Rólunk

EU-s projektjeink

Támogatott projektek

Megvalósítás alatt álló projektjeink

GINOP-5.3.5-18-2020-00210
Kedvezményezett (konzorcium/társulás):

 • Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ) – konzorcium vezető
 • Magyar Vendéglátók Ipartestülete (MVI) – konzorciumi partner
 • Edutus Egyetem – konzorciumi partner

A projekt címe: A munka és magánélet egyensúlyának megteremtését célzó komplex foglalkoztatási programok a vendéglátó és szállodaiparban munkát vállalók számára, illetve ehhez kapcsolódó atipikus foglalkoztatói gyakorlatok pilot projekt keretén belüli bemutatása A projekt azonosító száma: GINOP-5.3.5-18-2020-00210 A szerződött támogatás összege: 48.508.770,- Ft A támogatás mértéke: 100% A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2021. március 01. A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. június 30. A projekt tartalmának bemutatása: A turizmus dinamikus növekedésének érdekében szükség van megfelelően képzett munkaerőre, amelynek eléréséhez ki kell használni az országon belüli munkaerő-tartalékban rejlő lehetőségeket. Mindezt egy olyan program kialakításával, használatával kívánjuk elérni, amely révén olyan foglalkoztatási és munkaszervezési megoldás kialakítása lesz az elérendő cél, amelynek következtében a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén növelhető az atipikus foglalkoztatási formák alkalmazása, illetve az ezekben a formákban való elhelyezkedés. A program eredményeinek felhasználásával pedig kialakítható legyen egy országosan is alkalmazható módszer az ágazat foglalkoztatási problémáinak kezelésére. A célcsoportot elsősorban olyan, a turizmus területén szakképzettséggel és/vagy többéves szakmai tapasztalattal rendelkező álláskeresők alkotják, akik készek a munkaerőpiaci változásokhoz alkalmazkodni. A tervezett program kiemelt figyelmet fog fordítani a 45 évnél idősebb álláskeresők célcsoportjára, valamint azon munkaerőpiacra lépni nem tudókra, akik a hagyományos foglalkoztatás keretein belül nem képesek jogviszonyt létrehozni, így számukra személyre szabott atipikus foglalkoztatás kialakítása a cél. A fenti céloknak a munkaerőpiac munkavállalói oldaláról az alábbiak felelhetnek meg:

 • inaktív időskorú, illetve nyugdíjas emberek, akik hajlandóak és képesek munkát vállalni;
 • tanulók (diákok, hallgatók), akik elsősorban a turisztikai főszezonban vállalnának munkát;
 • kisgyermeket nevelő nők vagy tartósan beteg hozzátartozót ápoló személyek, akik rugalmas munkavállalási lehetőségeket keresnek
 • munkanélküliek, akik a turizmus-vendéglátás területén szakmai ismeretekkel, illetve tapasztalattal rendelkeznek;
 • tartósan munkanélküliek, illetve hátrányos helyzetű emberek, akik érdeklődnek a turizmus-vendéglátás iránt és dolgoznának ezen a területen

A munkaadói oldalon a szálláshely-szolgáltatással és/vagy vendéglátással foglalkozó vállalkozások, kiemelten a kis- és középvállalkozások (pl. önálló szállodák, panziók, vendéglátóhelyek) lennének a célcsoport, ahol az atipikus foglalkoztatási formák, illetve a rugalmas munkaszervezési megoldások alkalmazása kevésbé van jelen a mindennapi üzemeltetésben. A megfogalmazott fejlesztési célok a munkahelyi rugalmasságot, illetve a rugalmas munkavégzés lehetőségét egyaránt kívánják ösztönözni, így azok szorosan kapcsolódnak a gazdaságfejlesztési és foglalkoztatáspolitikai célú hazai és európai uniós stratégiai célkitűzésekhez.

EFOP-3.5.1-16-2017-00014

„A duális és kooperatív képzések fejlesztése az Edutus Főiskolán”                                                    Projekt kezdete: 2017.09.01. Projekt vége: 2021.12.29. Támogatás összege: 198 483 000 Ft A támogatás mértéke: 100%

A projekt célja:

 • a felsőoktatási képzések bővítése a munkaerő-piaci igényekhez való igazodás jegyében
 • kooperatív és duális képzések kidolgozása és indítása az Edutus Főiskolán
 • gyakorlatorientáltság, a gyakorlati időszak, a gyakorlati feladatok növelése a felsőoktatási képzésekben
 • szoros együttműködés elősegítése a gazdasági szférával a képzések területén, az együttműködés „intézményesítése”, szabályzatok ki- és átalakítása, állandó szakmai fórum létrehozása
 • gyakorló szakemberek bevonása a kooperatív és duális képzések kidolgozásába, működtetésébe
 • oktatók, gyakorló szakemberek felkészítése a duális képzésekben való részvételre,
 • a felsőoktatási szakképzési és felsőoktatási kapacitások kihasználtságának növelése
 • munkaerőpiac-orientált, vállalkozói kompetenciák fejlesztése
 • a lemorzsolódó vagy lemorzsolódással veszélyeztetett hallgatók benntartása a képzésekben

A projekt tevékenységei:

I. Duális és kooperatív képzések (ki)fejlesztése és elindítása az Edutus Főiskolán

 • műszaki mérnökasszisztens felsőoktatási szakképzéshez kapcsolódóan kooperatív együttműködés kialakítása legalább 1 vállalati partnerrel, a képzés kooperatív jellegű kidolgozása, azaz a gyakorlati képzési tartalmak (tantárgyi és szakmai gyakorlati tematikák) és módszertan kidolgozása
 • 1 db új duális képzés (mechatronikai mérnök alapképzési szak) képzési programjának, tananyagának, módszertanának kidolgozása
 • 4 db duális szak (kereskedelem és marketing, gazdálkodási és menedzsment, turizmus-vendéglátás, műszaki menedzser) fejlesztése min. 1-1 vállalat bevonásával az alábbiak szerint: az érintett tantárgyak tematikáinak átdolgozása a duális képzés igényeihez igazodva; a vállalati képzési szakasz tantervének, tananyagának, módszertanának kidolgozása
 • az 5 duális és 1 kooperatív képzéshez legalább 1-1 tárgy e-learninges tananyagának kidolgozása
 • a duális hallgatók értékelési és mérési rendszerének kidolgozása;
 • a munkaerő-piacon elvárt készségek fejlesztésének beemelése, s a bevont vállalatok igényeinek megfelelő projektmunka, projektfeladatok beépítése a kooperatív és duális képzések tanterveibe, tantárgyi programjaiba; ehhez kompetenciamátrix készítése, kompetenciafejlesztés módszertanának kidolgozása
 • az 5 duális és 1 kooperatív képzéssel érintett szakon legalább 1-1 fő vállalati szakember bevonása az oktatásba
 • a duális és kooperatív képzésekbe bekapcsolódó oktatók és vállalati szakemberek képzések során való felkészítése az oktatásra, képzésfejlesztésre
 • a duális és kooperatív képzésbe bekapcsolódó partner vállalati szakemberek és érintett főiskolai oktatók, felelősök számára workshopok szervezése
 • duális hallgatók számára tréningek szervezése
 • a duális és kooperatív képzések szakmai felelőseinek (mind intézményi mind a vállalati oldalon) együttműködését biztosító állandó szakmai fórum létrehozása, működtetése; duális képzések minőségbiztosítási rendszerének kialakítása; hallgatói, intézményi szabályzatok kiegészítése a duális képzések specialitásaival

II. A lemorzsolódott, illetve lemorzsolódással veszélyeztetett hallgatók benntartása a képzésekben, újbóli bevonásuk támogatása

 • Képzési program és ennek keretében kapcsolódó képzési tanácsadás megvalósítása a lemorzsolódott és lemorzsolódó hallgatók számára az oktatásba történő visszaintegrálásuk támogatása érdekében, illetve benntartásuk érdekében

III. A duális képzés elterjesztése, népszerűsítése a potenciális hallgatók, összességében a középiskolás korosztály körében, illetve a duális képzésre jelentkezés támogatása

 • duális szakmai napok szervezése egyrészt középiskolás diákok, másrészt vállalatok részére
 • a duális képzés népszerűsítését, megismertetését, a képzésre való jelentkezés gyakorlatias jellegű oktatását célzó programok, tréningek megvalósítása középiskolások számára
 • kiadvány, leporelló készítése a duális képzések népszerűsítése érdekében a középiskolások és a vállalatok körében

Megvalósult projektjeink

EFOP-3.4.3-16-2016-00019

„Oktatási innovációk megvalósítása az Edutus Főiskolán”                                                 Kedvezményezett neve: Edutus Egyetem Projekt kezdete: 2017.06.01. A projekt tényleges befejezési dátuma: 2019.12.15. Támogatás összege: 105 507 120 Ft A támogatás mértéke: 100%

A projekt célja:

A felsőoktatási részvétel növelése, oktatási innováció erősítése

A projekt tevékenységei:

I. Közvetlen felsőoktatási részvételt növelő beavatkozások

 • Pályára állító Program kidolgozása, a hátrányos helyzetű, különösen a fogyatékos fiatalok felsőoktatásba való bekerülésének és bennmaradásának elősegítése érdekében, kapcsolódó mentorprogram
 • Ösztöndíj feltételrendszer, dokumentáció kidolgozása kifejezetten fogyatékkal élő hallgatók számára
 • Új felsőoktatási szakképzés és OKJ képzés programjának kidolgozása, elindítása
 • Tanulásmódszertani tréningek szervezése a hallgatóknak, speciálisan a hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő hallgatóknak
 • Nyári kurzus szervezése „Hogyan írjunk sikeres szakdolgozatot?” címmel hallgatóknak

II. Oktatási innováció – a felsőoktatási képzési szerkezet, módszer és tartalom modernizálása, munkaerő-piaci relevanciájának fokozása

 • A felsőoktatási szakképzések, alapképzések és mesterképzés tanterveinek átalakítása az új KKK által meghatározott elvárásoknak, valamint a vállalati igényeknek megfelelően, módszertani újításokkal
 • Első féléves tantárgy tartalmi és módszertani kidolgozása, amely magában foglalja hallgatói léthez kapcsolódó információszerzés módszereit, szakmai információszerzés és feldolgozás módszereit, stb.
 • Minden alapszakhoz minimum 2 tárgy angol nyelvű tananyagának kidolgozása
 • Oktatók, gyakorló szakemberek, mesteroktatók oktatás-módszertani továbbképzése
 • Tréningek szervezése a hallgatók számára a munkaerőpiacon hasznosítható kompetenciák fejlesztése érdekében
 • Speciális képzések, képzési modulok fejlesztése vállalati közreműködéssel
 • Vállalati szakemberek pedagógiai, oktatás-módszertani továbbképzése
 • Online kurzusok kidolgozása, pilot program indítása
 • Könyvtárhasználati hallgatói tréningek szervezése
 • Webináriumi rendszer továbbfejlesztése
 • Dolgozói nyelvi képzések indítása a nemzetköziesítési folyamatok támogatására

III. Nemzetköziesítés

 • Nemzetközi Hét program továbbfejlesztése keretében a partnerkapcsolatok bővítése, erősítése külföldi felsőoktatási intézményekkel, közös kurzusok kidolgozása műszaki területen, a főiskola külföldi hallgató vonzó képességét erősítő szolgáltatások

IV. Kárpát-medencei oktatási tér kialakítása

 • Szülőföldi magyar nyelvű felsőoktatás képzési kínálatának szélesítése érdekében Magor Program keretében és pilot képzési program kidolgozása
 • képzési programhoz kapcsolódó e-learning tananyagok kidolgozása egységes módszertan alapján
 • Tanár-továbbképzési programok szervezése;
 • A felsőoktatási végzettség időben megszerzését és a felsőoktatási esélyegyenlőséget szolgáló jó példák megosztására irányuló és módszertani workshopok

V. Felsőoktatási egészségnevelés fejlesztése

 • A főiskolai sportélet fejlesztése, sportversenyeket rendezése a városi önkormányzattal közösen a Főiskola 25 éves évfordulója alkalmával, a hallgatók nagyszámú bevonásával
 • A tatabányai „turulfutás” évenkénti megszervezése a Hallgatói Önkormányzat részvételével
 • A fenti eseményekhez, valamint az intézményi sporteredményekhez kapcsolódó kommunikációs tevékenység fejlesztése, pl. sajtóközlemények kiadása, sajtó meghívása eseményekre, tematikus FB oldal kialakítása a hallgatók számára, plakátok kihelyezése, stb.

VI. Megalapozó kutatások, felmérések lebonyolítása

EFOP-3.4.4-16-2017-00012

„Az Edutus Főiskola képzéseinek innovatív kommunikációja, valamint az MTMI képzési területek népszerűsítése a robottechnikai és robot programozási tevékenységek segítségével”                                                  

Kedvezményezett neve: Edutus Egyetem Projekt kezdete: 2017.06.15. Projekt vége: 2019.07.31. Támogatás összege: 78 952 000 Ft A támogatás mértéke: 100%

A projekt célja:

A hallgatók számának növelése a műszaki, természettudományos, matematikai és informatikai képzési területeken, ennek érdekében tudományos ismeretterjesztő, tudománynépszerűsítő, pályaorientációs tevékenységek megvalósítása. Emellett, illetve ezzel együtt a projekt céljai közé tartozik, pl: a tudománynépszerűsítéshez, tudománykommunikációhoz szükséges kompetenciák fejlesztése, a tehetséges fiatalok felkutatása és felkarolása, kutatási tevékenységekbe bevonása; a tudományos eredmények és ismeretek hatékony, játékos, hands-on science jellegű átadása a diákok számára; az MTMI területek iránt a társadalmi érdeklődés felkeltése és fokozása; a fiatalok, ezen belül a diáklányok – fokozott ösztönzése az MTMI, különösen a műszaki szakok választására, a felsőoktatásba való jelentkezésre.

A projekt tevékenységei:

 • A főiskola profiljának megfelelő, a képzési portfóliót és képzési szolgáltatást, valamint azok használhatóságát és hasznosságát – a célcsoport kommunikációs elvárásainak és jellegzetességeinek megfelelő formában – bemutató alkalmazás kialakítása, valamint komplex innovatív (tudomány)kommunikációs stratégia kidolgozása, ennek keretében online kommunikációs kampány kidolgozása és megvalósítása biztosítása
 • Robot programozás szakkörök szervezése; felkészítő foglalkozások biztosítása a fiatalok számára
 • tudományfesztivál rendezvény keretében, laborlátogatással egybekötött ismeretterjesztő előadások
 • Az informatikai, műszaki területet érintő mérnöki, energetikai, robot programozási programok, élményközpontú rendezvények szervezése: szakmai napok, középiskolai roadshowk és interaktív versenyek (World Robot Olympiad, First Lego League, valamint megújuló energia mini-szimpózium verseny) szervezése, lebonyolítása
 • Interaktív, tematikus szórakoztató játszóház szervezése MTMI területen rendszeresen, pl. megújuló energia, matematika (Geogebra), fizika, robotika témakörben; továbbá tudományfesztivál és robotkiállítás szervezése interaktív ismeretterjesztő és MTMI pálya felé orientáló programokkal
 • Nyári egyetem a mérnöki tevékenységek gyakorlatban való megismertetése céljából a középiskolások számára, betekintést nyerve a lézertechnológia, az energetika, a robot programozás világába
 • Nyitott mérnök laborok program szervezése rendszeresen, ennek keretében a főiskola kutatás-fejlesztési tevékenységének és eredményeinek bemutatása, népszerűsítése, laborlátogatás és ismeretterjesztő előadások tartása, továbbá a középiskolások bevonása a műszaki laborokban zajló tudományos tevékenységekbe, kutatásuk szakmai támogatása hosszabb távon is
 • Üzemlátogatások, vállalati látogatások szervezése
 • 60 órás pedagógus továbbképzési program szakmai és módszertani kidolgozása, tananyag kidolgozása és 1 db témaspecifikus e-learning tananyag a pedagógusoknak a fiatalok oktatásában való gyakorlati használatra), a képzés lebonyolítása: a LEGO-G-től a LabVIEW mérnöki tervező szoftverig

EFOP-3.6.1-16-2016-00009

„Lézertechnológiai és energetikai alapkutatás megvalósítása az Edutus Főiskolán, tudástranszfer, továbbá a vállalati kapcsolatok és a társadalmi szerepvállalás erősítését célzó tevékenységekkel kiegészítve”                                                 

Projekt kezdete: 2017.02.01. Projekt vége: 2021.01.31. Támogatás összege: 188 892 746 Ft Támogatás mértéke: 100%

A projekt célja:

 • Az Edutus Főiskola, ezen keresztül Magyarország és az EU kutatási kapacitásainak növelése;
 • A K+F+I fókusz erősítése az Edutus Főiskola működésében;
 • A tudományos és kutatói utánpótlás feltétel-rendszerének javítása;
 • A tudományos produktivitás növelése;
 • A kutatás, technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése;
 • Az Edutus Főiskola, valamint a vállalatok és egyéb kutatóhelyek közötti kapcsolatok megerősítése, a tudás négyszög kiépítése, fejlesztése;
 • Innovációs ökoszisztéma fejlesztése: az Edutus Főiskola, K+F-fel foglalkozó közintézmények és vállalatok, valamint az innovatív vállalkozások együttműködésének segítése;
 • Az entrepreneurship szemlélet (Vállalkozóiság) erősítése az Edutus Főiskola kutatási
 • folyamataiban;
 • A társadalmi innováció (social innovation) megerősítése;
 • Az Edutus Főiskola tudásbázisának növelése;
 • Az Edutus Főiskola tudás-és technológia transzfertevékenységének hatékonyabbá tétele
 • és bővítése;
 • A tudománynépszerűsítő, ismeretterjesztő, tudásközvetítő tevékenységek erősítése;
 • Az Edutus Főiskola nemzetközi beágyazottságának növelése, szerepének és részvételének bővítése az Európai Felsőoktatási Térségben és az Európai Kutatási térségben.

A projekt tevékenységei:

I. Alapkutatási tevékenységek megvalósítása, kapcsolódó kutatási infrastruktúra biztosítása:

 • LÉZERTECHNOLÓGIAI ALAPKUTATÁS
 • SZOLÁR-DOMOTIKA ALAPKUTATÁS

II. Vállalati kapcsolatok erősítése, tudás-és technológiatranszfer tevékenységek:

 • Vállalati kutatási infrastruktúrák felmérése, megosztási lehetőségek vizsgálata,
 • együttműködési lehetőségek kidolgozása, kutatási infrastruktúra térkép készítése
 • Konkrét vállalati tudástranszfer projekt kidolgozása
 • Adatbázis beszerzés, megosztás
 • Nemzetközi szakmai gyakorlat feltételeinek felmérése, fejlesztése, kidolgozása
 • Szakdolgozati témák felülvizsgálata – vállalati problémák megjelenítése
 • Kutatási témák felülvizsgálata, S3-harmonizáció, vállalati problémák megjelenítése
 • Vállalkozói készségfejlesztő tréningek hallgatók számára
 • Vállalkozói készségfejlesztő e-learning tananyagfejlesztés

III. Az Edutus Főiskola „harmadik missziós” tevékenységeinek erősítése

 • Smart City workshopok megtartása és Smart city tanulmányok készítése
 • A tanulmányok disszeminációja, elfogadtatása

IV. Tudománydisszeminációs tevékenységek

 • Tudománynépszerűsítő rendezvények megtartása
 • Nemzetközi konferenciák megtartása
 • Publikációs tevékenységek
EFOP-4.2.1-16-2017-00023
Kedvezményezett neve: Edutus Főiskola Projekt címe: Labor-és infrastruktúra fejlesztés az EDUTUS Főiskolán Szerződött támogatás összege: 99 000 000 Ft Támogatás mértéke: 100%

A projekt célja:

 • A műszaki alapképzések gyakorlati hátterének bővítése és a kutatásfejlesztési fókusz erősítése az Edutus Főiskola működésében.
 • Laborfejlesztések, különösen Automatika – Pneumatika laboratórium fejlesztése: az ipari folyamatok modellezése, Lean, Six Sigma módszertanok alapjainak begyakorlása, szerelősor+robot+magasraktár; Passzív-ház laboratórium fejlesztése: megújuló energiaforrások, intelligens energetika és környezettudatosság a létesítménygazdálkodásban.
 • Az alapszak harmonizációja a képzési portfólió bővítésben részletezett műszaki menedzser mesterképzéssel.
 • Mechatronikai mérnök alapképzési szak esetében új specializáció indítása Rendszerdiagnosztika, gépüzemfenntartás néven, különös tekintettel az elektromobilitásra.
 • A jelenlegi Ipari lézertechnológia specializáció folyamatos fejlesztése. A K+F projektjeink eredményeinek bevezetése az oktatásba.
 • Az Edutus Főiskola, ezen keresztül Magyarország és az EU kutatási kapacitásainak növelése.
 • A tudományos és kutatói utánpótlás feltétel-rendszerének javítása az Edutus Főiskolán;
 • A tudományos együttműködések növelése az Edutus Főiskolán.
 • A vállalatok és egyéb kutatóhelyek közötti kapcsolatok megerősítése, a tudás négyszög kiépítése, fejlesztése.
 • Az Edutus Főiskola tudásbázisának növelése.
 • Tudás-és technológia transzfertevékenységének hatékonyabbá tétele és bővítése.
 • Tudománynépszerűsítő, ismeretterjesztő, tudásközvetítő tevékenységének erősítése.
 • A főiskola nemzetközi beágyazottságának növelése, szerepének és részvételének bővítése az Európai Felsőoktatási Térségben és az Európai Kutatási térségben.

A projekt tevékenységei:

I. Solar kutatóközpont és Intelligens energetika, domotika laboratóriumok fejlesztése:

A főiskola intézmény fejlesztési tervével összhangban tovább szeretné bővíteni a napenergia hasznosítás, elsősorban a napelem/napkollektoros rendszerek hatékonyság növelő vizsgálati módszereinek kidolgozási területén kialakított infrastruktúráját, valamint ezekhez kapcsolódó kutatási és oktatási területeket is (Solar kutatóközpont).

 • National Instruments eszközök beszerzése
 • Teljesítmény távadó és mérőkártyák beszerzése
 • FLIR E6 MSX hőkamera beszerzése
 • Villamos és elektronikai szerelési anyagok beszerzése
 • Minősített napkollektorok és napelemek beszerzése
 • Mérési adatok gyűjtését kiszolgáló lap-topok beszerzése

II. Lézeres anyagvizsgáló laboratórium fejlesztése:

Az Edutus Főiskola Magyarországon abban a speciális helyzetben van, hogy az egyetlen felsőoktatási intézmény, amelyben reguláris képzés keretében (BsC) lézersugaras anyagmegmunkáló technológiákat szakirányosan oktatnak. További specialitása a felsőoktatási körökben, hogy itt van a legnagyobb fényteljesítményű lézer sugárforrás (TruDisk 4001), ami sokoldalú felhasználást tesz lehetővé. A hallgatók itt tudják megtanulni az iparban lévő legújabb lézeres anyagmegmunkálási technológiák gyakorlati megvalósítási módszereit, elsősorban lézeres vágás, lézeres hegesztés, és lézeres felületmódosítás területén.

 • 3D digitális mikroszkóp beszerzése
 • Poradagoló rendszer beszerzése

III. Rapid prototyping laboratórium fejlesztése

 • 3D nyomtatók beszerzése
 • Vágó- és gravírozógép beszerzése

IV. Könyvtár- fejlesztés

 • 8 darab korszerű számítógépes munkaállomás kialakítása

 V. WIFI elérési pontok kiépítése

 VI. Gyerekbarát hallgatói és közösségi tér kialakítása

Projekt befejezési dátuma: 2018. december 15. Projekt azonosító száma: EFOP-4.2.1-16-2017-00023

GINOP-3.3.3-17-2017-00007
GINOP-3.3.3-17-2017-00007 pályázati aloldal megtekintése A digitális jólét megteremtésének elősegítése Tatabányán és környékén GINOP-3.3.3-17-2017-00007 projekt keretében

A projekt fő céljai és célcsoportja

 1. Ingyenes tanfolyamok nyugdíjasok / munkanélküliek részére az alábbi témákban:
 2. számítógép használatának alapjai
 3. internethasználat alapjai
 4. okos eszközök használatának alapjai
 5. Digitális eszközök használatát igénylő verseny szervezése általános és/vagy középiskolás diákok számára, pl. geocaching verseny (http://www.geocaching.hu/).
 6. Bárki számára nyitott főiskolai előadás-sorozat a digitalizáció témájában.
 7. Online nyelvtanulást segítő ingyenes portálok és azok használatának bemutatása számítógéptermi workshopok formájában, pl. Duolingo-hoz, Click4Skill-hez egyéni profilkészítés és használat.
 8. LEGO programozás nagyszülőknek és unokáknak. – ezen módszeren keresztül a különböző digitális eszközök használatának bemutatása. Mivel itt nagyon alacsony a belépési küszöb, ezért nagyon könnyű és gyors sikerélményekkel gazdagodhat a résztvevő, így félelem mentesen sajátíthatja el, illetve ismerheti meg a különböző digitális eszközök használatát
 9. Kitelepüléseket megszervezése és fizikai megvalósítása.
 10. Digitális kommunikációs eszközök (akár mobiltelefon használat, akár HBO GO, akár chat felületek) alkalmazásának megmutatása.

Kutatók éjszakája – itt a célcsoport számára olyan eszközök bemutatása (okostelefon, tablet, laptop). Ezen keresztül olyan applikációk, weboldalak bemutatása, amellyel a kapcsolattartás és az ügyintzézés egyszerűbbé válik. Városi oldalak, ill. A magyarorszag.hu oldal bemutatása Tudomány ünnepe Pénzügyi tudatosság fejlesztése – az online ügyintézés bemutatása, kiemelve annak gyorsaságát, ellenőrizhetőségét, elérhetőségét. (dijnet.hu, online bankolás, postai csekkek befizetésének lehetősége)

Célcsoport:

 • felnőtt lakosság –  akik nem rendelkeznek digitális alapkompetenciákkal, ezen belül különösen
 • 45 év felettiek,
 • vidéken élők,
 • álláskeresők,

akikben megvan, vagy a megfelelő motivációs programmal megteremthető a nyitottság a digitális eszközök kipróbálására, használatára!  

KEOP-6.2.0/B/11-2011-0054
„Megújuló energiák interaktív bemutatóterme az EDUTUS Főiskolán a fenntartható fejlődésért és a zöld jövőért”

2014.06.10-én veszi kezdetét a „Megújuló energiák interaktív bemutatóterme az EDUTUS Főiskolán a fenntartható fejlődésért és a zöld jövőért” című, KEOP-6.2.0/B/11-2011-0054 azonosítószámú projekt keretében az EDUTUS Főiskola új, a különböző megújuló energiaforrásokat bemutató épületének építése.

A hozzávetőleg 83 millió forintos építést 95 %-ban uniós és állami támogatásból valósítja meg a főiskola. A kivitelezést végző SEC-COM-LINE Kft. 2014 augusztusáig fejezi be a munkálatokat. A beruházás során egy 120 négyzetméter nagyságú bemutató épület épül, mely a különböző eszközök segítségével mutatja be a város és a kistérség számára a különböző alternatív energiaforrás-felhasználási lehetőségeket.

A projekt a bemutató épület felépítésével nem ér véget: 2014. szeptemberétől számos szemléletformáló rendezvény, program várja az épületbe látogató iskolásokat és a további érdeklődőket.

Sajtóközlemény – 2014. június 10. Záró sajtóközlemény – 2015. május 28.

TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0004
“Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése az Edutus Főiskolán”

A projekt megvalósítási időszaka: 2013. április 1. – 2015. január 31. A projekt támogatási összege: 65 422 325 Ft, melynek 85%-át az Európai Unió, 15%-át a magyar állam finanszírozza.

 

Rövid leírás:

A TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV program keretében valósul meg a képzés, melynek keretében sor kerül az Edutus Főiskola szaknyelvi képzésének, idegen nyelvi oktatásának komplex fejlesztésére annak érdekében, hogy a hallgatók versenyképes nyelvtudás és nyelvi bizonyítvány birtokában jussanak diplomához. A projekt célja egy olyan komplex fejlesztés megvalósítása, amely a munkaerő-piaci igényekkel összhangban hatékonyan fejleszti a hallgatók idegen nyelvi kompetenciáit, valamint szakmai fejlődési lehetőséget teremt az oktatók számára.

 

A projektben elvégzett tevékenységek:

 • Szakmai leírás: A projekt célja egy olyan komplex fejlesztés megvalósítása, amely a munkaerő-piaci igényekkel összhangban hatékonyan fejleszti a hallgatók idegen nyelvi kompetenciáit, valamint szakmai fejlődési lehetőséget teremt az oktatók számára.
 • A főiskola szaknyelvi képzésének és idegen nyelvi oktatásának komplex fejlesztése, annak munkaerő-piaci elvárásokhoz való igazítása.
 • A nyelvoktatás és a bemeneti feltételek kiépítése érdekében a bejövő hallgatók tudásszintjének felmérését szolgáló online teszt szakmai és technikai fejlesztése a KER hatszintű besorolásával összhangban. Az ez alapján megállapított nyelvi szint szerint személyre szabott képzési tanácsadói rendszer kialakítása, egyéni képzési programok összeállítása.
 • Munkaerő-piaci igényekkel összhangban lévő szaknyelvi oktatási rendszer kidolgozása. Szakmai konzultáció, együttműködés kialakítása a térség munkaerő-piaci szereplőivel, piaci képző intézményekkel.
 • A hazai államilag elismert nyelvvizsgák szintjeivel összhangban levő általános és szakmai nyelvvizsgarendszer kidolgozása.
 • A nyelvi kimeneti feltételek átfogó fejlesztése a főiskolán.
 • A szakok képzési programjába, kreditrendszerébe illeszthető, a munkaerő-piaci beilleszkedést segítő idegen nyelvű készségfejlesztő kurzusok kidolgozása.
 • Az eltérő igényű és tudásszintű felsőoktatási hallgatók nyelvoktatási szükségleteire hosszú távon reagálni képes fenntartható nyelvoktatási struktúra kialakítása, ehhez kapcsolódóan új nyelvtanítási módszerek bevezetése a főiskolán.
 • A diploma átvételéhez szükséges nyelvvizsgával még nem rendelkező alapképzéses hallgatók számára a nyelvi szintjükhöz igazodó, intenzív nyelvi pilot képzés indítása.
 • Szaknyelvet oktatók továbbképzése szaknyelvi és módszertani területen, ill. a nyelvtanárok szakismereti képzése a tanítandó szaknyelvhez kapcsolódóan.
 • Oktatók, kutatók számára minél több lehetőség biztosítása a publikálásra.

Záró sajtóközlemény (2014.02.02)

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010
“A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze”
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0075

“Lézertechnológiák a járműgyártás és a megújuló energiaforrás hasznosítás szolgálatába”

A projekt időtartama: 2012.10.11 – 2015.01.31.

A projekt átfogó céljai:

 • Az Edutus Főiskolán és a konzorciumi partnereknél történő kutatás-fejlesztés feltételrendszerének javítása a kutatásokhoz szükséges humánerőforrás és szolgáltatásfejlesztési igény finanszírozásával.
 • A projekt ösztönözni kívánja az Edutus Főiskola és a konzorciumi partnerek innovatív tevékenységét, ezáltal is elősegítve a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos munkahelyteremtést, valamint a legkorszerűbb nemzetközi kutatás módszertani tapasztalatok hazai adaptációját.

A projekt közvetlen céljai:

 • Az Edutus Főiskolán és a konzorciumi partnereknél működő transznacionális, innovatív kutatói teamek közreműködésével megvalósuló komplex kutatási projektek támogatása és kapcsolódó kutatás menedzsment kapacitások fejlesztése.
 • A lézertechnológia, geotermikus energia, megújuló energia, járműipar, energia hatékony gazdasági növekedést szolgáló tevékenységek és az anyagtudományok szakterületen a nemzetközi szinten elismert jelentős képviselők és a mögöttük álló intézmények összekapcsolása a hazai kutatási projektekkel.
 • A kutató-fejlesztői tevékenység piaci lábának erősítése az EDUTUS és a konzorciumi partnerek által.
 • Lehetőséget teremteni – az Edutus Főiskolán és a konzorciumi partnereknél – a kutatójelöltek és a fiatal kutatók számára a nemzetközi kutatási programokban történő részvételre.
 • Az EDUTUS és a konzorciumi partnerek kutatói kapacitásának, tudástermelésüknek fejlesztése a kutatás-fejlesztés és innováció terén.

Kedvezményezettek (konzorcium):

Főkedvezményezett: Edutus Főiskola (korábban Modern Üzleti Tudományok Főiskolája) Telefon: (34) 520-400 Fax: (34) 520-406

Kedvezményezett1: Bay Zoltán

Kedvezményezett2: Universitas Győr Kht.

Közreműködő szervezet:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Kft. 1134 Budapest, Váci út 45/C

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:

683 781 330 Ft

ebből Edutus: 336 497 237 Ft

Projekt összköltsége:

683 781 330 Ft

Támogatás aránya:

100%

Projektmenedzser:

Szögi Zoltán

Nyitórendezvény

Meghívó a Lézertechnológiák a járműipar és a megújuló energiaforrás hasznosítás szolgálatában

Meghívó projektnyitó rendezvényre

Galéria

Sajtómegjelenések

Heti Válasz: Itt van a várva-várt lézerberendezés! – 2014. február 8.

MNO: Darth Vader a múlt, itt az új szuperlézer (x) – 2014. február 6.

Napi Gazdaság: Új fejezet nyílik a lézertechnológiában (x) – 2014. február 12.

Világgazdaság: Egyedülálló lézerberendezés az ipari szférában – 2014. február 12.

Üzletrész.hu: Lézer eddig is volt, de oktatás csak mostantól – 2014. február 7.

Híradó.hu: Iparilézer-laboratóriumot avatott a tatabányai főiskola – 2014. február 7.

Záróendezvény

“Lézertechnológiák a járműgyártás és a megújuló energiaforrás hasznosítás szolgálatában” projekt ZÁRÓRENDEZVÉNYE

Program

TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0030
“Tehetség-fejlesztés Komárom-Esztergom megyében”

A természettudományok iránti érdeklődést szeretnék felkelteni az Edutus Főiskolán, Európai Uniós forrásból. A továbbtanuló fiatalok körében kulcsfontosságú a természet- és matematikatudományok iránti érdeklődés felkeltése. A modernizációval a társadalom viszont egyre nagyobb mértékben támaszkodik az innovációra, az innovációhoz szükséges kutatásokra, fejlesztésekre, melyekhez elengedhetetlen lenne a jól képzett kutatói réteg, illetve a kutatói utánpótlás. Ezt hivatott segíteni a „Tehetség-fejlesztés Komárom-Esztergom megyében” című projekt.

Az Edutus Főiskolának a tudományos ismeretterjesztés és tudománymarketing területén célja, hogy hozzájáruljon a magyar tudomány kutatás-fejlesztési és innováció eredményeinek terjesztéséhez, a műszaki tudományok iránti társadalmi érdeklődés fokozásához és a kutatás-fejlesztési, innovációs eredményeik gazdasági szektor felé történő terjesztéséhez. A tehetséggondozás és tudományos utánpótlás biztosítása területén cél, hogy a főiskola népszerűsítse a tudományos tevékenységet a továbbtanulás előtt álló fiatalok körében, és támogassa a főiskolai szakkollégiumi és tudományos diákköri tevékenységet. A fiatalok ezen területek iránti érdeklődését számos projekt, program hivatott növelni és az oktatáspolitika is egyre koncentráltabban igyekszik orvosolni ezt a problémát. Magyarországon a tudásalapú gazdaság megteremtéséhez szükséges a különböző kutatások társadalmi és gazdasági beágyazottságának fokozása. A tudományos eredmények társadalmi elfogadottsága nélkülözhetetlen a tudományok fejlődése érdekében. A projektben az Edutus Főiskola a megújuló és alternatív energiák, valamint a lézertechnológiában elért tudományos eredményeit fejleszti.

A projekt neve: Tehetség-fejlesztés Komárom-Esztergom megyében A projekt kódja: TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0030 A projekt időtartama: 2012.12.01 – 2015.01.31 Kedvezményezett: Edutus Főiskola 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1. Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. “C” épület Tel.: +36 1/273-4250 E-mail: eutamogatas@esza.hu www.esza.hu Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 63 563 300 Ft Edutus Főiskola tudományos eredményeit bemutató konferenciakötetek: Kötet 1 Kötet 2

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0969
“Zumba óra az Edutus Főiskolán”
TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0046
“A ME GTK és a MÜTF nemzetközi gazdálkodás szakának angol és magyar nyelvű digitális tananyagfejlesztése”
TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0062
“”Létesítménygazdálkodáshoz kapcsolódó képzésfejlesztések az Edutus Főiskolán”” A projekt időtartama: 2012.04.01 – 2014.03.31. Főkedvezményezett: Edutus Főiskola (korábban Modern Üzleti Tudományok Főiskolája) 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1. Telefon: (34) 520-400 Fax: (34) 520-406 Kedvezményezett: LSI Informatikai Oktatóközpont 1037 Budapest, Bécsi út 324. Telefon: (1) 436-6500 Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Kft. 1134 Budapest, Váci út 45/C

A projekt általános célja

A projekt általános célja, hogy a Főiskola új, korszerű digitális tananyagokkal támogatott műszaki képzéseiről kikerülő diplomások, középtávon is versenyképes tudással rendelkezzenek a munkaerő-piacon, hozzájárulva ezzel nem csak a Főiskola, hanem az ország versenyképességének megteremtéséhez is. A projektcél felkészülni a bolognai folyamatból, az Európai Képesítési Keretrendszerből és az egész életen át tartó tanulás stratégiájából fakadó követelmények teljesítésére. A Lisszaboni Stratégiával összhangban elősegíteni a korszerű MTMI képzési területek fejlesztését, újszerű képzési módszerek kidolgozásával és terjesztésével hozzájárulni a képzések minőségének megteremtéséhez.

A projekt konkrét céljai

Műszaki menedzser alapszakon Létesítménygazdálkodási menedzser szakirány fejlesztése Létesítménygazdálkodó szakirányú továbbképzés és rövidciklusú képzések indítása A képzésekhez szükséges munkaerő-piaci elvárásokat tartalmazó, IKT technológiákat alkalmazó v-tananyagok előállítása Az új módszertan alapján oktatott képzésekben résztvevő oktatók megfelelő kompetenciákkal való fejlesztése

Általános projektleírás

Az Edutus Főiskola célja, hogy igazodva intézményi stratégiájához valamint a Lisszaboni célokhoz, növelje MTMI képzéseinek és MTMI diplomásainak számát. Ennek keretében műszaki menedzser alapszakján Létesítménygazdálkodási menedzser és különálló Létesítménygazdálkodó szakirányú továbbképzést kíván fejleszteni. A képzésfejlesztéshez kapcsolódva 23 darab v-learning tananyagot kíván előállítani, melyek mindegyike elérhető lesz angol nyelven és munkaerő-piaci partnereinek köszönhetően középtávon képes elősegíteni a végzettek munkaerő-piaci beintegrálhatóságát. Az új IKT technológiát és pedagógiai módszertant alkalmazó tananyagfejlesztéshez szervesen kapcsolódik a képzők oktatása, akik mind a keretrendszer, mind szaktárgyi, szaknyelvi, szakmódszertani képzésben is részesülnek a projekt keretében. Az Edutus céljainak elérését konzorciumi partnere nagymértékben elősegíti, hiszen az LSI több éves tananyagfejlesztői és módszertani tapasztalattal rendelkezik és tudását mind a képzések, mind pedig a digitalizálás folyamatára vonatkozóan átadja. Szakmai együttműködő partnerei, mint a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség és a PQS International szerepe kiemelkedő, hiszen a munkaerő-piaci elvárásokat közvetlen – tananyagfejlesztésben és lektorálásban való részvétel – módon csatornázzák be a tananyagokba. Jelen projekt tekintetében ez azért KIEMELT fontosságú, mert Magyarországon nem létezik ilyen képzés, más létező szakokkal való átfedése minimális, viszont egy olyan piaci igényre alapoz, mely iparág a GDP 7%-át állítja elő, a foglakoztatásban pedig 9-11 %-ot mondhat magáénak. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 157 774 276 Ft Projekt összköltsége: 166 078 186 Ft Támogatás aránya: 95% Projektmenedzser: Magyar Márton

Kredit ekvivalencia táblázat ITT tekinthető meg.

TIOP-1.3.1-10/1-2010-0015
“Műszaki képzéshez kapcsolódó oktatási és kutatási infrastruktúra fejlesztése a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján”
TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0018
“Munkaerőpiaci alkalmazkodás, intézményirányítás- és szolgáltatásfejlesztés a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján”
TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0017
“Munkaerőpiaci alkalmazkodás, intézményirányítás- és szolgáltatásfejlesztés a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján” A projekt időtartama: 2010. június 1- 2012. május 31. Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Kft. 1134 Budapest, Váci út 45/C Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

A projekt célja:

A projekt célja, hogy az innovatív hazai cégek számára jól képzett szakemberek álljanak rendelkezésre, akik hozzáértőn, szakavatottan és alkotó módon képesek a lézersugaras csúcstechnológia valamint a megújuló energiatermelés és –gazdálkodás szakterületeinek művelésére és fejlesztésére. Ez szervesen illeszkedik a Főiskola fejlesztési terveihez, melyek a korszerű ismeretek oktatását a hiányszakmák területére is kiterjesztik. Kiemelkedik ezek közül a főiskola azon stratégia célja, amely szerint gyakorlatorientált egyetemmé, a modern gondolkodás, tudás és gyakorlat központjává kíván válni. A Főiskola az Európai Unió támogatásával olyan alapszakokkal és szakirányú képzések indításával kívánja bővíteni képzési palettáját, melyek jelenleg nem találhatók meg átfogó, komplex módon a hazai képzési kínálatban, így lehetőséget teremt arra, hogy a hiányszakmák betöltésére alkalmas szakembereket képezzen.

A projekt főbb tevékenységei:

Megalapozó kutatások, módszertani fejlesztések

A tananyagok kidolgozását munkaerőpiaci és nemzetközi felsőoktatási kutatás előzte meg, melynek célja az volt, hogy megismerjük a majdani munkáltatók (vállalatok) elvárásait a diplomával és ezáltal a területen elhelyezkedni kívánó szakemberekkel szemben valamint, hogy feltérképezzük a külföldön létező hasonló kurzusokat. A kutatási eredményeket a tananyagfejlesztés során felhasználjuk, ezáltal is erősítve a munkaerőpiac igényeihez való illeszkedést.

Képzési programok kialakítása, fejlesztése

A projekt keretében intézményünk olyan képzéseket indít, mely a főiskola hosszú távú céljaihoz és profiljához illeszkedik, ugyanakkor alkalmazkodik a fejlődő világ új kihívásaihoz, valamint a magyarországi felsőoktatásban új lehetőségeket teremt.

A projekt keretében fejlesztésre kerülő szakok:

Mechatronika alapszak – lézertechnológia szakiránnyal Energetika alapszak – alternatív energetika mérnök szakiránnyal Rövid ciklusú vállalati képzések A képzések által a főiskola célja, olyan kiváló szakemberek képzése, aki szakértelmükkel, az új technológiák ismeretével és alkalmazásával, innovatív és környezettudatos szemléletükkel hozzájárulnak a hazai ipari termelés fejlesztéséhez és növeléséhez a lézersugaras csúcstechnológia valamint az alternatív energiatermelés és felhasználás területén.

Vállalatok, kormányzati és felsőoktatási szakértők bevonása

A tananyagfejlesztési folyamat részeként az elkészült tananyagok – a szakmai lektoráláson túl – a munkaerőpiac releváns tapasztalattal rendelkező szakemberei által is véleményezésre kerülnek. A tevékenység célja, hogy az új képzésekből kikerülők, valóban a gyakorlati életben jól használható, a munkaerőpiac számára is értékes diplomát szerezzenek, s versenyképes oklevelük által eredményesen helyezkedjenek el.

Digitalizálás, e-learning fejlesztés

A tananyagfejlesztés eredményeképpen elektronikus tananyagok jönnek létre, mely mind a Főiskolai e-learninges keretrendszerében, mint pedig a tankönyvtar.hu-n elérhető lesz. A elektronikus tananyagok előnye azon túl, hogy elektronikusan könnyen és mindenki számára hozzáférhetővé válnak – alkalmazza a legmodernebb technikákat is. Kereshető Elektronikus Tartalmak: KERESÉS

tamop412_1

tamop412_2

tamop412_3

tamop412_4

tamop412_5

tamop412_6

tamop412_7

tamop412_8

tamop412_9

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0021
“Tudományos Műhelyek és Tehetséggondozás Fejlesztés – MÜTF” A projekt időtartama: 2011.09.01-2013.08.31 (24 hónap) Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Kft. 1134 Budapest, Váci út 45/C Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

A projekt célja:

A projekt általános célja a minőségi tudományos utánpótlás-nevelés megteremtése a tehetséggondozási programok fejlesztésével. A pályázat alapvető célja olyan komplex feltételek megteremtése a Főiskolán, amelyek lehetőséget biztosítanak a tehetségek számára az egyedi, és közösségi tudományos fejlődésre.

Hosszú távú célok:

 • tudásba való befektetés;
 • a kiemelkedően tehetséges diákok képzésének támogatása, tudományos szintű egyéni felkészítésük a kutatói pályára való állás érdekében;
 • nemz. együttműködések kialakítása;
 • a tudás alapú gazdaság és társadalom igényeinek megfelelő innovatív munkaerő képzése;
 • a kutatói környezet és képzés megteremtése;
 • interdiszciplináris K+F+I projektek kialakítása a tömegképzésből kiemelt hallg. tapasztalataink megszerzéséhez;
 • tudásra fogékony értelmiségi réteg létrehozása, aki képes továbbadni tudását és tapasztalatát.

Rövid távú célok:

 • átfogó szakkollégiumi és TDK-s tehetséggondozó program megvalósítása;
 • kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók támogatása mind pénzügyi, mind humán erőforrás segítségével;
 • műhelyként működő, tutori támogatásra épülő, magas színvonalú, interaktív képzési formák biztosítása az innovatív képességek fejlesztése érdekében;
 • a kutató életpálya népszerűsítése, megtartó képességének növelése;
 • tudományos érdeklődés felkeltése;
 • nemzetközi színtéren is elismerések szerzése;
 • eredmények disszeminációja.

Virtuális szakkollégiumok Többet szeretnél tudni a szakterületedről? Naprakész, a gyakorlatban is működő szakmai ismeretekre vágysz? Hajt a kíváncsiság? Szeretnél kapcsolatokat építeni, kutatni, publikálni? Köztünk a helyed! A Főiskola számos lehetőséget kínál azoknak a hallgatóknak, akik a tanórákon kívül is bővíteni szeretnék szakmai ismereteiket: Tudományos Diák Kör Szakkollégiumok Konferenciák Tanulmányutak Szakmai kirándulások Nemzetközi Ösztöndíjak (ERASMUS)

Az Edutus Főiskola szakkollégiumának célja:

A szakkollégiumok alapvető célja, hogy a hallgatók tanórán kívüli foglalkozásokon olyan többlet-ismeretek és -képességek birtokába kerüljenek, melyek segítségével hallgatói éveik alatt, és később, a munka világában is sikeresebben és könnyebben tudnak boldogulni. A szakkollégisták korszerű tudásanyagot, módszereket, eljárásokat sajátíthatnak el, különféle versenyeken vehetnek részt (Tudományos Diák Kör, Közgazdász Hallgatók Tudományos Tanácskozása), főiskolai kutatási programokhoz kapcsolódhatnak, és megalapozhatják diplomamunkájukat. A szakkollégiumi foglalkozásokon emellett arra törekszünk, hogy olyan együttműködés alakuljon ki hallgató és hallgató, valamint hallgató és oktató között, melyben – a szakmai eredményeken túl – a résztvevők fejlesztik kommunikációs és együttműködési kompetenciájukat, bővül általános tájékozottságuk és olyan kapcsolati tőkére tesznek szert, melyet későbbi karrierjük során sikerrel kamatoztathatnak.

