Műszaki intézet

2015-11-28 03:13

Műszaki intézet

Az EDUTUS Főiskola Műszaki Intézete – mint a főiskola egy új tudományterületű képzési egysége – 2007. szeptember 1-én alakult. Alapvető feladata a műszaki felsőoktatás feltételeinek megteremtése, beindítása, növelve ezáltal intézményünk oktatási kínálatát.
A Műszaki Intézet megalakulását igen széles körű szakmai és társadalmi előkészítő tevékenység előzte meg. A részben saját tevékenységben, részben külső szakértő cégek bevonásával végzett célirányos vizsgálatok mindenekelőtt arra irányultak, hogy valóságos képet kapjon főiskolánk a tényleges piaci igényekről. A főiskolánk hatásrádiuszában elvégzett valamennyi munkaerő-piaci vizsgálat, továbbá az NFT I. előkészítő anyaga is egybehangzóan állapította meg, hogy a térség teljes egészében megújult struktúrájú, magas technikai színvonalú ipara komoly munkaerőhiánnyal küzd. Hiányzik az a korszerű, jól használható elméleti alapismeretekkel, kellő gyakorlati készségekkel rendelkező, idegen nyelvet /nyelveket/ beszélő szakember gárda, amely eleget tud tenni az új ipar új elvárásainak, és amely képzettségi szintjét tekintve kitölti azt az űrt, ami a mérnök és a fizikai csoportvezető között jelenleg egyértelműen megtalálható. Megállapítást nyert, hogy e hiányhelyzet feloldását tovább nehezíti az a tény, hogy térségünk a műszaki felsőoktatás tekintetében fehér folt, ami már az újabb ipartelepítés akadályaként is jelentkezik.


A több mint tizennyolc éves oktatási múltra visszatekintő főiskola szervesen beépült környezete gazdasági-társadalmi életébe. Az így kialakult vállalati kapcsolatrendszer alapján környezetünk munkaadói elsősorban a Modern Üzleti Tudományok Főiskolájától, mai nevén az EDUTUS Főiskolától, várják a szakembergondjaik megoldását.


A rendszerváltást követően végbement ipari szerkezetváltás, az igen nagyszámban idetelepült, többségében jelentős és neves multinacionális cégek, az ezek köré kialakult és egyre fejlődő beszállítói háttéripar műszaki munkaerő szükséglete, illetve ennek hiánya tehát egyértelmű igényként vetette fel a főiskola képzési kínálatának bővítését a műszaki képzés irányába. A főiskola jól felfogott érdeke, hogy megfeleljen ezeknek az elvárásoknak és magas színvonalon szolgálja ki azokat.
A műszaki képzés folytatása a MÜTF alapító okiratában szerepel. A képzés indításának belső és a – 2007. decemberi kormányrendelettel a – külső feltételei is megérettek arra, hogy a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája saját jogon, de célszerűen megválasztott együttműködő partneri körrel, a siker reményével, műszaki szakemberképzést indítson felsőfokú szakképzés formájában. A képzés színvonala, a tanagyag szakszerűsége, a minőség és a továbbvihető kreditek által megkívánt felsőoktatási továbbtanulási lehetőség biztosítása érdekében, az oktatást a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem illetékes tanszékeivel történő együttműködés keretében kívántuk végezni. A képzés gyakorlati részét, a városunkban megépült Bánki Donát Térségi Integrált Szakképző Központban /TISZK/ valósítottuk meg. Az itt létrehozott, a jelenkor technikai színvonalát meghaladó gyakorlati ismeretelsajátítási lehetőség jelentősen emeli a képzésből kikerülők munkába állási esélyeit. A képzésben együtt működtünk a térségben igen jelentős műszaki /technikusi/ képzési múlttal rendelkező Péch Antal Műszaki Szakképző Iskola és Gimnáziummal. Főiskolánk és ezen belül a Műszaki Intézet a képzés szervezésén túl, elsősorban az eddigi képzési struktúrájába tartozó tantárgyak, továbbá a speciális eszközöket nem igénylő, ugyanakkor megalapozott elméleti tudást feltételező műszaki tárgyak oktatásával vesz részt a képzésben. A gyakorlati képzés helyszínei a TISZK és a Péch Antal Műszaki Szakképző Iskola és Gimnázium laboratóriuma és műhelyei voltak. A BME Gépészmérnöki karának együttműködő tanszékei a képzés személyi és tárgyi feltételeit megfelelőnek minősítették, és vállalták a képzés minőségbiztosítását.
Az a meggyőződésünk, hogy az előzőekben vázolt együttműködési struktúra jól szolgálta mind a munkaerőpiac mind az oktatásban résztvevők érdekeit, minőségi fejlődésüket. A főiskola, a TISZK és a Péch Antal Műszaki Szakképző Iskola és Gimnázium együttműködése – az egyetem szakmai felügyelete mellett – példaértékű. Színvonal emelkedést jelent a képzésben résztvevőknek hallgatói oldalon éppúgy, mint az oktatóin. Valós vállalati igényeket elégítünk ki, gyorsan, az igen változó piaci igényeknek megfelelően.

A Műszaki Intézet 2008–2012 között három felsőfokú szakképzés indított a Tatabányai Tagozaton.

Ezek:

  • Mechatronikai mérnökasszisztens
  • Energetikai mérnökasszisztens
  • Logisztikai műszaki menedzserasszisztens

Ez utóbbi szak Székelyudvarhelyi Tagozaton 2008 szeptemberében történő beindítására is sor került.

A Műszaki menedzser alapképzési szak a MAB akkreditációs eljárást követően 2010 szeptemberében indult el Folyamat- és projektmenedzsment (Forrás Rádió interjú - Dr. Csiszér Tamással) szakiránnyal, majd 2011 szeptemberétől kibővült az országban egyedülálló Létesítménygazdálkodási (Forrás Rádió interjú - Árpás Lászlóval) szakiránnyal.

A Mechatronikai mérnöki alapszak Lézertechnológia (Forrás Rádió interjú - Molnár Lászlóval) szakiránnyal – a sikeres MAB akkreditációt követően – 2012-ben indult. Az Energetikai mérnök alapszak akkreditációja vonatkozásában az előkészítő munka megkezdődött.

A 2013 áprilisában záruló TÁMOP 4.1.2. projekt Energetikai mérnök és Mechatronikai mérnöki alapszakok tananyagainak kifejlesztését, az alapszakokra épülő Alternatív energetika és Alkalmazott lézertechnológia szakirányú továbbképzést, és 8 db rövidciklusú vállalati képzés kidolgozását célozza meg a képzési programok egymásra épülése jegyében. A szak- és kurzusfejlesztéshez szervesen kapcsolódik az oktatók módszertani továbbképzése, valamint a képzések népszerűsítése a célcsoportok körében.

TIOP 1.3.1. pályázat keretében kerül sor a műszaki képzésekhez még hiányzó laboratóriumok kialakítására a stratégiai partnerség jegyében a FESTO-val, a Natoinal Instruments – LabView-val a Mitutoyo-val és a BME Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszékével az optika és látórendszerek tárgykörben.


Az intézet az alapvető feladatain kívül kapcsolatot épít és tart fenn a megye ipari társaságaival, a szakmai szervezetekkel, kamarákkal, továbbá a tevékenységével kapcsolatos szakmai és társadalmi szervezetekkel, oktatási intézményekkel, és kapcsolódik a főiskola műszaki kutatási, innovációs feladataihoz is.


Oktatók elérhetőségei

Műszaki Intézet:

- Intézetvezető: Vigh László PhD

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI