Közgazdasági és Módszertani Alapozó Tanszék

2015-11-28 03:09

„Csak erős alapokra lehet építkezni.”

Tanszékünk – nevéből is következően – elsősorban olyan tantárgyak oktatásával foglalkozik, amelyek a BA szintű gazdasági képzések „A” moduljába tartoznak, vagyis a gazdasági szakemberek számára nélkülözhetetlen elméleti és módszertani alapismeretek elsajátítását tűzik ki célul. Emellett a Főiskola felsőoktatási szakképzései, műszaki alapképzései és mesterképzése keretében is oktatunk társadalomtudományi elméleti, valamint módszertani tárgyakat. Éppen ebből következik tanszékünk fő jellemzője: a sokszínűség.

Tanszékünk feladata a hallgatók gazdasági tudásának megalapozása, a közgazdaságtan és a kapcsolódó módszertanok sajátos nyelvezetének megismertetése, vagyis olyan ismeretek átadása, amelyekre biztosan építhetők a későbbiekben tanulandó szaktárgyak. Ezt szolgálja a gazdasági matematikai, a statisztikai, az informatikai, a jogi, valamint a közgazdasági alapismeretek tanszéki oktatása. Emellett szintén nálunk sajátíthatók el egyéb társadalomtudományi tantárgyak (pl. Szociológia, Gazdaságpolitika, Környezetgazdaságtan, Gazdaságtörténet, stb.) is. A tanszék által oktatott tantárgyak alapozó jellegéből adódik, hogy azok döntően kötelezőek a hallgatók számára, és felvételük főleg az első két évben ajánlott.

Kiemelt feladatnak tekintjük az oktatás során a gyakorlattal való szoros kapcsolat megteremtését, és az oktatás új, korszerű módszereinek alkalmazását. Ennek érdekében az előadásokon és szemináriumokon számos, a napi gazdasági életből vett probléma hangzik el, kerül megoldásra. Nagyon fontosnak tartjuk az informatikai és a webináriumi rendszer által nyújtott lehetőségek széleskörű felhasználását a korszerűség, a szemléltetés, a könnyebb érthetőség és az áttekinthetőbb vizsgáztatás érdekében. Az általunk oktatott tantárgyak továbbfejlesztése, összehangolása, ugyanazon témák különböző tudományágakban való megjelenésének összekapcsolása és pontosabb megvilágítása érdeken belső tanszéki, illetve más főiskolákkal közös műhelyvitákat bonyolítunk le.

Részt veszünk a Főiskola tehetséggondozási tevékenységében: a hallgatók TDK felkészítésében és a zsűrizésben, a demonstrátori programban, konferenciák szervezésében és szakkollégiumok vezetésében. Aktív módon bekapcsolódunk a tudományos életbe is: konferenciákon adunk elő, publikálunk, saját oktatási anyagokat készítünk, és mindezek mellett továbbképzésekkel, PhD-tanulmányok folytatásával biztosítjuk fejlődésünket. Jelenleg oktatóink fele rendelkezik tudományos fokozattal.

A közgazdasági és a műszaki felsőfokú végzettség megszerzése nem nélkülözheti az erős elméleti és módszertani alapok elsajátítását. Tanszékünk alapfeladata éppen ezek megismertetése, ennek segítségével szeretnénk elérni, hogy az Edutus Főiskoláról kikerülő hallgatók sikeresek legyenek mind a későbbi főiskolai tanulmányaikban, mind szakmai előmenetelükben.


Tatabánya, 2015. február 25.

Némethné Dr. Gál Andrea

tanszékvezető főiskolai tanár


Oktatók elérhetőségei

Közgazdasági és Módszertani Alapozó Tanszék:

- Tanszékvezető: Némethné Dr. Gál Andrea

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI