Már elérhetőek államilag támogatott helyek nem csak mesterképzéseken, hanem nappali tagozatos, alapképzési szakokon is!

Hírek

INTÉZKEDÉSI TERV

INTÉZKEDÉSI TERV

az Edutus Egyetem tevékenységének egészségügyi válsághelyzet

során történő megszervezéséhez

Az intézkedési terv a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiadott, 2021. november 20-tól hatályos ágazati ajánlás alapján készült. Célja, hogy a koronavírus világjárvány idején is biztosítsa az intézmény folyamatos és rendeltetésszerű működését, miközben elsődleges szempontként veszi figyelembe az egyetemi polgárok élet-, egészség-, személyi, vagyon- és jogbiztonságának védelmét.

Az intézkedési terv területi hatálya kiterjed az Edutus Egyetem minden olyan hazai képzési helyére és létesítményére, ahol felsőoktatási vagy ahhoz kapcsolódó tevékenység folyik. Ezek a helyszínek a következők:

 • Tatabányai oktatási helyszínek: A épület (Stúdium tér 1.), B épület (Béla király körtér 58.) Lézerlabor (Réti u. 1-5.)
 • Kollégium (Tatabánya, Stúdium tér 1.)
 • Budapesti oktatási helyszínek: Budapesti Tagozat (XI. Villányi út 11-13. 3. em.), Falk1 Rendezvényközpont (V. Falk Miksa u. 1.)
 • Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ, ha ott oktatási tevékenység valósul meg (Sümeg, Petőfi Sándor u. 18.)
 • További két telephely, ha ott oktatási tevékenység valósul meg (Tata, Tanoda tér 5., Balatonfüred, Kossuth u. 22.)

Az intézkedési terv személyi hatálya kiterjed az Edutus Egyetem minden oktató és nem oktató munkatársára (beleértve a nem munkaviszony keretében foglalkoztatottakat is) és minden hallgatójára (beleértve a felnőttképzések és az Erasmus+ program résztvevőit, valamint a vendéghallgatói jogviszonyban lévőket is).

Az intézkedési tervben foglaltak visszavonásig érvényesek.

 1. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása

Személyekre vonatkozó szabályok

 • Az egyetem épületeit, jelenlétben megtarott gyakorlati foglalkozásait és számonkérési alkalmait kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. (A megbetegedés jellemző tüneteit az 1. sz. melléklet tartalmazza.)
 • Ha a tünetek az egyetemen való tartózkodás közben jelentkeznek, az érintett személy köteles elhagyni az intézmény területét. A tüneteket mutató hallgatót az egyetem munkatársa felszólíthatja az intézmény elhagyására.
 • Az egyetem minden polgára köteles betartani a személyi higiéné alapszabályait, kiegészítve a járványhelyzetnek megfelelő további teendőkkel (pl. köhögés, tüsszentés csak zsebkendőbe történhet, gyakori kézmosás, kézfertőtlenítés, maszk használatára vonatkozó szabályok betartása).
 • Az egyetem területén tartózkodók kötelesek betartani a személyes távolságtartásra vonatkozó szabályokat. Eszerint minden helyzetben törekedni kell a legalább 1,5 m-es védőtávolság betartására. Ezt a sorban állással érintett helyeken (pl. Tanulmányi Osztály, könyvtár) jól látható jelzések segítik.
 • A maszk használatának szabályait a veszélyhelyzet kapcsán kiadott hatályos rektori utasítások és rektori tájékoztatók tartalmazzák.
 • A kézfertőtlenítést mindenki szükség szerint végezze egyrészt a mosdókban, másrészt a folyosókon kihelyezett kézfertőtlenítő folyadékok használatával.
 • A kórokozók elszaporodását gátló rendszeres szellőztetésre mindenkinek figyelmet kell fordítania (tantermek, irodák, közösségi terek, stb.).

Épületek tisztán tartására vonatkozó szabályok

 • A kézfertőtlenítő folyadékok és papírtörlők folyamatos rendelkezésre állását Tatabányán minden helyszínen a gondnok, Budapesten pedig a tagozatvezető (Villányi út) vagy a létesítményigazgató (Falk1) felügyeli. Szintén ők felelősek a járványügyi helyzetnek megfelelő takarítás megszervezéséért (Tatabánya), illetve a külső takarítók tevékenységének ellenőrzéséért, szükség esetén feléjük a problémák jelzéséért (Budapest), valamint minden helyszínen a takarítás dokumentálásáért.
 • A járványügyi helyzetnek megfelelő takarítás az alábbiakat foglalja magában:
  • A takarítást virucid hatású fertőtlenítőszerek használatával kell elvégezni.
  • A gyakran érintett felületeket (pl. korlátok, kilincsek, villanykapcsolók, liftgombok, italautomaták gombjai) naponta többször fertőtleníteni kell.
  • A jelenléti oktatás által használt tantermekben és laborokban a padok felületét és az eszközöket minden hallgatói csoport távozása után fertőtleníteni kell.
  • A takarítás a rendszeres légcserét is magában foglalja, ezért gondoskodni kell a napi többszöri szellőztetésről.
 1. Oktatás
 • Az oktatás megszervezésének módját a veszélyhelyzet kapcsán kiadott hatályos rektori utasítások és rektori tájékoztatók tartalmazzák.
 • A tantárgyak féléves programját és számonkérési rendjét úgy kell megtervezni, hogy az alkalmas legyen mind a jelenléti, mind az online oktatás és vizsgáztatás megvalósítására.
 • A KTVSZ-nek a hallgatók óralátogatási kötelezettségére vonatkozó szabályait kizárólag jelenléti oktatás esetén – a járványhelyzethez igazodó kellő rugalmassággal – kell alkalmazni.
 • A jelenléti foglalkozásokat minden esetben úgy kell megszervezni – ha szükséges, akkor csoportbontás alkalmazásával –, hogy a termekben, laborokban lehetőség legyen a legalább 1,5 m-es távolság megtartására, és ennek betartására mind a hallgatóknak, mind az oktatóknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk.
 • Az oktató-hallgató kommunikáció és a hallgatói ügyintézés során előnyben kell részesíteni ez elektronikus formát (pl. Neptun, e-mail), a személyes kapcsolat esetén pedig fokozattan ügyelni kell a biztonsági szabályok betartására.
 • Az oktatók és munkatársak számára a tantermi és a közös használatú irodai számítógépek használata előtt kézfertőtlenítő használata kötelező.
 1. Gyakorlati foglalkozás, szakmai gyakorlat, duális vállalati képzés
 • Az egyetemen gyakorlati foglalkozás egyrészt a számítógéptermekben, másrészt a műszaki laboratóriumokban valósul meg. Ezeken a foglalkozásokon a tanórákra vonatkozó általános szabályokat kell betartani azzal a kiegészítéssel, hogy a számítógépek és laboreszközök használata előtt szappanos kézmosás és kézfertőtlenítő használata kötelező.
 • A gyakorlatokon használt eszközöket minden hallgatói csoport távozása után fertőtleníteni szükséges az eszközöket nem károsító módon (pl. fertőtlenítő kendővel való áttörlés).
 • A vállalati szakmai gyakorlati vagy duális képzésben részt vevő hallgatók esetén az adott munkahelyen alkalmazott járványügyi protokollt kell alkalmazni.
 1. Számonkérés
 • Mind a félévközi beszámolókat (pl. zárthelyi dolgozat, prezentáció, stb.), mind a vizsgaidőszaki írásbeli és szóbeli vizsgákat a járványhelyzet alakulásának függvényében, a hatályos rektori utasítások és rektori tájékoztatók szerint kell megszervezni.
 • Számítógéptermi vagy laboratóriumi számonkérés előtt a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítő használata kötelező.
 • Az írásbeli számonkéréseket úgy kell megszervezni – ha szükséges, akkor csoportbontás alkalmazásával –, hogy a teremben a legalább 1,5 m-es távolság betartható legyen.
 • Szóbeli vizsgát csak jól szellőztethető helyiségben lehet tartani, be kell tartani a legalább 1,5 m-es távolságot.
 • A szóbeli szigorlat és záróvizsga esetén a vizsgabizottság 2 tagból áll, és a teremben a vizsgáztatókon és a jegyzőn kívül maximum négy hallgató tartózkodhat.
 • A vizsgázókat a torlódást megakadályozó időbeli ütemezésben kell a vizsgára behívni, és a vizsgára várakozó hallgatók számára annyi várakozó termet kell biztosítani, hogy a legalább 1,5 m-es távolság betartható legyen.
 1. Kollégium
 • A kollégiumban lehetőség szerint csak egészséges, a koronavírus fertőzés tüneteit nem mutató személyek lakjanak.
 • A kollégiumban lakóknak a közös használatú helyiségekben ügyelniük kell a legalább 1,5 m-es távolság tartására, és a maszk használata ezekben a helyiségekben – a mosdó kivételével – ajánlott.
 • A kollégiumban lakók vendéget csak külön engedéllyel fogadhatnak.
 • Fertőzésgyanú esetén a kollégistát – a gondnok felügyelete alatt – haladéktalanul el kell különíteni az erre a célra üresen tartott kollégiumi szobában, és a külön vizesblokk használatát is lehetővé kell tenni számára.
 • A fertőzésgyanús hallgatónak kötelessége haladéktalanul felkeresni telefonon háziorvosát és követni a kapott utasításokat. Erről tájékoztatnia kell a kollégiumot vezető tanárt.
 • A kollégiumban lakó koronavírus fertőzése esetén a hatósági házi karantént főszabály szerint a saját lakóhelyén köteles tölteni. Amennyiben erre bármilyen okból nincs lehetőség, a kollégiumban a fertőzött személy elkülönítését (egyszemélyes szobával és csak általa használt mellékhelyiségek biztosításával) meg kell szervezni.
 • A kollégiumban fokozottan be kell tartani a takarításra vonatkozó szabályokat (ld. 1.9. pont), a takarítások száma nem lehet kevesebb napi két alkalomnál.
 1. Egyéb rendelkezések
 • Az egyetemi sportfoglalkozásokat, testnevelés órákat a járványhelyzet alakulásának függvényében, a hatályos rektori utasításoknak és rektori tájékoztatóknak megfelelően kell megszervezni.
 • Az egyetemi könyvtár szolgáltatásainak igénybevétele – az aktuális járványügyi szabályok betartása mellett – mind az egyetemi polgárok, mind a külső látogatók számára engedélyezett.
 • Az egyetem (szervezeti egységek, Hallgatói Önkormányzat) szervezésében és az egyetem területén személyes jelenlétet igénylő rendezvény olyan időszakban tartható, amikor az intézményben az oktatás jelenléti formában van megszervezve.
 • Az egyetemi épületekben a jelenléti nyelvvizsgák és felnőttképzési vizsgák megtarthatók a járványügyi intézkedések szigorú betartása mellett.

 

Tatabánya, 2022. február 1.

Némethné Dr. Gál Andrea

rektor

 1. sz. melléklet

 

A koronavírus fertőzés jellemző tünetei

 

TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a hallgatónak/dolgozónak, akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy a megelőző három napban tapasztalt magán ilyen tüneteket:

 • köhögés;
 • nehézlégzés, légszomj;
 • láz;
 • hidegrázás;
 • izomfájdalom;
 • torokfájás;
 • újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.

 

A lista nem sorol fel minden lehetséges tünetet, egyéb, kevésbé gyakori tünetekről is beszámoltak a vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve a gastrointestinalis tüneteket, mint például:

 • fejfájás,
 • émelygés,
 • hányás és/vagy
 • hasmenés.

 

Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát, és kövesse az utasításait. 

Aláírt intézkedési terv

 

Oldalunk cookie-kat („sütiket”) használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat.
További információ itt.
Elfogadom


Hallgatói felület Oktatói felület

Duális képzések

A duális képzési forma olyan, a felsőoktatás és a gazdasági szereplők együttműködésével megvalósuló speciális gyakorlatorientált felsőoktatási képzés, melynek során a hallgatók már képzési idejük alatt közvetlenül megismerhetik a munka világát, részesévé válhatnak a munkafolyamatoknak, valamint a hagyományos képzésekhez képest jóval több időt tölthetnek a szakmai kompetenciák gyakorlásával.

Bővebben