelése;
 • A K+F+I fókusz erősítése az Edutus Főiskola működésében;
 • A tudományos és kutatói utánpótlás feltétel-rendszerének javítása;
 • A tudományos produktivitás növelése;
 • A kutatás, technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése;
 • Az Edutus Főiskola, valamint a vállalatok és egyéb kutatóhelyek közötti kapcsolatok megerősítése, a tudás négyszög kiépítése, fejlesztése;
 • Innovációs ökoszisztéma fejlesztése: az Edutus Főiskola, K+F-fel foglalkozó közintézmények és vállalatok, valamint az innovatív vállalkozások együttműködésének segítése;
 • Az entrepreneurship szemlélet (Vállalkozóiság) erősítése az Edutus Főiskola kutatási
 • folyamataiban;
 • A társadalmi innováció (social innovation) megerősítése;
 • Az Edutus Főiskola tudásbázisának növelése;
 • Az Edutus Főiskola tudás-és technológia transzfertevékenységének hatékonyabbá tétele
 • és bővítése;
 • A tudománynépszerűsítő, ismeretterjesztő, tudásközvetítő tevékenységek erősítése;
 • Az Edutus Főiskola nemzetközi beágyazottságának növelése, szerepének és részvételének bővítése az Európai Felsőoktatási Térségben és az Európai Kutatási térségben.

A projekt tevékenységei:

I. Alapkutatási tevékenységek megvalósítása, kapcsolódó kutatási infrastruktúra biztosítása:

 • LÉZERTECHNOLÓGIAI ALAPKUTATÁS
 • SZOLÁR-DOMOTIKA ALAPKUTATÁS

II. Vállalati kapcsolatok erősítése, tudás-és technológiatranszfer tevékenységek:

 • Vállalati kutatási infrastruktúrák felmérése, megosztási lehetőségek vizsgálata,
 • együttműködési lehetőségek kidolgozása, kutatási infrastruktúra térkép készítése
 • Konkrét vállalati tudástranszfer projekt kidolgozása
 • Adatbázis beszerzés, megosztás
 • Nemzetközi szakmai gyakorlat feltételeinek felmérése, fejlesztése, kidolgozása
 • Szakdolgozati témák felülvizsgálata – vállalati problémák megjelenítése
 • Kutatási témák felülvizsgálata, S3-harmonizáció, vállalati problémák megjelenítése
 • Vállalkozói készségfejlesztő tréningek hallgatók számára
 • Vállalkozói készségfejlesztő e-learning tananyagfejlesztés

III. Az Edutus Főiskola „harmadik missziós” tevékenységeinek erősítése

 • Smart City workshopok megtartása és Smart city tanulmányok készítése
 • A tanulmányok disszeminációja, elfogadtatása

IV. Tudománydisszeminációs tevékenységek

 • Tudománynépszerűsítő rendezvények megtartása
 • Nemzetközi konferenciák megtartása
 • Publikációs tevékenységek
EFOP-4.2.1-16-2017-00023

„Labor-és infrastruktúra fejlesztés az EDUTUS Főiskolán”                                                    

Projekt kezdete: 2017.09.01.
Projekt vége: 2018.04.30.
Támogatás összege: 99 000 000 Ft

A projekt célja:

 • A műszaki alapképzések gyakorlati hátterének bővítése és a kutatásfejlesztési fókusz erősítése az Edutus Főiskola működésében.
 • Laborfejlesztések, különösen Automatika – Pneumatika laboratórium fejlesztése: az ipari folyamatok modellezése, Lean, Six Sigma módszertanok alapjainak begyakorlása, szerelősor+robot+magasraktár; Passzív-ház laboratórium fejlesztése: megújuló energiaforrások, intelligens energetika és környezettudatosság a létesítménygazdálkodásban.
 • Az alapszak harmonizációja a képzési portfólió bővítésben részletezett műszaki menedzser mesterképzéssel.
 • Mechatronikai mérnök alapképzési szak esetében új specializáció indítása Rendszerdiagnosztika, gépüzemfenntartás néven, különös tekintettel az elektromobilitásra.
 • A jelenlegi Ipari lézertechnológia specializáció folyamatos fejlesztése. A K+F projektjeink eredményeinek bevezetése az oktatásba.
 • Az Edutus Főiskola, ezen keresztül Magyarország és az EU kutatási kapacitásainak növelése.
 • A tudományos és kutatói utánpótlás feltétel-rendszerének javítása az Edutus Főiskolán;
 • A tudományos együttműködések növelése az Edutus Főiskolán.
 • A vállalatok és egyéb kutatóhelyek közötti kapcsolatok megerősítése, a tudás négyszög kiépítése, fejlesztése.
 • Az Edutus Főiskola tudásbázisának növelése.
 • Tudás-és technológia transzfertevékenységének hatékonyabbá tétele és bővítése.
 • Tudománynépszerűsítő, ismeretterjesztő, tudásközvetítő tevékenységének erősítése.
 • A főiskola nemzetközi beágyazottságának növelése, szerepének és részvételének bővítése az Európai Felsőoktatási Térségben és az Európai Kutatási térségben.

A projekt tevékenységei:

I. Solar kutatóközpont és Intelligens energetika, domotika laboratóriumok fejlesztése:

A főiskola intézmény fejlesztési tervével összhangban tovább szeretné bővíteni a napenergia hasznosítás, elsősorban a napelem/napkollektoros rendszerek hatékonyság növelő vizsgálati módszereinek kidolgozási területén kialakított infrastruktúráját, valamint ezekhez kapcsolódó kutatási és oktatási területeket is (Solar kutatóközpont).

 • National Instruments eszközök beszerzése
 • Teljesítmény távadó és mérőkártyák beszerzése
 • FLIR E6 MSX hőkamera beszerzése
 • Villamos és elektronikai szerelési anyagok beszerzése
 • Minősített napkollektorok és napelemek beszerzése
 • Mérési adatok gyűjtését kiszolgáló lap-topok beszerzése

II. Lézeres anyagvizsgáló laboratórium fejlesztése:

Az Edutus Főiskola Magyarországon abban a speciális helyzetben van, hogy az egyetlen felsőoktatási intézmény, amelyben reguláris képzés keretében (BsC) lézersugaras anyagmegmunkáló technológiákat szakirányosan oktatnak. További specialitása a felsőoktatási körökben, hogy itt van a legnagyobb fényteljesítményű lézer sugárforrás (TruDisk 4001), ami sokoldalú felhasználást tesz lehetővé. A hallgatók itt tudják megtanulni az iparban lévő legújabb lézeres anyagmegmunkálási technológiák gyakorlati megvalósítási módszereit, elsősorban lézeres vágás, lézeres hegesztés, és lézeres felületmódosítás területén.

 • 3D digitális mikroszkóp beszerzése
 • Poradagoló rendszer beszerzése

III. Rapid prototyping laboratórium fejlesztése

 • 3D nyomtatók beszerzése
 • Vágó- és gravírozógép beszerzése

IV. Könyvtár- fejlesztés

 • 8 darab korszerű számítógépes munkaállomás kialakítása

 V. WIFI elérési pontok kiépítése

 VI. Gyerekbarát hallgatói és közösségi tér kialakítása

A projekt azonosítószáma

A projekt címe

KEOP-6.2.0/B/11-2011-0054 ”Megújuló energiák interaktív bemutatóterme az EDUTUS Főiskolán a fenntartható fejlődésért és a zöld jövőért”
TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0030 “Tehetség-fejlesztés Komárom-Esztergom megyében”
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0969 “Zumba óra az Edutus Főiskolán” ITT
TÁMOP-4.1.1/08/1-2009-0008

„A MÜTF pályára állít: komplex hallgatói és alumni szolgáltatások fejlesztése valamint azok intézményi támogatásának lehetőségei a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján”

TÁMOP pályázat megvalósítása

A MÜTF pályára állít – nyitórendezvény

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0018 “Munkaerőpiaci alkalmazkodás, intézményirányítás- és szolgáltatásfejlesztés a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján”
TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0017

„Új szakmák igényeihez kapcsolódó műszaki képzés- és tartalomfejlesztés a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján”

Műszaki innováció a MÜTF-ön, február 17.

TÁMOP-4.2.1-09/1-2009-0003 „Technológia és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda létrehozása a MÜTF-ön a Közép-Dunántúli Régió versenyképességének növeléséért”
TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0021 “Tudományos Műhelyek és Tehetséggondozás Fejlesztés – MÜTF”
TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0046 “A ME GTK és a MÜTF nemzetközi gazdálkodás szakának angol és magyar nyelvű digitális tananyagfejlesztése”
TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0062 “Létesítménygazdálkodáshoz kapcsolódó képzésfejlesztések az Edutus Főiskolán”
TIOP-1.3.1-10/1-2010-0015 “Műszaki képzéshez kapcsolódó oktatási és kutatási infrastruktúra fejlesztése a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján”
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0075 “Lézertechnológiák a járműgyártás és a megújuló energiaforrás hasznosítás szolgálatában”

Zárórendezvény – interjú összeállítás

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010 “A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze”
TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0004 “Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztés ez az Edutus Főiskolán”
Pályázat: „Okos Ökos” népszerűsítő kampányra
KEOP 4.3 megújuló energia alapú térségfejlesztés modellpályázatok
ROP 3.3.1 – Regionális- Tudás és Karrierközpont
Új tudások akadémiája
K+F+I (kutatás-fejlesztés-innováció)

Pályázati leírások

KEOP-6.2.0/B/11-2011-0054

A projekt címe: ”Megújuló energiák interaktív bemutatóterme az EDUTUS Főiskolán a fenntartható fejlődésért és a zöld jövőért”

Rövid leírás:

2014.06.10-én veszi kezdetét a „Megújuló energiák interaktív bemutatóterme az EDUTUS Főiskolán a fenntartható fejlődésért és a zöld jövőért” című, KEOP-6.2.0/B/11-2011-0054 azonosítószámú projekt keretében az EDUTUS Főiskola új, a különböző megújuló energiaforrásokat bemutató épületének építése.

A hozzávetőleg 83 millió forintos építést 95 %-ban uniós és állami támogatásból valósítja meg a főiskola. A kivitelezést végző SEC-COM-LINE Kft. 2014 augusztusáig fejezi be a munkálatokat. A beruházás során egy 120 négyzetméter nagyságú bemutató épület épül, mely a különböző eszközök segítségével mutatja be a város és a kistérség számára a különböző alternatív energiaforrás-felhasználási lehetőségeket.

A projekt a bemutató épület felépítésével nem ér véget: 2014. szeptemberétől számos szemléletformáló rendezvény, program várja az épületbe látogató iskolásokat és a további érdeklődőket.

Sajtóközlemény – 2014. június 10.

Záró sajtóközlemény – 2015. május 28.

 

Oldalunk cookie-kat („sütiket”) használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat.
További információ itt.
Elfogadom


Hallgatói felület Oktatói felület

Duális képzések

A duális képzési forma olyan, a felsőoktatás és a gazdasági szereplők együttműködésével megvalósuló speciális gyakorlatorientált felsőoktatási képzés, melynek során a hallgatók már képzési idejük alatt közvetlenül megismerhetik a munka világát, részesévé válhatnak a munkafolyamatoknak, valamint a hagyományos képzésekhez képest jóval több időt tölthetnek a szakmai kompetenciák gyakorlásával.

Bővebben