TÁMOP-4.1.1/08/1-2009-0008
“A MÜTF pályára állít: komplex hallgatói és alumni szolgáltatások fejlesztése valamint azok intézményi támogatásának lehetőségei a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján” TÁMOP pályázat megvalósítása:

ujszechenyiterv_logoinfoblokk_mo_megujul_eu

Május elején elkezdődött és intenzíven zajlik „A MÜTF pályára állít: komplex hallgatói és alumni szolgáltatások fejlesztése valamint azok intézményi támogatásának lehetőségei a MÜTF-ön” nyertes TÁMOP pályázat megvalósítása.

Témakörök: Diplomás Pályakövetési Rendszer, Vezetői Információs Rendszer és kapcsolódó menedzsment szolgáltatások fejlesztése, komplex hallgatói alumni szolgáltatási rendszer kiépítése, virtuális szakkollégium feltételeinek megteremtése a tehetséggondozás fejlesztése érdekében. A Diplomás Pályakövetési Rendszer kiépítése keretében a 2007-ben és 2009-ben végzett hallgatók valamint a jelenleg is főiskolai státusszal rendelkező hallgatók véleményét vizsgáljuk kitöltendő kérdőívek megküldésével, melyek arra keresnek választ, hogy a hallgatók miért választották a főiskolánkat a továbbtanulás színhelyéül, mik a jelenlegi fiatalok számára fontos pályaválasztási tényezők, miért szeretnek a Mütf-re járni, milyen területeken tudtak elhelyezkedni, és mennyire tartották hasznosnak az intézményben tanultakat. A Vezetői Információs Rendszer kiépítésére informatikai és szakmai tényezők vizsgálata alapján kerül sor. A VIR-ben begyűjtött és rendszerezett információk nagy segítséget fognak nyújtani a főiskola vezetőségének a tervezésben. A komplex hallgatói és alumni szolgáltatások keretében kerül sor a Hallgatói Szolgáltató Iroda felállítására, amely hallgatóbarát szolgáltatással biztosítja azt, hogy a hallgatói ügyintézés során ne több irodában, hanem egy helyen tudják a hallgatók intézni főiskolai ügyeiket. A program keretében fejlesztésre kerül a főiskola weboldala is, májusban újraindul a Mütfi hallgatói magazin, a hallgatók egyénre szabott pályaorientációs ill. tanulmányi tanácsadásban részesülhetnek, a hátrányos helyzetű és sérült hallgatók egyéni pályaorientációs és pszichológiai fejlesztésére is sor kerül, május 21-31. között megrendezésre kerül a gyakorlatorientált hallgatói készségfejlesztő-életviteli tréningsorozat, és június 26-án (szombaton) öregdiák találkozót szervezünk, ahová az összes eddig végzett hallgatónkat várjuk! A Virtuális Szakkollégiumot a tehetséggondozás fejlesztése érdekében tervezzük újraindítani. A weblapon keresztül folyó képzésen az érdeklődő hallgatók a Mütf oktatói által meghirdetett témákban fejleszthetik tovább a tudásukat.

TÁMOP-4.2.1-09/1-2009-0003
“Technológia és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda létrehozása a MÜTF-ön a Közép-Dunántúli Régió versenyképességének növeléséért” A PROJEKT IDŐTARTAMA: 2010. június 1 – 2013. május 31. KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET:

 • ESZA Társadalmi Szolgáltató Kft.
 • 1134 Budapest, Váci út 45/C
 • Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
 • 1077 Budapest, Wesselényi utca 20–22.

A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL VALÓSUL MEG. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekt célja a felsőoktatás és a gazdaság kapcsolatának erősítése érdekében a régióban megvalósított K+F és innovációs tevékenység ösztönzése, támogatása. A projekt keretében 2011 márciusában megnyitotta kapuit a Főiskola Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltató Irodája, mely azért jött létre, hogy integrált tudást biztosító, a versenyképességet hangsúlyozó innovációs menedzsmentközpontként a gazdasági igényekhez igazodó innovációs szolgáltatásokat és infrastruktúrát nyújtson, továbbá hozzájáruljon a kutatási eredmények technológiaorientált hasznosításához, támogassa a tudás intenzív KKV-k tevékenységét, és erősítse a gazdaság és a felsőoktatás tudásteremtő és tudásalkalmazó képességét. Az Iroda szolgáltatásainak megszervezésével és fejlesztésével biztosítja a vállalkozói szféra részéről felmerült igények, és az intézményekben keletkező szellemi javak egymásra találását.

Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda ingyenes szolgáltatásai K+F+I projektek támogatására:

 • Regionális, országos és nemzetközi szakmai rendezvények szervezése és ezeken való részvétel biztosítása (Innovációs Klub, Nyílt Napok, üzletember találkozók, innovációs hálózatépítés, szakmai kurzusok, konferenciák, partnerkeresés).
 • Műszaki és gazdasági szaktanácsadás, szakértői hálózat.
 • Projektgenerálás és projektmenedzsment szolgáltatások.
 • Üzleti partner és befektető keresésé, potenciális hasznosítók és forgalmazók felkutatása, forrásbevonás, forrásszerzés.
 • Iparjogvédelmi és szerzői jogi tanácsadás, szabadalmi bejelentések bonyolítása.
 • Szellemi termékek újdonságvizsgálata, értékelése.
 • Piackutatás, szellemi termékek piaci potenciáljának vizsgálata.
 • Innováció marketing.
 • Üzleti és hasznosítási terv, megvalósíthatósági tanulmányok készítése.
 • Innovációs stratégia.
 • Kutatási megbízások ösztönzése, szerződések előkészítése.
 • Kutatási Infrastruktúra hasznosítása, erőforrás-menedzsment.

TECHNOLÓGIA- ÉS TUDÁSTRANSZFER SZOLGÁLTATÓ IRODA ELÉRHETŐSÉG:

Edutus Főiskola „B” épület: Tatabánya, Béla király körtér 58. Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1., Pf. 181. Telefon: +36 (34) 520-411 Fax: +36 (34) 520-406 Web: www.tt-iroda.edutus.hu

Sajtóközlemények

Galéria

Innovation for Business

Tanulmánykötet

Oldalunk cookie-kat („sütiket”) használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat.
További információ itt.
Elfogadom


Hallgatói felület Oktatói felület

Duális képzések

A duális képzési forma olyan, a felsőoktatás és a gazdasági szereplők együttműködésével megvalósuló speciális gyakorlatorientált felsőoktatási képzés, melynek során a hallgatók már képzési idejük alatt közvetlenül megismerhetik a munka világát, részesévé válhatnak a munkafolyamatoknak, valamint a hagyományos képzésekhez képest jóval több időt tölthetnek a szakmai kompetenciák gyakorlásával.

Bővebben
Újdonság

Edutus képzés ajánló

Alkalmazásunk segít megtalálni a számodra legmegfelelőbb képzéseinket.

MEGNÉZEM
Új