Nemzetközi gazdálkodás BA alapszak

2015-11-24 09:16

Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak

nappali tagozaton duális képzésben is indul (duális képzés)

A képzés az Edutus Főiskolára jellemzői sajátosságai

Az Edutus Főiskola nemzetközi gazdálkodás szakján tanuló hallgatók olyan szakmai ismeretekre tesznek szert a képzés során, melyek felkészítik őket a vállalati környezetben való sikeres működésre. Az Edutus Főiskola nemzetközi gazdálkodás szakja képzési programjában tudatosan nem a nemzetközi diplomáciára és politikára helyezzük a hangsúlyt. Mi a hazai és a Magyarországon működő nemzetközi vállalatok számára képzünk szakembereket. Képzésünk során az újszerű, magas minőségű szakmai ismeretek átadása, a gyakorlat-orientáció, a szakmai nyelvek magas szintű elsajátítása és az informatikai kompetenciák fejlesztése áll a középpontban. A szakképzési programjában különösen fontos helyet kapnak olyan kifejezetten a szakmai gyakorlati munkához kapcsolódó tárgyak, mint a külkereskedelem technikája vagy a vámjog és vámtarifa ismeretek. Ilyen és ehhez hasonló ismeretek különösen fontosak a nemzetközi környezetben működő vállalkozások számára.

Azok jelentkezését várjuk, akik:

  • érdeklődnek a nemzetközi gazdasági folyamatok összefüggésrendszeréről
  • meg kívánják ismerni a vállalatok működését befolyásoló nemzetközi intézményrendszer működését (EU, WTO)
  • át kívánják látni a nemzetközi nagyvállalatok működési környezetét
  • információkat akarnak szerezni arról, hogy a kisvállalatok hogyan képesek megjelenni a nemzetközi piacon
  • tudni akarják, hogy a magyar KKV-k milyen feltételek megléte esetén lehetnek eredményesek az EU egységes piacán
  • speciális szakirányokon kívánják tovább mélyíteni ismereteiket az EU kereskedelméről (angol nyelven) vagy a Regionális fejlesztésről (magyar nyelven)
  • akik gyakorlatorientált ismeretekre kívánnak szert tenni, azért hogy a munkapiacon versenyképesek legyenek

Munkaerőpiaci, elhelyezkedési lehetőségek

exportot-import bonyolító vállatoknál, nemzetközi kommunikációban, államigazgatásban, tagállamokon átnyúló logisztikában, nemzetközi intézményekben

Továbbtanulási lehetőségek

A nemzetközi gazdálkodás alapszakot elvégezve az összes, közgazdasági témában induló mesterképzés választására is lehetőség nyílik.

Az Edutus Főiskolán lehetőség van a megszerzett oklevél után marketing mesterszakon vagy szakirányú továbbképzéseken tanulmányaikat folytatni.

Képzési és kimeneti adatok

Az alapképzési szak megnevezése: nemzetközi gazdálkodás (International Business Economics)

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

- végzettségi szint: alapfokozat

- szakképzettség: közgazdász nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in International Business

Képzési terület: gazdaságtudományok

A képzési idő félévekben: 7 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180+30 kredit

a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)

Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja idegen nyelven is magas szinten tárgyalóképes gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és a specializációk keretében megszerzett tudásuk birtokában képesek a nemzetközi vállalkozói tevékenység végzésére és irányítására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez két idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges, amelyek közül az egyik nyelvvizsga államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsgával kiváltható.

Részletes Képzési és Kimeneti Követelmény