Desztináció menedzsment

2015-11-24 09:46

Desztináció menedzsment

A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre, a desztináció mint márka piaci pozicionálására, a térségmarketing tervezésére és megvalósítására, valamint a hatékonysághoz szükséges térségi összefogások, partnerkapcsolatok kialakítására. A képzés során kiemelt hangsúlyt fektetünk a kommunikációs képességek fejlesztésére is.

A képzés elvégzése után a hallgatók képesek lesznek komplex szemléletben kezelni és menedzselni a desztinációkat, hatékony szakmai együttműködéseket kialakítani az érintettek legszélesebb körével, a turisták, a helyi lakosság és a környezet érdekeit komplex módon szemlélni. A végzett szakemberek hosszú távon gondolkodnak, tisztában vannak a területfejlesztés alapvető kérdéseivel, a turizmus sajátosságaival, a turizmusnak a térség életében betöltött helyével és szerepével, a turizmusban megjelenő non-profit feladatokkal. Képesek a komplex szemléletmód kialakítására, a térségfejlesztéshez szükséges források feltárására és megszerzésére, a turisták- és a helyi közösségek érdekeit egyenrangúan kezelik, a térségben működő vállalkozásokat és non-profit szervezeteket összefogják.
A hallgatók képesek lesznek meghatározni a térségek legfontosabb turisztikai termékeit, a termékfejlesztés lehetőségeit a vizsgált térségekben. A menedzsment feladatok közül különös hangsúlyt fektetünk az együttműködési készség kialakítására valamint az innovatív ötletek termékké alakítására.

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • területfejlesztés alapelvei, holisztikus szemléletmód
 • tervezés különböző szintjei a jövőkép kialakításától a konkrét projektek tervezéséig
 • menedzsment fogalma, funkciói és feladatai
 • turizmus alapfogalmai, a turizmus helye a gazdaságban, a turizmus piacának és összefüggéseinek ismerete, a turizmus irányítási és szervezeti rendszere
 • Magyarország legfontosabb turisztikai termékei és vonzerői, különös tekintettel a Nemzeti Parkokra és Világörökség helyszínekre
 • non-profit feladatok a turizmusban
 • térségmarketing- és menedzsment
 • turisztikai termékfejlesztés
 • TDM szervezetek megalapításának és működtetésének sajátosságai, a TDM különböző szintjein
 • forrásfeltárás, pályázatírás.

A képzés időtartama:
2 szemeszter, azaz 200 tanóra, szemeszterenként 100 tanóra, 7 hétvégén.
A képzés péntek délután 13:30-tól 20:15-ig, szombaton 8:00-tól 15:00-ig tart.

A képzés helyszíne:

Edutus Főiskola, Budapesti Tagozat – 1114 Budapest, XI. ker. Villányi út 11-13.

Határidők:

 • Jelentkezési határidőt 2017. szeptember 15.
 • Indulás: 2017. szeptember 29.

A képzés díja:
190.000,- Ft/szemeszter, amely magában foglalja a:

 • képzést
 • vizsgákat
 • elektronikusan letölthető tananyagokat,

nem foglalja magában az:

 • ajánlott irodalom költségeit
 • ismételt vizsgák költségeit.

Kiegészítő információk:

 • A befizetett tandíjról (oktatási költségként elszámolható) számlát állítunk ki.
 • Az Edutus Főiskola Könyvtára kedvező, a konzultációkhoz rugalmasan alkalmazkodó időbeosztással látogatható a képzés résztvevői számára.
 • Az itt nem szabályozott kérdésekben az Edutus Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a mérvadó.

A képzéssel kapcsolatos további információ:

Dr. Szaniszló Gábor

Forrai Márta

Részletes technikai információk a képzésről:
Nyilvántartásba vételi szám: OH-FIF/ 1369-7/2011.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
Desztináció menedzser

A szakirányú továbbképzés képzési területe:
Gazdaságtudományok

A felvétel feltétele:

A képzésben, legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

A képzésre az alábbi képzési területeken végzett hallgatókat várjuk: bölcsészettudomány képzési terület / társadalomtudomány képzési terület / informatika képzési terület / jogi és igazgatási képzési terület / gazdaságtudományok képzési terület / műszaki képzési terület / orvos- egészségtudomány képzési terület / pedagógusképzés képzési terület / sporttudomány képzési terület / természettudomány képzési terület / művészeti képzési terület / művészetközvetítés képzési terület / agrár képzési terület.

Záróvizsga részei:

 • komplex szóbeli vizsga
 • Szakdolgozat védése ppt prezentáció keretében.

Az oklevél megszerzéséhez összesen 60 kredit szükséges.
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek.

Desztináció menedzsment szakirányú továbbképzés tanterv

Tanterv

I. szemeszter

Tantárgy

Óraszám

Számonkérés

Kreditpont

Turizmus tendenciái

20

kollokvium

6

Turisztikai erőforrások

20

kollokvium

6

Területfejlesztés

20

kollokvium

6

Kutatásmódszertan, turisztikai kutatások

20

gyakorlati jegy

6

Marketing és menedzsment

20

kollokvium

6

I. szemeszter összesen:

100

 

30

II.szemeszter

Tantárgy

Óraszám

Számonkérés

Kreditpont

Örökségek a turizmusban

20

gyakorlati jegy

5

Desztináció menedzsment

10

gyakorlati jegy

3

TDM a gyakorlatban, esettanulmányok

20

gyakorlati jegy

4

Kommunikációs ismeretek

10

gyakorlati jegy

3

Szociológia

10

kollokvium

3

Pályázatírás

10

gyakorlati jegy

3

Környezetvédelem

10

kollokvium

3

Szakdolgozat konzultáció

10

aláírás

-

Szakdolgozat

   

6

II. szemeszter összesen:

100

 

30

I.+ II. szemeszter összesen:

200

 

60

ONLINE JELENTKEZÉS ITT